Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 20 de maig de 2021

Imatge de la notícia
17/05/2021

 

 Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
 • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 6, amb caràcter ordinari, per al dia 20 de maig de 2021, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 


ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 5, del dia 15 d’abril de 2021.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7080, de 21 d’abril de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 13/2021, dins del pressupost municipal vigent.-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7468, de 27 d’abril de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 15/2021, dins del pressupost municipal vigent.-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7631, de 28 d’abril de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 16/2021, dins del pressupost municipal vigent.-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9086, de 14 de maig de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 19/2021, dins del pressupost municipal vigent.-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7981, de 4 de maig de 2021, sobre adhesió de l’Ajuntament de Manresa al conveni de col·laboració entre l’AEAT i la FEMP, sobre l’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les entitats locals.-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9017, d’11 de maig de 2021, sobre designació de la senyora Patrícia Batista Serarols com a lletrada d’aquest Ajuntament, i atorgar-li poders per a plets.-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8596, de 10 de maig de 2021, sobre aprovació de la personació d’aquest Ajuntament en la causa oberta al Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa, amb el núm. de diligències prèvies 171/2021, en relació amb els fets esdevinguts el passat mes d’octubre al Conservatori Municipal de Música de Manresa.-   

 

2.8.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 29 d’abril de 2021, sobre l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Març 2021. (INT.PMP 4/2021).-

 

2.9.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 3 de maig de 2021, sobre la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al primer trimestre de 2021. (INT.TRI 2/2021).-

 

2.10.-   Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 30 d’abril de 2021, sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials – 1r trimestre 2021. (INT.MOR 2/2021).-

 

2.11.-   Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Maig 2021.-

 

3.         ALCALDIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la rectificació de l’Inventari General Consolidat de Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, per alteració de la qualificació jurídica de l’immoble situat al carrer de Les Saleses, núm.10. (PAT. VAR 8/2021).-

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

  

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la concertació d’una operació de préstec a llarg termini amb la finalitat de cancel·lar totalment el préstec amb el Fons en Liquidació per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors. (TRE.OPL 1/2021).-

 

4.1.2    Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la imposició de contribucions especials i de l’acord d’ordenació concreta del tribut per a la realització de les obres del “Projecte d’urbanització del Passatge del Torrent dels Predicadors”. (AJT.DIC 27/2021).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 17/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 17/2021).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 18/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 18/2021).-

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la relació de llocs de treball del personal funcionari i laboral al servei de l’Ajuntament de Manresa amb efectes 1 de gener de 2021. (AJT.DIC 29/2021).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació del servei públic d’aparcament en superfície sota temps limitat en el municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2018 (CON.EXE 103/2020).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació definitiva de la subvenció al dèficit d’explotació de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers del municipi de Manresa, corresponent a l’exercici 2018 (CON.EXE 68/2020).-

 

 

5.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

 

5.2.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adscripció al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, dels serveis de recollida de residus voluminosos i de subministrament de bosses compostables per al lliurament de la FORM. (MED.RES 1/2021).-

 

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

6.1       Regidoria delegada d’Indústria, Comerç i Activitats

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament d’ajuts a les associacions de comerciants de Manresa per activitats realitzades durant l’any 2021. (SUB.BCO 17/2021).-

 

 

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

7.1.-     Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del Servei de Drets Socials de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones (SUB.BCO 12/2021).-

 

 

7.2       Regidoria delegada d’Habitatge

 

7.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions al pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), a les persones propietàries d’habitatges i que participin en programes de lloguer social de l’Ajuntament de Manresa (SUB.BCO 19/2021).-

 

7.2.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions a les persones propietàries per ampliar la cobertura de l’avalloguer en cas d’impagament de rendes de lloguer, d’aquells habitatges arrendats mitjançant qualsevol programa de lloguer social municipal (SUB.BCO 20/2021).-

 

7.2.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de subvencions a petits propietaris a l’espera de la recuperació possessòria d’habitatges (SUB.BCO 18/2021).-

 

7.2.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores per a l’atorgament de microcrèdits a petits propietaris, per a l’arranjament d’habitatges buits situats dins del municipi de Manresa, i de la minuta del conveni regulador de les condicions del microcrèdit (SUB.BCO 16/2021).-

 

 

7.3       Regidoria delegada d’Ensenyament i Universitats

 

7.3.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la concessió d’ajuts per a l’escolarització i ajuts individualitzats de menjador, curs 2021-22. (SUB.BCO 14/2021).-

 

 

7.4       Regidoria delegada de Feminismes i LGTBI

 

7.4.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la Instrucció de desplegament de la garantia del dret de les persones transsexuals i transgèneres, i les persones intersexuals a ser tractades i anomenades d’acord amb el nom i el gènere amb què s’identifiquen (AJT.DIC 30/2021).-         

 

 

7.5       Regidoria delegada d’Esports

 

7.5.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació dels ingressos afectats a la promoció cultural i esportiva de la concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació d’un complex cívic, cultural i esportiu i de serveis anomenat Complex Nord les Bases, exercici 2020 (CON.EXE 31/2021).

 

7.5.2.   Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució de les al·legacions presentades per ATENEU LES BASES AIE, i de la liquidació de la distribució de beneficis de la concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació d’un complex cívic, cultural i esportiu i de serveis anomenat Complex Nord les Bases, exercici 2018. (CON.EXE 54/2020).-

 

 

8.         PROPOSICIONS

 

8.1.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM i Fem Manresa, de suport a l’amnistia.-

 

8.2.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa de condemna a la repressió a Colòmbia.-

8.3.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per al desenvolupament del tren comarcal al Bages, i per acordar el model de mobilitat territorial.-

8.4.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa de rebuig als projectes de centrals eòliques i fotovoltaiques previstes al Bages.-

 


9.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

10.-      Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

11.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 16, 17, 19, 20 i 21, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i 27 d’abril i 4 de maig de 2021, i de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 13, del dia 16 de març de 2021.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Ajuts per a la millora del Patrimoni Arquitectònic
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat