Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

El TSJC dona la raó a l'Ajuntament de Manresa i assegura que no hi ha cap irregularitat en el concurs del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya

Imatge de la notícia
15/05/2024

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès una sentència per la qual desestima el recurs contenciós administratiu interposat per l’empresa Produccions Culturals Transversal SL, que demanava invalidar el resultat del concurs per a la redacció del projecte del Museu del Barroc de Catalunya, en el qual aquesta empresa es va presentar però no va resultar guanyadora. El Tribunal ha entrat al fons de la qüestió i ha resolt que la composició del comitè d’experts i del jurat qualificador era correcta. També deixa clar que l’informe que va elaborar el jurat per resoldre el concurs estava ben fonamentat, per la qual cosa l’adjudicació a l’empresa guanyadora, Croquis Disseny, Muntatges i Realitzacions SA, va ser ajustada a dret. La sentència no és ferma i s’hi pot presentar recurs de cassació.


 

La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha emès una sentència que dona la raó a l’Ajuntament de Manresa en el cas denunciat per l’empresa Produccions Culturals Tranversal, que va recórrer als tribunals per presumptes irregularitats en el procés d’adjudicació. El recurs no va aturar la tramitació del projecte, que es va executar com estava previst i el Museu del Barroc es va inaugurar el 21 de febrer d’aquest 2024.

 

En primer lloc, en relació a la professionalitat i l’objectivitat dels components del comitè d’experts i del jurat qualificador del concurs, la sala del TSJC resol que els òrgans qualificadors estaven formats per persones que, pel fet de formar part de l’administració i tenir coneixements tècnics en la matèria museística, oferien garanties d’objectivitat i imparcialitat. El tribunal deixa clar que el comitè d’experts (que va actuar a la fase A del concurs) i el jurat (que actuà en la fase B) van decidir d’acord amb el seu criteri professional, i que els tribunals de justícia no poden substituir les valoracions tècniques d’aquesta classe d’òrgans, que tenen presumpció d’encert i veracitat. El tribunal manifesta clarament que no ha observat errors materials a la valoració dels òrgans qualificadors. En tot cas, apunta, existeixen només discrepàncies amb els criteris del jurat expressades per part de l’empresa recurrent (Transversal).

 

Així doncs, la sala del TSJC assegura que el comitè d’experts “no infringeix” les bases del concurs ni el plec de prescripcions tècniques, per la qual cosa no considera procedent declarar nul el procés de licitació i deixa molt clar que la valoració de l’òrgan de contractació “s’ajusta a dret”. És per aquest motiu que desestima el recurs de l’empresa Transversal. La sentència no imposa costes processals derivades del procés.

 

Igualment, la sentència desestima la pretensió de Produccions Culturals Transversal de negar solvència a l’empresa que va resultar guanyadora (Croquis). Transversal sostenia que Croquis no havia acreditat, en la documentació presentada, prou mèrits curriculars per participar al concurs, però el tribunal considera que els projectes aportats per l’empresa adjudicatària queden suficientment acreditats. Sobre aquesta qüestió, el tribunal diu textualment que no observa “cap irregularitat patent valorativa” en la puntuació efectuada pel comitè d’experts en la fase A del concurs, que va ser recorreguda per l’empresa denunciant, i de fet apunta també que en aquesta fase la puntuació de Transversal, en alguns apartats, va ser igual o superior a l’obtinguda per Croquis. La sentència nega taxativament que es pugui parlar d’arbitrarietat en la puntuació atorgada a Croquis.

 

En relació, concretament, a la pretensió de Transversal de no donar validesa als mèrits de l’empresa guanyadora pel fet que, segons l’empresa recurrent, es demanava un “projecte intel·lectual d’idees (concepció, disseny, etc.)” i no tant sols la seva producció, la sala del TSJC assegura que Transversal “oblida que tots dos conceptes estan entrellaçats en el projecte executiu”.

 

Finalment, i en relació a la insistència de Transversal sobre la suposada il·legalitat de la documentació complementària que va presentar Playmedia (una altra de les empreses que va concórrer al concurs) a la primera fase, a requeriment de l’Ajuntament, i contra la qual Transversal va insinuar públicament possibles responsabilitats penals, el Tribunal no observa “irregularitat invalidant” en la incorporació d’aquest complement a l’expedient.

 

En la sentència, el tribunal sí que estima el recurs d’apel·lació interposat per Produccions Culturals Transversal en relació a l’extemporaneïtat del  procés. Sobre aquesta qüestió, l’Ajuntament de Manresa havia adduït que les presumptes irregularitats denunciades per Transversal feien referència a la primera fase del concurs (que Transversal també va superar), però que no van ser denunciades fins que s’havia resolt la segona fase i declarada l’empresa guanyadora. El tribunal considera que malgrat aquesta temporalitat, cal entrar en el fons i analitzar el cas. En la sentència ho fa i finalment dona la raó a l’Ajuntament.

 

Antecedents

 

L’agost de 2020 es va convocar el concurs de projectes per a la redacció del projecte museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya. La primera fase va consistir en la selecció dels sol·licitants que serien convidats a presentar el projecte d’idees.

 

Per seleccionar els quatre equips finalistes, un equip d’experts, format per persones de l’Ajuntament de Manresa i de la Generalitat de Catalunya  va valorar de manera global i motivada el currículum presentat per cada empresa, sobre la base de diversos criteris de valoració.

 

Dels 14 equips presentats inicialment, el comitè d’experts va seleccionar quatre finalistes: Varis Arquitectes, Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions, Produccions Culturals Transversal i Playmedia Motion Graphics.

 

La junta de govern local de l’Ajuntament va aprovar el 3 de novembre del 2020 el dictamen del comitè d’experts, amb les puntuacions de tots els participants i del qual resultaven seleccionades aquestes quatre empreses finalistes.

 

En aquell moment (novembre del 2020), cap de les empreses participants va presentar cap al·legació ni recurs de cap mena durant el període hàbil per fer-ho, de manera que es va iniciar sense cap incidència la segona fase, amb les quatre empreses finalistes, que consistia a presentar un projecte d’idees per al museu, en un termini de tres mesos.

 

En la segona fase, ja només amb quatre finalistes, el jurat qualificador, format per 12 persones expertes, en representació l'Ajuntament de Manresa, el Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles de la Generalitat, l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona, el Museu Nacional d'Art de Catalunya i un expert independent, va escollir com a proposta més ben valorada la presentada per l’empresa Croquis Dissenys Muntatges i Realitzacions.

 

El concurs es va resoldre el 20 d’abril de 2021 i a partir d’aleshores calia formalitzar el contracte per a la redacció del projecte executiu.

 

Uns dies més tard, el 14 de maig de 2021, una de les empreses finalistes, Produccions Culturals Transversal, va presentar un recurs de reposició potestatiu i va sol·licitar la suspensió de l’execució de l’acord de la junta del govern contractant el projecte. Aquesta empresa posava en dubte que la relació de mèrits curriculars aportats per la guanyadora estiguessin prou acreditats.

 

 El 8 de juny, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Manresa va desestimar aquest recurs. En l’escrit de desestimació, es feia notar que, malgrat que el recurs feia referència a l’acord del 20 d’abril de 2021, en què es determinava el guanyador, l’acte objecte d’impugnació és l’acord del 3 de novembre del 2020, en què se seleccionen els quatre finalistes. En relació a aquest acord, no es va presentar cap tipus de recurs administratiu ni de cap altre mena dins el termini legal previst, que és d’un mes des de la notificació de l’acord.

 

Per aquest motiu, el recurs de reposició es va inadmetre inicialment, per extemporani, atès que no es podia admetre un recurs presentat el 14 de maig contra un acte notificat el novembre anterior  que ja va esgotar  el període d’impugnació.  En el primer moment, es va considerar que acceptar el recurs de reposició que feia referència a un acord de set mesos enrere hauria significat incomplir les normatives d’aquest i de qualsevol concurs públic i per tant una vulneració dels drets de l’empresa que havia estat seleccionada.

 

Amb data 10 de juny de 2021, Transversal, havent estat notificada la decisió de la Junta de Govern Local de no admetre a tràmit, per extemporani, el recurs de reposició, va comunicar que interposava recurs contenciós administratiu contra l’acord de no admissió del recurs. El jutjat contenciós Administratiu número 4 de Barcelona va rebutjar les mesures cautelars per aturar el procés de manera immediata, de manera que la contractació va poder tirar endavant.

 

Posteriorment, per deixar palès que no existia cap dubte sobre la legitimitat del procés, a petició de la regidoria de Cultura, el comitè d’experts del concurs va elaborar un informe que recollia totes les certificacions (signades per institucions i equipaments diversos) que acrediten els mèrits inclosos al currículum amb el qual Croquis es va presentar a la primera fase del concurs. L’informe detallava que les certificacions justificaven sobradament la confiança en la veracitat de la informació i també la puntuació atorgada. L’informe va ser elaborat amb la finalitat d’esvair qualsevol dubte, després que Transversal hagués presentat recurs contenciós administratiu per aquesta qüestió.

 

El març de 2023, el Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona desestimava el recurs  de Transversal en relació a l’extemporaneïtat del procés, però ho feia en base a un error, ja que manifestava que Transversal ja havia estat expulsada a la primera part del concurs, cosa que no fou així.

 

El següent pas en el procés és la sentència de la Sala Contenciosa del TSC que acaba de ser emesa, que esmena l’error esmentat, nega  l’extemporaneïtat i entra en el fons de l’afer: desestima el recurs contenciós administratiu presentat per Transversal i declara la validesa del procés. La part demandant pot presentar recurs de cassació contra la sentència.

 

Cal recordar que Croquis va elaborar el projecte, que va ser executat, i que el Museu del Barroc de Catalunya va ser inaugurat el 21 de febrer de 2024.

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat