Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa de 18 de març de 2021

Imatge de la notícia
15/03/2021

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
 • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 4, amb caràcter ordinari, per al dia 18 de març  de 2021, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 3, del dia 18 de febrer de 2021.-

 


2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3626, de 5 de març de 2021, sobre aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020.-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3189, de 3 de març de 2021, sobre delegació al regidor Pol Huguet Estrada de l’atribució per autoritzar un matrimoni civil el dia 10 d’abril de 2021.-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3598, de 8 de març de 2021, sobre modificació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2021.-

 

2.4.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 5 de febrer de 2021, sobre els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa corresponent a l’exercici 2020.- 

 

2.5.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 12 de febrer de 2021, sobre resolució de discrepàncies, anomalies en matèria d’ingressos i omissió de la fiscalització de l’exercici 2020.-

 

2.6.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 23 de febrer de 2021, sobre l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Gener 2021. (INT.PMP-2/2021).-

 

2.7.-     Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 3822, d’11 de març de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2021, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.8.-     Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Març  2021.-

 

3.         ALCALDIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla d’Actuació Municipal 2020-2023. (AJT.DIC 5/2021).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

  

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 3/2021).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 5/2021).-

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l’Ajuntament de Manresa amb efectes 1 de gener de 2021. (AJT.DIC 14/2021).-

 

 

4.3.      Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

4.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de subministrament, instal·lació, manteniment i garantia de terminals, accessoris i equips complementaris de ràdio digital, compatibles amb la Xarxa de radiocomunicacions Rescat (Tetra), per a la Policia Local de Manresa, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra. (CON.EXE 74/2020).-

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió de tarifes de l’aparcament soterrani per a automòbils de turisme de la Plaça Porxada, per a l’exercici 2021. (CON.EXE 9/2021).-

 

 

5.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

            Regidoria delegada de Qualitat Urbana, Via Púbica i Ciutat Intel·ligent

 

5.2.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de la pròrroga forçosa i 10a revisió de preus del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja urbana del municipi de Manresa. (CON.EXE 8/2021).-

 

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

6.1       Regidoria delegada de Cultura i Festes

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions del programa de Cultura, del Servei d’Ensenyament, Cultura i Esports per a l’any 2021. (SUB.BCO 6/2021).-

 

6.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les Bases generals reguladores del premi literari Joaquim Amat-Piniella. (SUB.BCO 5/2021).-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per impulsar la gestió directa del Quiosc del Quimet.-

 

7.2.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP).-

 

7.3.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, JxM, PSC, Fem Manresa i Cs, de suport al sector de les activitats d’ensenyament formatiu no reglat de Manresa i la comarca del Bages davant el tercer tancament, i de creació d’ajudes per al sector.-

           

7.4.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC i JxM a favor del ple reconeixement dels drets de les persones trans* i en suport d’una llei trans estatal.-

 

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-


 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

 

10.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 6, 7, 9  i 10, que corresponen a les sessions dels dies 9, 16 i 23 de febrer i 2 de març de 2021, i de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 4, del dia 26 de gener de 2021.-

 

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat