Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 15 d'abril de 2021

Imatge de la notícia
12/04/2021

 

Resolució

 

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
 • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 5, amb caràcter ordinari, per al dia 15 d’abril de 2021, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 4, del dia 18 de març de 2021.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4141, de 15 de març de 2021, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra de Reparació del trencament de la xarxa privada de clavegueram del solar del núm. 41 – 47, de la Muralla de Sant Francesc.-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4553, de 19 de març de 2021, sobre designació com a lletrada d’aquest Ajuntament de la senyora Carme Morales Baldonedo, tècnica de grau mitjà d’assessorament jurídic.-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5096, de 26 de març de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 6/2021, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4381, de 18 de març de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 7/2021, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5803, de 6 d’abril de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 11/2021, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5839, de 7 d’abril de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 12/2021, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5094, de 26 de març de 2021, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, durant el període comprès entre el 31 de març i el 3 d’abril de 2021, ambdós inclosos.-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde número 4382, de 18 de març de 2021, sobre aprovació del pla pressupostari a mig termini referent al període  2022 – 2023 i 2024. (INT.PPT-1/2021).-

 

2.9.-     Donar compte de l'informe definitiu de Control Financer de les Auditories de Compliment dels ens dependents, de 25 de març de 2021. (INT.AUD-2/2021).-

2.10.-   Donar compte de l'informe definitiu de Control Financer de les Auditories de Comptes dels ens dependents, de 26 de març de 2021. (INT.AUD-1/2021).-

 

2.11.-   Donar compte dels informes definitius de Control Permanent del Pla Anual de Control Financer 2020, de 29 de març de 2021. (INT.PER-1/2021).-

 

2.12.      Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 26 de març de 2021, sobre l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors. Febrer 2021. (INT.PMP-3/2021).-

 

2.13.-   Donar compte de l'Informe Resum Anual de Control Intern - Pla Anual 2020, de 31 de març 2021, elaborat per la Intervenció Municipal. (INT.DON-1/2021).-

 

2.14.-   Donar compte de l’informe definitiu de control financer, de 26 de març de 2021, en compliment de la Disposició Addicional 3a de la Llei Orgànica de Control de deute comercial en les Administracions Públiques (compte 413). (INT.DON-2/2021).-

 

2.15.-   Donar compte del Pla Anual de Control Financer - exercici 2021, elaborat per la Intervenció Municipal. (INT.DON-3/2021).-

 

2.16.-   Donar compte de l’informe d’intervenció, de 30 de març de 2021, en relació al    compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i  objectiu de deute en la liquidació del pressupost de l’exercici 2020. (INT.DON - 4/2021).-

 

2.17.-   Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Abril 2021.-

 

3.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

3.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

3.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, d’una operació de préstec a llarg termini per al finançament d’inversions previstes en el pressupost de l’exercici 2021. (TRE.DIP-1/2021).-

 

3.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 9/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD-9/2021).-

 

3.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD-10/2021).-

 

3.2       Regidoria delegada de Presidència

 

3.2.1.- Dictamen sobre aprovació, si escau, de la cessió gratuïta a favor de la Generalitat de Catalunya, del ple domini de diverses finques de titularitat municipal situades al carrer Galceran Andreu de Manresa, amb destí a la construcció de la nova seu dels Serveis Territorials de la Generalitat a la Catalunya Central. (PAT.CGR-1/2020).-

 

 

4.         ÀREA DE TERRITORI

 

4.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació puntual del POUM, modificacions puntuals de la normativa (PLA.POU 2/2021).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de les Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions per a la preservació i millora dels elements d’interès patrimonial de Manresa (SUB.BCO 3/2021).-

 

4.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

            Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Púbica i Ciutat Intel·ligent

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la retribució per objectius del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa. (CON.EXE 20/2019).-

 

 

5.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

5.1       Regidoria delegada de Turisme i Projecció de Ciutat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores del premi Pare Ignasi Puig i Simon 2021. (SUB.BCO 9/2021).-

 

  

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

 

6.1.-     Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del programa d’Ensenyament i Esports de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones (SUB.BCO 8/2021).-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).-

 

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 11, 12, 14 i 15, que corresponen a les sessions dels dies 9, 16, 23 i 30 de març de 2021, i de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 8, del dia 16 de febrer de 2021.-

 

11.-      Donar compte de l’escrit de la Secretaria del Govern de la Generalitat de Catalunya, de recepció de l’acord adoptat pel Ple de l’Ajuntament de Manresa, en relació al suport al sector de les activitats d’ensenyament formatiu no reglat.- 

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

 

 

 

 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Ajuts per a la millora del Patrimoni Arquitectònic
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat