Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple extraordinari de l'Ajuntament de Manresa de l'1 de juliol de 2020

Imatge de la notícia
28/06/2020

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït sobre convocatòria de sessió plenària extraordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

 1. Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
 2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
 4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

Motivació del caràcter extraordinari de la sessió

 

En sessió extraordinària que va tenir lloc el 27 de juny de 2020, el senyor Marc Aloy Guàrdia va prendre possessió del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament de Manresa.

 

De conformitat amb el règim de sessions acordat, el proper Ple ordinari no ha de celebrar-se fins el dia 16 de juliol de 2020, per a la qual cosa és necessària la convocatòria d’aquesta sessió extraordinària del Ple de la Corporació, a l’efecte de donar compte de l’adopció de les mesures de caràcter organitzatiu necessàries per al funcionament normal de l’Administració.

 

Per tot això,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 9, amb caràcter extraordinari, per al dia 1 de juliol de 2020, a les 13 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment queper manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 5396, de 23 juny de 2020, sobre confirmació i, si escau, delegació d’atribucions en els i les tinents d’alcalde i en els regidors i regidores de l’equip de Govern.-

 

2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 5397, de 23 de juny de 2020, sobre nomenament del personal eventual.-

 

3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde accidental, núm. 5428, de 25 de juny de 2020, sobre confirmació de la delegació d’atribucions en el senyor Esteve Albàs Caminal com a Òrgan de Contractació per a despeses de fins a 500 €.-

 

4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5474, de 27 de juny de 2020,  sobre modificació de la composició de la Junta de Govern.-

 

5.-     Donar compte de la Resolució de l'alcalde, núm. 5475, de 27 de juny de 2020, sobre nomenament de tinents d'alcalde.-

 

6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5476, de 27 de juny de 2020, sobre nomenament de regidors i regidores delegats/des i delegació de competències.-

 

7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5477, de 27 de juny de 2020,  sobre modificació de l’adscripció de membres corporatius a les Comissions Informatives municipals.-

 

8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 5478, de 27 de juny de 2020, sobre modificació de càrrecs en el Grup Municipal d’ERC.-

 

9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5479, de 27 de juny de 2020, sobre nomenament del personal eventual.-

 

 

 

 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Ajuts per a la millora del Patrimoni Arquitectònic
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat