Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 26 de gener de 2023

Imatge de la notícia
24/01/2023

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.

 • Acord del ple de 17 de novembre de 2022, sobre canvi de data de la sessió ordinària del Ple del mes de gener de 2023.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 1, amb caràcter ordinari, per al dia 26 de gener de 2023, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària núm. 12, del dia 22 de desembre de 2022.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 18768, de 21 de desembre de 2022, sobre aprovació del Pla Normatiu de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2023. (AJT.DCP 92/2022).-

2.2.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 27 de desembre de 2022, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – novembre 2022. (INT.DON 32/2022).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 19034, de 23 de desembre de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 43/2022, dins del Pressupost municipal de l’exercici 2022. (PRE.MOD 43/2022).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 19216, de 28 de desembre de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 44/2022, dins del Pressupost municipal de l’exercici 2022. (PRE.MOD 44/2022).-

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 19307, de 29 de desembre de 2022, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 45/2022, dins del Pressupost municipal de l’exercici 2022. (PRE.MOD 45/2022).-

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 242, de 4 de gener de 2023, per la qual es declara emergent la contractació dels treballs per retirar restes i objectes cremats de l’immoble ubicat al carrer Era Firmat, núm. 19. (AJT.DCP 3/2023).-

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 337, de 10 de gener de 2023, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, el dia 12 de gener de 2023. (SGR.ABS 1/2023).-

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 556, de 16 de gener de 2023, sobre substitució del titular de l’Alcaldia pel primer tinent d’alcalde, del  les 12 h del dia 19 de gener al dia 22 de gener de 2023, ambdós inclosos. (SGR.ABS 2/2023).-

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 18572, de 19 de desembre de 2022, sobre aprovació del Protocol d’actuació en cas d’emergència del Saló de la Infància i la Joventut Campi qui Jugui. (AJT.DCP 1/2023).-

2.10.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 13, de 2 de gener de 2023, sobre aprovació del Protocol d’actuació de la Cavalcada dels Reis del dia 5 de gener de 2023.(AJT.DCP 2/2023).-

2.11.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 623, de 17 de gener de 2023, sobre activació en fase d’alerta del Pla d’Actuació Municipal per risc de ventades. (AJT.DCP 4/2023).-

2.12.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 797, de 19 de gener de 2023, sobre desactivació del Pla d’Actuació Municipal per risc de ventades. (AJT.DCP 5/2023).-

2.13.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1010, de 23 de gener de 2023, sobre activació en fase d’alerta del Pla Bàsic d’Emergència Municipal per onada de fred. (EME.RPP 4/2023).-

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització a la societat mercantil Aigües de Manresa, SA, per concertar un préstec per al finançament d’inversions de l’any 2022. (AJT.DIC 139/2022).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la inadmissió a tràmit de les al·legacions formulades a l’expedient d’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals de l’exercici 2023. (AJT.DIC 1/2023).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de les tarifes del servei de transport públic urbà en autobús de Manresa per a l’exercici 2023. (AJT.DIC 2/2023).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de crèdit a favor d’un proveïdor. (INT.FIS 8673/2022).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2023, dins del Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD 1/2023).-

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l'acord de condicions de treball del personal funcionari i conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Manresa per als anys 2023-2026. (AJT.DIC 3/2023).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM). Col·lector en l’àmbit de les Fàbriques Vermella i Blanca”. (PLA.POU 1/2021)

 

5.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte de servei d’informació ambiental i de la campanya d’implantació del nou model de recollida de residus de Manresa – Lot 1: Servei d’informadors ambientals. (CON.LIA 38/2022).-

 

5.2.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte de servei d’informació ambiental i de la campanya d’implantació del nou model de recollida de residus de Manresa – Lot 2: Campanya d’implantació del nou model de recollida de residus. (CON.LIA 39/2022).-

 

 

6.         PROPOSICIONS

 

6.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per garantir el compromís de l’Ajuntament de Manresa amb un urbanisme per a les ciutadanes de la ciutat.-

 

 

7.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

8.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

9.-        Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 59, 60, 62, 63 i 1, dels dies 13, 20, 27 i  30 de desembre de 2022 i 10 de gener de 2023, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 55, del 15 de novembre de 2022.-

 

 

10.-      PRECS, PREGUNTES i  INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat