Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple Municipal Ordinari telemàtic de l'Ajuntament de Manresa del dia 2 d'abril de 2020

30/03/2020

 

 Resolució

 

Valentí Junyent Torras, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, amb caràcter telemàtic, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 

  1. Article 21 de la Lle i7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donadaperla Llei57/2003, de 16 de desembre.
  2. Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.
  3. Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  4. Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 

Motivació del caràcter telemàtic de la sessió

 

La Disposició Addicional Tercera del Decret llei 7/2020, de 17 de març de la Generalitat de Catalunya, ha donat resposta a la demanda plantejada per molts ens locals de poder celebrar a distància les reunions dels seus òrgans de govern, singularment els plens corporatius, quan concorrin situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.

 

El Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, declara en el seu art. 1 l'estat d'alarma per tal d'afrontar la situació d'emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19.

 

La vigència de l'estat d'alarma tenia un duració inicial de 15 dies que ha estat prorrogada per Reial Decret 476/2020, de 27 de març, pel qual es prorroga l'estat d'alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que l'estén fins  a les 00:00 hores del dia 12 d'abril de 2020.

 

Es dona, doncs, clarament el supòsit de fet que permet la sessió telemàtica del ple municipal.

 

Per tot això, com alcalde president,  

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 3, amb caràcter ordinari, per al dia 2 d’abril, a les 17 h, per mitjans telemàtics, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA


0. CARÀCTER TELEMÀTIC DE LA SESSIÓ

 

0.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’acord que habilita la realització telemàtica del Ple de l’Ajuntament de Manresa i d’altres òrgans municipals.-

 

I.          PART DISPOSITIVA

  

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària número 2, del dia 27 de febrer de 2020.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1  .-    Donar compte de la resolució de l’alcalde, núm. 2293, de 27 de febrer de 2020, sobre formalització del Pla d’Acció. (AJT. ACC 1/2020).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2330, de 28 de febrer de 2020, sobre l’aprovació de la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2019.       

 

2.3.        Donar compte de l’informe d’Intervenció, sobre els resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa corresponent a l’exercici 2019.-

 

2.4.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, sobre resolució de discrepàncies, anomalies en matèria d’ingressos i omissió de la fiscalització corresponent  a l’exercici 2019.-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2220, de 26 de febrer de 2020, sobre aprovació del Protocol d’Actuació en Emergències per la Fira de l’Aixada 2020.-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució del regidor de Presidència, núm. 2450, de 4 de març de 2020, sobre aprovació de la política d’identificació i signatura de l’Ajuntament de Manresa.-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució del regidor de Presidència, núm. 2451, de 4 de març de 2020, sobre el compromís per complir amb els requisits mínims d’accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils.-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2694, de 6 de març de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits, núm. 2/2020, dins del pressupost municipal vigent.-

 

            Resolucions derivades del COVID-19:

 

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2872, de 12 de març de 2020, sobre activació en fase d’alerta del Pla Bàsic Municipal per risc sanitari.-

 

2.10.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2928, de 13 de març de 2020, sobre activació en fase d’emergència del Pla Bàsic Municipal per risc sanitari.-

 

2.11.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm 2932, de 15 de març de 2020, sobre aprovació de la Instrucció relativa a les mesures organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Ajuntament de Manresa .-

 

2.12.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm 2933, de 15 de març de 2020, per la qual es decreten els serveis mínims del personal de l’Ajuntament de Manresa a partir del 16 de març de 2020.-

 

2.13.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3134, de 17 de març de 2020, per la qual es decreten els serveis mínims del personal de l’Ajuntament de Manresa a partir del 17 de març de 2020.-

 

2.14.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2935, de 16 de març de 2020, per la qual s’autoriza les parades de menjar i alimentació de mercat setmanal del dimarts de la Font dels Capellans.-

 

2.15.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2936, de 16 de març de 2020, per la qual es dóna instruccions a la mercantil Estacionamientos y Servicios S.A. per a la suspensió de les zones d’estacionament regulat de Manresa.-

 

2.16.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2937, de 16 de març de 2020, sobre suspensió de les Juntes de Govern Local convocades pel dia 17 de març, i revocació de les competències atorgades a la Junta de Govern Local reservada.-

 

2.17.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 2938, de 16  de març de 2020, sobre suspensió de la Junta de Portaveus i del  Ple de la Corporació, del  18 i 19 de març de 2020, respectivament.-

 

 3.            ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la data de la sessió ordinària del Ple de la Corporació corresponent al mes d’abril de 2020.-

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria d’Hisenda

 

4.1.1.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 4/2020).-

 

4.1.2.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia: Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2020, dins el pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 5/2020).-

 

 

5.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

6.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

7.-        Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 8, 9 i 10, que corresponen a les sessions dels dies 18 i 25 de febrer i 3 de març de 2020.-

 

 

8.-        PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat