Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 15 de juliol de 2021

Imatge de la notícia
12/07/2021

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
 • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 8, amb caràcter ordinari, per al dia 15 de juliol de 2021, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 7, del dia 17 de juny de 2021.-

 

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11885, de 16 de juny de 2021, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d’instal·lació d’un sistema de climatització a la zona de vacunació del Palau Firal. (AJT.DCP 50/2021).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11972, de 16 de juny de 2021,  sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 23/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 23/2021).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13521, de 9 de juliol de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 24/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 24/2021).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13522, de 9 de juliol de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 27/2021, dins del pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 27/2021).-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 12269, de 18 de juny de 2021, sobre substitució de l’alcalde titular per la segona tinent d’alcalde, del 24 al 27 de juny de 2021, ambdós inclosos. (SGR.ABS 6/2021).-

 

2.6.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 28 de juny de 2021, sobre l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors –  Maig 2021. (INT.PMP 6/2021).-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 13145, de 2 de juliol de 2021, sobre formalització del Pla d’Acció, en relació a l’informe resum anual de control intern 2020. (AJT.ACC 1/2021).-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 13050, de 30 de juny de  2021, sobre la incoació d’un expedient destinat a donar el nom de Palmira Jaquetti Isant a l’actual Plaça Montserrat, a la intersecció dels carrers: Arbonès, Campanes i Santa Maria (CUL.HON 2/2021).-

 

3.         ALCALDIA - PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació del mes de setembre de 2021.- (SGR.CTP 4(2021).-

3.2       Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revocació i deixar sense efecte l’honor consistent en la denominació d’un carrer de la ciutat que uneix la Plana de l’Om i la Plaça de la Reforma, amb el nom d’Alfons XII (CUL.HON 1/2021).-

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS


4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. P25/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 25/2021).-

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. P26/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 26/2021).-

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament de funcionament de la bústia ètica i de bon govern de l’Ajuntament de Manresa. (ORD.GEN 2/2021).

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la devolució de la garantia definitiva del contracte del servei que consisteix en la neteja de les dependències municipals de l’Ajuntament de Manresa (CON.EXE 37/2021).-

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL


6.1       Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement


6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores específiques per a la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” per afavorir la creació d’empreses a Manresa i de la minuta del conveni regulador de les condicions per a la seva devolució. (SUB.BCO 27/2021).-

 

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

7.1       Regidoria delegada de Cultura i Festes

 

7.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de Passeig de la República, al vial comprès entre la Plana de l’Om i la Plaça de la Reforma, fins ara anomenat carrer d’Alfons XII. (OSC.CUL 2/2021).-

 

7.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la proposta de les festes locals de Manresa per a l’any 2022 (OSC.CUL 3/2021).-

 

7.2       Regidoria delegada d’Esports

 

7.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores i la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a entitats i clubs esportius locals, mitjançant l’atorgament de beques esportives. Temporada esportiva 2021/22. (SUB.BCO 23/2021).-

 

7.2.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions destinades a donar suport a projectes d’excel·lència d’esports individuals i/o col·lectius. (SUB.BCO 30/2021).-

 

 

8.         PROPOSICIONS

 

8.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, per a l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la campanya cubana “Els bloquejos maten, la teva solidaritat dóna vida”.

 

9.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

10.-      Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

11.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 27, 28, 30 i 31, que corresponen a les sessions dels dies 8, 15, 22 i 29 de juny de 2021, i de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 24, del dia 18 de maig de 2021.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Ajuts per a la millora del Patrimoni Arquitectònic
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat