Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

L'Ascensió

La Fira de L’ascensió  tindrà lloc els propers dies 26, 27 i 28 de maig de 2023 on s’organitzaran a la ciutat diferents activitats de dinamització i s’ubicaran a la ciutat diferents parades de venda, activitats recreatives i atraccions.

A diferència d’altres anys, la Unió de Botiguers i comerciants de Manresa (UBIC), serà l’organitzadora de la Fira de l’Ascensió per la qual cosa organitzarà a la ciutat diferents activitats de dinamització que inclouran també parades de venda no sedentària, per  la qual cosa, la gestió de les parades de venda no sedentària i d’alimentació es farà directament per aquesta entitat.

Podreu trobar més informació a la seva pàgina web www.manresaméscomerç.cat

Altrament, l’autorització per a la instal·lació d’atraccions de fira  i parades alimentàries al Polígon dels Trullols serà atorgada directament per l’Ajuntament de Manresa, d’acord amb els previst a les bases reguladores i la convocatòria.

La instal·lació de parades alimentàries als Trullols i atraccions de fira tindrà lloc els caps de setmana del 19, 20 i 21 de maig i el 26, 27 i 28 de maig de 2023.

El termini de presentació de sol·licituds per les atraccions i parades alimentàries al Polígon dels Trullols estarà obert des del 22 de març fins al dia 11 d'abril de 2023.

Enllaç per a la presentació de sol·licituds: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/721?nocache=1

Objecte

Convocatòria de concurs públic per a l'atorgament de llicències d'ocupació temporal de la via pública per a la col·locació d'instal·lacions no permanents desmuntables tals com atraccions de fira, casetes i parades alimentàries en motiu de la Fira de l'Ascensió 2023

Bases reguladores

Les Bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria són les aprovades per la resolució de la setena tinent d’alcalde i regidora delegada d’Indústria, Comerç i Activitats de 28 de febrer de 2023 i publicades al Butlletí oficial de la Província de Barcelona del 8 de març de 2023 i poden consultar-se  a la web municipal www.manresa.cat

Tipologia de les instal·lacions

S’estableixen 3 categories:

 1. Categoria 1 – atraccions.- Atraccions que funcionin amb moviment produït per força mecànica o elèctrica i/o amb estructures en les quals els usuaris s’han de situar en el seu interior, com poden ser aerobabies, inflables, atraccions mecàniques i/o similars.
 2. Categoria 2 – casetes.- Remolcs consistents en estructures on el públic se situa a l’exterior i desenvolupa activitats com ara tir, tómboles, rifes, dards, mesura de força, ... i en que queda expressament prohibit l’ús d’armes de foc i d’aire comprimit. Tanmateix es prohibeix la venda directa de productes, així com també de qualsevol tipus de premi en metàl·lic.
 3. Categoria 3 – parades alimentàries.- Parades dedicades a la venda de productes alimentaris com ara creperies, xurreries, parades de cotó, patates fregides, llaminadures, frankfurts, furgoteques (food trucks) i/o similars.

Nombre d’autoritzacions

El nombre d’autoritzacions a atorgar segons les diferents tipologies seran les següents:

 1. Categoria 1 – atraccions

TIPOLOGIA TOTAL
Grans (més de 90 m2) 5 atraccions
Mitjanes (de 51m2 a 89 m2) 10 atraccions
Petites (fins a 50 m2) 10 atraccions

 1. Categoria 2 – casetes.- Passeig Pere III, tram B

TIPOLOGIA TOTAL
Qualsevol tipus 90ml

 1. Categoria 2 – casetes.- Polígon Industrial Els Trullols

TIPOLOGIA TOTAL
Superiors a 1m2 2 casetes
Inferiors a 1 m2 20 casetes

 1. Categoria 3 – parades alimentàries. Polígon Industrial Els Trullols

TIPOLOGIA TOTAL
Qualsevol tipus 2 parades

En cas que no existeixin sol·licituds per alguna tipologia d’atracció, caseta o parada alimentària i per tant quedin desertes, es farà un sorteig entre totes les sol·licituds que no han estat escollides.

En el cas que, tot i haver-se adjudicat la totalitat d’autoritzacions encara resti espai disponible per encabir-hi alguna altra atracció, caseta o parada alimentària ó, podrà realitzar-se un nou sorteig entre aquelles sol·licituds on la instal·lació no sobrepassi unes determinats límits.

Ubicació (segons plànol annex)

 1. Categoria 1 – atraccions.- Polígon Industrial Els Trullols
 2. Categoria 2 – casetes.- Passeig Pere III, tram B (Entre Crist Rei i plaça Espanya) i Polígon Industrial Els Trullols
 3. Categoria 3 – parades alimentàries.- Polígon Industrial Els Trullols

Dates i horaris

 1. Categoria 1 – atraccions

    Dates Horari autoritzat
1. Muntatge 17 i 18 de maig (pel primer cap de setmana)
 
24 i 25 de maig (pel segon cap de setmana)
 
10:00h a 20:00h
2. Fira (funcionament atraccions) 19 i 26 de maig
 
20, 21, 27 i 28 de maig
 
15:00h a 23:00h
 
10:00h a 23:00h
 
3. Desmuntatge 22 de maig (només pels que opten al 1r cap de setmana)
29 de maig
08:00h a 13:00h

S’estableix l’horari de 16 a 18 hores per a la denominada “fira tranquil·la” per atendre les necessitats de les persones amb sensibilitats especials, que seran d’obligat compliment per a totes les activitats de fira, en la qual la realització de l’activitat estarà limitada en els aspectes següents:

 • no es podran fer activitats sorolloses com ho són l’ús d’altaveus, sirenes i similars.
 • no es podrà posar música
 • no es podran encendre llums de cap mena
 • no es farà cap activitat complementària com fer fum sec, llençar aigua o escuma, o qualsevol altra similar

 1. Categoria 2 – casetes

Per les casetes ubicades al Passeig Pere III, els dies i horaris de funcionament seran:

    Dates Horari autoritzat
1. Muntatge 24 i 25 de maig
 
10:00h a 20:00h
2. Fira (obertura casetes) 26 de maig
 
27 i 28 de maig
 
15:00h a 23:00h
 
10:00h a 23:00h
 
3. Desmuntatge 29 de maig 08:00h a 13:00h

Per les casetes ubicades al Polígon Els Trullols, els dies i horaris de funcionament seran:

    Dates Horari autoritzat
1. Muntatge 17 i 18 de maig (pel primer cap de setmana)
 
24 i 25 de maig (pel segon cap de setmana)
 
10:00h a 20:00h
2. Fira (obertura casetes) 19 i 26 de maig
 
20, 21, 27 i 28 de maig
 
15:00h a 23:00h
 
10:00h a 23:00h
 
3. Desmuntatge 22 de maig (només pels que opten al 1r cap de setmana)
29 de maig
08:00h a 13:00h

S’estableix l’horari de 16 a 18 hores per a la denominada “fira tranquil·la” per atendre les necessitats de les persones amb sensibilitats especials, que seran d’obligat compliment per a totes les activitats de fira, en la qual la realització de l’activitat estarà limitada en els aspectes següents:

 • no es podran fer activitats sorolloses com ho són l’ús d’altaveus, sirenes i similars.
 • no es podrà posar música
 • no es podran encendre llums de cap mena
 • no es farà cap activitat complementària com fer fum sec, llençar aigua o escuma, o qualsevol altra similar

 1. Categoria 3 – parades alimentàries

    Dates Horari autoritzat
1. Muntatge 17 i 18 de maig (pel primer cap de setmana)
 
24 i 25 de maig (pel segon cap de setmana)
 
10:00h a 20:00h
2. Fira (obertura parades) 19 i 26 de maig
 
20, 21, 27 i 28 de maig
 
15:00h a 23:00h
 
10:00h a 23:00h
 
3. Desmuntatge 22 de maig (només pels que opten al 1r cap de setmana)
29 de maig
08:00h a 13:00h

S’estableix l’horari de 16 a 18 hores per a la denominada “fira tranquil·la” per atendre les necessitats de les persones amb sensibilitats especials, que seran d’obligat compliment per a totes les activitats de fira, en la qual la realització de l’activitat estarà limitada en els aspectes següents:

 • no es podran fer activitats sorolloses com ho són l’ús d’altaveus, sirenes i similars.
 • no es podrà posar música
 • no es podran encendre llums de cap mena
 • no es farà cap activitat complementària com fer fum sec, llençar aigua o escuma, o qualsevol altra similar

Presentació de sol·licituds

15 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.

Documentació de la sol·licitud

Per participar en les fires d’atraccions, casetes i parades les persones interessades hauran de presentar la sol·licitud dins del termini establert, a través del portal de tràmits de la seu electrònica municipal (www.manresa.cat). Tot això sense perjudici que es pugui presentar la sol·licitud mitjançant qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Les sol·licituds inicials per a la instal·lació d’atraccions, parades i/o casetes es formalitzaran mitjançant la presentació de:

 1. Sol·licitud segons model normalitzat. La sol·licitud inclou la declaració responsable de la persona sol·licitant conforme no es troba incurs en cap del supòsits establerts en l’article 71 de la LCSP i les dimensions exactes de l’atracció: aforament, superfície total, amplada, llargada i alçada de l’atracció muntada i apta per entrar en funcionament.
 2. Document acreditatiu de la identitat: DNI, NIF, NIE o passaport de la persona interessada. En cas de persones jurídiques: estatuts de constitució de la societat, poders i DNI del representat legal.
 3. En cas de no trobar-se d’alta en el  cens d’obligats tributaris o en el règim Especial dels Treballadors Autònoms, declaració responsable conforme en cas que sigui adjudicatari es compromet a donar-se d’alta en el cens d’obligats tributaris i en  el règim Especial dels Treballadors Autònoms.
 4. Reportatge fotogràfic actualitzat, on es pugui apreciar l’aspecte estètic de l’atracció, parada i/o caseta.

En aquesta fase no cal presentar més documentació, només en cas de resultar adjudicatari del concurs, caldrà aportar la documentació tècnica complementària que s’indica a l’apartat 13 de les bases reguladores.

Procediment d’adjudicació

El procediment d’adjudicació de les autoritzacions, en cas d’haver-hi més d’una sol·licitud per tipologia d’atracció (o bé més del nombre autoritzat) serà per sorteig, de conformitat amb les regles següents:

 1. Participaran en el sorteig aquelles sol·licituds que reuneixin els requisits establerts en les bases reguladores. En cas de no reunir aquests requisits, les sol·licituds seran excloses del sorteig.
 2. El sorteig tindrà lloc en un acte públic. La data i el lloc de celebració es publicarà a la web municipal amb un termini no inferior a 72 hores a la data de celebració de l’acte.
 3. Les sol·licituds es classificaran segons la tipologia d’atracció, caseta o parada. En cas de pertànyer a més d’una tipologia els sol·licitants hauran d’indicar a quina tipologia volen participar.

D’acord amb el resultat del sorteig i l’assignació de llocs proposada pels serveis tècnics municipals, l’òrgan competent aprovarà els adjudicataris.

L’acord d’aprovació d’adjudicataris es publicarà al tauler d’edictes electrònic municipal, als efectes de notificació, d’acord amb el previst a l’article 45.1 b) de la LPACAP. També es publicarà a la pàgina web.

En el termini de 10 dies hàbils següents a la publicació del resultat amb les adjudicacions, els adjudicataris hauran de presentar la següent documentació complementària i tècnica mitjançant el tràmit de la seu electrònica “Aportació de documentació complementària a un expedient ja presentat”:

a. Documentació general per a totes les categories

 • Declaració responsable conforme es troben d’alta en el cens d’obligats tributaris i en el règim especial dels treballadors autònoms, si escau.
 • Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil i rebut en vigor.

b. Per atraccions (categoria 1)

 • Certificat tècnic de revisió anual de la instal·lació.
 • Certificat vigent de baixa tensió emès per l’Administració i/o organisme competent.
 • Manual d’instruccions de l’atracció.
 • Document de revisió d’instal·lacions de protecció contra incendis (en vigor).

Pel que fa al Manual d’instruccions, restaran exempts de presentar-los aquells sol·licitants que havent participat en edicions anteriors de la fira ja haguessin obtingut la corresponent llicència municipal d’activitats, sempre i quan no es produeixin canvis en els subjectes, activitats i/o instal·lacions.

c. Per casetes (categoria 2)

 • Certificat vigent de baixa tensió emès per l’Administració i/o organisme competent.
 • Document de revisió d’instal·lacions de protecció contra incendis (en vigor).

d. Per parades alimentàries (categoria 3)

 • Certificat vigent de baixa tensió emès per l’Administració i/o organisme competent.
 • Certificat de revisió de la instal·lació de gas en vigor (en el cas que l’activitat disposi de gas)
 • Document de revisió d’instal·lacions de protecció contra incendis (en vigor).
 • Declaració responsable alimentària.
 • Declaració responsable conforme reuneix els requisits següents, si escau:

-     Disposa de la corresponent homologació com a tenda ambulant, d’acord amb els requisits establerts en el RD 750/2010, de 4 de juny, de màquines autopropulsades o remolcades, vehicles agrícoles així com de sistemes, parts o peces d’aquests vehicles. Aquesta homologació ha de quedar reflectida en la Fitxa tècnica del vehicle

-     Disposar del permís de circulació.

-     Disposa d’una assegurança de circulació independent del vehicle en cas que el pes del remolc buit superi els 750 kg.

-     Disposa d’una memòria tècnica del disseny de la instal·lació elèctrica (Butlletí de llum). Aquesta ha d’estar autoritzada per una empresa o instal·lador elèctric autoritzat.  

-     Disposa del Butlletí de gas en cas d’utilitzar electrodomèstics que funcionin amb gas butà o propà. La instal·lació ha d’estar realitzada i certificada per un tècnic autoritzant.

-     Disposa d’un certificat sanitari on s’indiqui que el remolc compleix amb els requisits de la normativa higienico-sanitària del Reglament Europeu (UE) 852/2004, de 29 d’abril del Parlament Europeu relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

-     Disposa d’un sistema d’extracció d’olors suficient per no molestar el veïnatge proper.

-     Disposa d’un sistema de seguretat amb termòstat amb sonda d’encesa i apagament automàtic on/off (o assimilable)

-     Disposa de la corresponent formació en matèria de manipulació d’aliments.

-     Inscripció al registre municipal d’establiments minoristes d’alimentació del municipi on té la seu social de l’activitat

Una vegada examinades les sol·licituds i la documentació presentada, si no compleixen els requisits establerts se’ls requerirà atorgant un termini a l’efecte. Si no aporten la documentació requerida i/o no esmenen els defectes, es considerarà que desisteixen de la seva sol·licitud, d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Adreça: Servei de Desenvolupament Local - Unitat de Comerç i Mercats. Plaça Major 1, 4a planta 08241 Manresa
 • Telèfon: 938782470
 • Horari:
  De dilluns a divendres de 9 a 15h.
Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat