Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordenances i reglaments vigents

  • description
   Ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals domèstics de companya i gossos potencialment perillosos
  • description
   Reglament d'Organització i Funcionament del Consell Assessor Urbanístic
  • description
   Ordenança general de subvencions
  • description
   Carta europea de salvaguarda dels drets humans a la ciutat
  • description
   Carta de Drets i deures de la Ciutadania en la convivència
  • description
   Reglament de Participació Ciutadana
  • description
   Ordenança de circulació i mobilitat
  • description
   Ordenança reguladora de les reserves especials d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
  • description
   Ordenança de serveis d'autotaxis
  • description
   Ordenança municipal reguladora de la circulació per la ciutat de vehicles que transporten mercaderies perilloses
  • description
   Ordenança municipal reguladora de guals i de les reserves d'estacionament
  • description
   Ordenança de civisme i convivència ciutadana de l'Ajuntament de Manresa
  • description
   Reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Manresa
  • description
   Ordenança reguladora del règim general d'ordenació i utilització dels equipaments i instal·lacions públiques municipals
  • description
   Ordenança Municipal sobre la convivència ciutadana
  • description
   Ordenança municipal reguladora de la publicitat
  • description
   Reglament d'organització i funcionament del mercat municipal de Puigmercadal
  • description
   Derogat Reglament delmercat municipal excepte aparcament públic de Puigmercadal
  • description
   Ordenança municipal reguladora de la venda no sedentària
  • description
   Ordenança de publicitat directa a les bústies
  • description
   Ordenança sobre intervenció arquitectònica en façanes del nucli antic
  • description
   Reglament regulador del servei d'enseyaments artístics del municipi de Manresa
  • description
   Reglament regulador del servei de llars d'infants del municipi de Manresa
  • description
   Reglament de funcionament de les Figures de Manresa
  • description
   Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de Manresa
  • description
   Reglament regulador del servei públic municipal d'informació juvenil
  • description
   Reglament del servei cultural de teatres
  • description
   Ordenança municipal reguladora de les piscines d'ús públic.
  • description
   Reglament regulador del registre d'unions estables no matrimonials de parella
  • description
   Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa
  • description
   Protocol d'actuació en cas de Violència domèstica
  • description
   Text refós de l'ordenança reguladora dels Serveis Funeraris en el municipi de Manresa
  • description
   Reglament regulador del servei públic municipal de suport i informació a les famílies
  • description
   Reglament de règim intern dels centres oberts
  • description
   Reglament de règim intern de les residències municipals de gent gran
  • description
   Reglament de l'Arxiu Municipal
  • description
   Text Refós de l'Ordenança reguladora del control de presència del personal al servei de l'Ajuntament de Manresa
  • description
   Reglament Orgànic Municipal
  • description
   Reglament regulador del Registre de licitadors
  • description
   Reglament per a la creació i regulació del fitxer "Retransmissió i gravació de sessions plenàries i altres actes públics de l'Ajuntament de Manresa".
  • description
   Ordenança d'administració electrònica i transparència de l'Ajuntament de Manresa
  • description
   Codi de conducta dels alts càrrecs de l'Ajuntament de Manresa i del seu sector públic
  • description
   Reglament d'ús de dades personals i dels Sistemes d'Informació de l'Ajuntament
  • description
   Reglament de funcionament de la Bústia ètica i de bon govern de l'Ajuntament de Manesa
  • description
   ORDENANÇA REGULADORA DE LES AUTORITZACIONS DE TERRASSES DE RESTAURACIÓ I EL SEU MOBILIARI A L?ESPAI PÚBLIC
  • description
   ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA D'ACTIVITATS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS (OMIA)
  • description
   Ordenança municipal sobre llicències urbanístiques i control de les obres
  • description
   Ordenança municipal sobre actuacions que requereixen comunicació prèvia
  • description
   ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA SOBRE LES OBRES, INSTAL·LACIONS I SERVEIS EN EL DOMINI PÚBLIC
  • description
   Ordenança reguladora del dipòsit de detinguts de Manresa
  • description
   Pla municipal de nevades
  • description
   Reglament de la Policia Local
  • description
   Pla d'actuació municipal per Incendis Forestals
  • description
   Ordenança reguladora dels actes de foc i de la venda de productes pirotècnics
  • description
   Ordenança municipal sobre els aliments i els establiments alimentaris
  • description
   Ordenança municipal sobre control de la contaminació acústica.
  • description
   Reglament del servei d'aigües potables
  • description
   Reglament regulador del servei de deixalleria municipal
  • description
   Reglament regulador de l'ús i gestió de la xarxa de clavegueram
  • description
   Ordenança municipal sobre gestió de les runes i residus de la construcció
  • description
   Ordenança municipal sobre aprofitament d'energia solar
  • folder 2024
   • description
    Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • description
    Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • description
    Ordenança fiscal número 4, reguladora del l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • description
    Ordenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • description
    Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • description
    Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • description
    Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • description
    Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • description
    Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per la gestió de residus municipals
   • description
    Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • description
    Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per l'estacionament regulat de vehicles a les vies públiques municipals
   • description
    Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
   • description
    Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • description
    Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • description
    Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • description
    Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • description
    Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • description
    Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • description
    Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • description
    Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control de risc per la salut derivada d'aquests animals
   • description
    Ordenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • description
    Ordenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • description
    Ordenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • description
    Ordenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • description
    Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • description
    Ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
   • description
    Ordenança reguladora dels preus públics
   • description
    Preus públics 2024
  • folder 2023
   • description
    Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • description
    Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • description
    Ordenança fiscal número 4, reguladora del l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • description
    Ordenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • description
    Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • description
    Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • description
    Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • description
    Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • description
    Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • description
    Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • description
    Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per l'estacionament regulat de vehicles a les vies públiques municipals
   • description
    Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
   • description
    Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • description
    Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • description
    Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • description
    Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • description
    Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • description
    Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • description
    Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • description
    Ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposcions i altres centres o llocs anàlegs
   • description
    Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control de risc per la salut derivada d'aquests animals
   • description
    Ordenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • description
    Ordenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • description
    Ordenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • description
    Ordenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • description
    Ordenança reguladora dels preus públics
   • description
    Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • description
    Ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2022
   • description
    Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • description
    Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • description
    Ordenança fiscal número 4, reguladora del l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
   • description
    Ordenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • description
    Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • description
    Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • description
    Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • description
    Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • description
    Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • description
    Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • description
    Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
   • description
    Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • description
    Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • description
    Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • description
    Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • description
    Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • description
    Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • description
    Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • description
    Ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposcions i altres centres o llocs anàlegs
   • description
    Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control de risc per la salut derivada d'aquests animals
   • description
    Ordenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • description
    Ordenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • description
    Ordenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • description
    Ordenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • description
    Ordenança reguladora dels preus públics
   • description
    Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • description
    Ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2021
   • description
    Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • description
    Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles 30 de desembre
   • description
    Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • description
    Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • description
    Ordenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • description
    Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • description
    Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • description
    Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • description
    Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • description
    Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • description
    Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • description
    Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics
   • description
    Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • description
    Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • description
    Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • description
    Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • description
    Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • description
    Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • description
    Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • description
    Ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • description
    Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i control de risc per la salut derivada d'aquests animals
   • description
    Ordenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • description
    Ordenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • description
    Ordenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • description
    Ordenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • description
    Ordenança reguladora dels preus públics
   • description
    Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • description
    Ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2019
   • description
    Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • description
    Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • description
    Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • description
    Ordenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • description
    Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • description
    Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • description
    Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • description
    Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • description
    Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • description
    Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • description
    Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • description
    Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • description
    Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • description
    Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • description
    Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • description
    Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • description
    Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • description
    Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'Art de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori Municipal de Música de grau professional
   • description
    Ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • description
    Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i prevenció de la zoonosi
   • description
    Ordenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • description
    Ordenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • description
    Ordenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 44, reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable
   • description
    Ordenança fiscal número 45, reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram
   • description
    Ordenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • description
    Ordenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • description
    Ordenança reguladora dels preus públics
   • description
    Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • description
    Ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2018
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES, CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D'ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D'AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULA, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D'ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA DE SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 47, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 49, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 50, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
   • description
    CLASSIFICACIÓ FISCAL DELS CARRERS DE LA CIUTAT A EFECTES DE L'APLICACIÓ DE TOTES LES ORDENANCES (EXCEPTE LA 15)
  • folder 2020
   • description
    Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • description
    Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • description
    Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • description
    Ordenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • description
    Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • description
    Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles, contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • description
    Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • description
    Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l'autorització, exercici i funcionament d'activitats de qualsevol naturalesa
   • description
    Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • description
    Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 15, reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • description
    Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • description
    Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal motivat per la realització de qualsevol tipus d'obra en edificis, terrenys o domini públic
   • description
    Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivat de les entrades i sortides de vehicles en edificis i terrenys i les reserves per aparcament
   • description
    Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic motivada per la instal·lació d'elements diversos en establiments o locals de negoci
   • description
    Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d'amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d'altres instal·lacions semblants
   • description
    Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 26, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d'equipaments i béns municipals
   • description
    Ordenança fiscal número 30, reguladora de la taxa per vigilància especial
   • description
    Ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l'ensenyament a l'Escola d'art de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 32, reguladora de la taxa per ensenyaments al Conservatori municipal de música de grau professional
   • description
    Ordenança fiscal número 35, reguladora de la taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • description
    Ordenança fiscal número 36, reguladora de la taxa per l'atenció i protecció d'animals domèstics de companyia i/o potencialment perillosos, i prevenció de la zoonosi
   • description
    Ordenança fiscal número 39, reguladora de la taxa per la prestació de serveis socials
   • description
    Ordenança fiscal número 42, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • description
    Ordenança fiscal número 43, reguladora de la taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars de Manresa
   • description
    Ordenança fiscal número 44, reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament d'aigua potable
   • description
    Ordenança fiscal número 45, reguladora de la taxa per la prestació del servei de clavegueram
   • description
    Ordenança fiscal número 47, reguladora de la taxa per la prestació del servei de manteniment del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 49, reguladora de la taxa per la prestació de serveis d'enregistrament, inspecció, autorització sanitària i prevenció sanitària
   • description
    Ordenança fiscal número 50, reguladora de la taxa per la prestació de diversos serveis de competència municipal
   • description
    Ordenança reguladora dels preus públics
   • description
    Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
   • description
    Ordenança fiscal general reguladora de la gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic municipals
  • folder 2017
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES, CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D'ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D'AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D'ALTRES INSTAL·LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30, REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA DE SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 47, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 49, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 50, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
   • description
    ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15)
  • folder 2016
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
   • description
    ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15).
  • folder 2015
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • description
    MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES -EN EXPOSICIÓ PÚBLICA-
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L'AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D'ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES -Annex de classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes d'aplicació de l'índex de situació-
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL, AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D'AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D'ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D'EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L'ATENCIÓ I PROTECCIÓ D'ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 47, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L'APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D'EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 49, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 50, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
   • description
    ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15).
  • folder 2014
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L'IMPOST DE BÉNS IMMOBLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 6 REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 7 REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM.9 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 13 REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 14 REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 17 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 18 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL MOTIVAT PER LA REALITZACIÓ DE QUALSEVOL TIPUS D'OBRA EN EDIFICIS, TERRENYS O DOMINI PÚBLIC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 19 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVAT DE LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN EDIFICIS I TERRENYS I LES RESERVES PER APARCAMENT
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 20 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 22 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MOTIVADA PER LA INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DIVERSOS EN ESTABLIMENTS O LOCALS DE NEGOCI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANCA FISCAL NUM. 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIO PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D EQUIPAMENTS I BENS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 31 REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA DE GRAU PROFESSIONAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 35 REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 36 REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 39 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 42 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 43 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48 REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE DIVERSOS SERVEIS DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL
   • description
    CLASSIFICACIÓ FISCAL DELS CARRERS DE LA CIUTAT A EFECTES DE L'APLICACIÓ DE TOTES LES ORDENANCES (EXCEPTE LA 15).
   • description
    ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
  • folder 2013
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 46
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 47
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 49
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 50
   • description
    Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de totes les ordenances (excepte la 15).
   • description
    Ordenança reguladora des preus públics 2013
  • folder 2012
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 50 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'INSCRIPCIONS AL REGISTRE D'UNIONS ESTABLES NO MATRIMONIALS DE PARELLA DE L'AJUNTAMENT DE MANRESA
   • description
    Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances
   • description
    Ordenança reguladora des preus públics 2012
  • folder 2011
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • description
    ANNEX Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes d'aplicació de l?índex de situació
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA (GUALS)
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • description
    Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances
   • description
    ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • description
    Ordenança reguladora dels preu públics 2011
  • folder 2010
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN L?AUTORITZACIÓ, EXERCICI I FUNCIONAMENT D?ACTIVITATS DE QUALSEVOL NATURALESA.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA (GUALS)
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ATENCIÓ I PROTECCIÓ D?ANIMALS DOMÈSTICS DE COMPANYIA I/O POTENCIALMENT PERILLOSOS, I PREVENCIÓ DE LA ZOONOSI
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 49 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS D'ENREGISTRAMENT, INSPECCIÓ, AUTORITZACIÓ SANITÀRIA I PREVENCIÓ SANITÀRIA
   • description
    ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de les ordenances.
   • description
    ANNEX A LES ORDENANCES REGULADORES DE LA TAXA PER L'ENSENYAMENT A L'ESCOLA D'ART DE MANRESA I DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • description
    ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
  • folder 2009
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 1, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 2, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 3, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 5, REGULADORA DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7, REGULADORA DE LA TAXA SOBRE PLAQUES, PATENTS I DISTINTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 8, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES D'AUTO-TAXIS I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 9, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA RETIRADA DE VEHICLES , CONTENIDORS O ALTRES BÉNS MOBLES DE LA VIA PÚBLICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, REGULADORA DE LA TAXA PER A L'ATORGAMENT DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES I ACTES COMPLEMENTARIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11, REGULADORA DE LA TAXA PER A LA INTERVENCIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL, LLICÈNCIA D?ACTIVITATS CLASSIFICADES I LLICÈNCIA D?ACTIVITATS NO CLASSIFICADES I ALTRES ACTES DE NATURALESA AMBIENTAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13, REGULADORA DE LA TAXA PER RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 14, REGULADORA DE LA TAXA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 15 REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB QUIOSCS, PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS, INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS, RODATGES CINEMATOGRÀFICS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 18, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB MERCADERIES, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, CONTENIDORS, GRUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 20, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB TAULES, CADIRES, EMPOSTISSATS I TRIBUNES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 23, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, VOLADA I SUBSÒL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL AMB RIELLS, PALS, CABLES, PERMÒDOLS, CAIXA D?AMARRATGE, DE DISTRIBUCIÓ O REGISTRE, BÀSCULES, APARELLS PER A LA VENDA AUTOMÀTICA, TANCS, GALERIES I D?ALTRES INSTAL.LACIONS SEMBLANTS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 25, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE TERRENYS I SEPULTURES DEL CEMENTIRI MUNICIPAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • description
    NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 48, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O L?APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR DE LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE TELEFONIA MÒBIL
   • description
    ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
   • description
    ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l'aplicació de les ordenances.
  • folder 2008
   • description
    Ordenança fiscal número 1, reguladora de l'impost sobre béns immobles
   • description
    Ordenança fiscal número 2, reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    Ordenança fiscal número 3, reguladora de l'impost sobre construccions, Instal·lacions i obres
   • description
    Ordenança fiscal número 4, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • description
    Ordenança fiscal número 5, reguladora de les contribucions especials
   • description
    Ordenança fiscal número 6, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius
   • description
    Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    Ordenança fiscal número 8, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències d'auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    Ordenança fiscal número 9, reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles , contenidors o altres béns mobles de la via pública
   • description
    Ordenança fiscal número 10, reguladora de la taxa per a l'atorgament de llicències urbanístiques i actes complementaris
   • description
    Ordenança fiscal número 11, reguladora de la taxa per a la intervenció llicència ambiental, llicència d?activitats classificades i llicència d?activitats no classificades i altres actes de naturalesa ambiental
   • description
    Ordenança fiscal número 13, reguladora de la taxa per recollida d'escombraries
   • description
    Ordenança fiscal número 14, reguladora de la taxa del cementiri municipal
   • description
    Ordenança fiscal número 15 reguladora de l'impost sobre activitats econòmiques
   • description
    Ordenança fiscal número 16, reguladora de la taxa per serveis de control i regulació de l'abocament d'aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
   • description
    Ordenança fiscal número 17, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • description
    Ordenança fiscal número 18, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal.lacions semblants
   • description
    Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a traves de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena.
   • description
    Ordenança fiscal número 20, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    Ordenança fiscal número 21, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l?obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les voreres
   • description
    Ordenança fiscal número 22, reguladora de la taxa per la utilització privativa i aprofitament especial del domini públic municipal derivats de la instal.lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat i d?altres elements similars, referents a establiments o activitats comercials, industrials, professionals o de serveis
   • description
    Ordenança fiscal número 23, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòdols, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal.lacions semblants
   • description
    Ordenança fiscal número 24, reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal, derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
   • description
    Ordenança fiscal número 25, reguladora de la taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 26, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL D?EQUIPAMENTS I BÉNS ESPORTIUS I CULTURALS MUNICIPALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 29, REGULADORA DE LA TAXA PER LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES DE NUMERACIÓ DE FINQUES
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 30 REGULADORA DE LA TAXA PER VIGILÀNCIA ESPECIAL
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 31, REGULADORA DE LA TAXA PER L?ENSENYAMENT A L?ESCOLA D?ART DE MANRESA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS AL CONSERVATORI MUNICIPAL DE MÚSICA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 33, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS CULTURALS, EDUCATIUS I ESPORTIUS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 35, REGULADORA DE LA TAXA PER VISITES A MUSEUS, EXPOSICIONS I ALTRES CENTRES O LLOCS ANÀLEGS.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 36, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS VETERINARIS I LLUITA SANITÀRIA CONTRA LA RÀBIA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 37, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE NETEJA
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 38 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE GUIES INFORMADORS TURÍSTICS LOCALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 39, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM 41, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ DEL SANITARI PÚBLIC AUTOMÀTIC SITUAT A LA PLAÇA SANT DOMÈNEC
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 42, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL PER EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 43, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LES INSTAL·LACIONS DELS HORTS FAMILIARS SITUATS AL BARRI DE PARE IGNASI PUIG
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE.
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 45, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CLAVEGUERAM.
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 46 REGULADORA DE LA TAXA PER LA TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES COMERCIALS MUNICIPALS I INFORMES MUNICIPALS PREVIS A LA LLICÈNCIA COMERCIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
   • description
    ORDENANÇA NÚM. 47 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL.
   • description
    ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
  • folder 2007
   • description
    1 Impost sobre béns immobles
   • description
    2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • description
    4 Impost sobre l?increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • description
    5 Contribucions especials
   • description
    6 Taxa per expedició de documents administratius
   • description
    7 Taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    8 Taxa per l?atorgament de llicències d?auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    9 Taxa de retirada de vehicles de la via pública
   • description
    10 Taxa per l?atorgament de llicències urbanístiques
   • description
    11 Taxa per l'atorgament de llicència d'activitats
   • description
    13 Taxa per la recollida d?escombraries
   • description
    14 Taxa del cementiri municipal
   • description
    15 Impost sobre activitats econòmiques
   • description
    16 Taxa per serveis de control i regulació de l?abocament d?aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
   • description
    17 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • description
    18 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions semblant
   • description
    19 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a través de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena
   • description
    20 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    21 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l?obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les voreres
   • description
    22 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de la instal·lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat i d?altres elements similars, referents a establiments o activitats comercials, industrials, professionals o de serveis
   • description
    23 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòduls, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal·lacions semblants
   • description
    24 Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, municipal derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
   • description
    25 Taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    26 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d?equipaments i béns esportius i culturals municipals
   • description
    28 Taxa per la venda de textos, publicacions i impresos
   • description
    29 Taxa per la col·locació de plaques de numeració de finques
   • description
    30 Taxa per vigilància especial d?establiments
   • description
    31 Taxa per l?ensenyament a l?Escola d?Art de Manresa
   • description
    32 Taxa per ensenyaments al Conservatori professional de música
   • description
    33 Taxa per la prestació de serveis culturals i esportius
   • description
    35 Taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • description
    36 Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia
   • description
    37 Taxa per la prestació de serveis de neteja
   • description
    38 Taxa per la prestació de serveis de Guies Informadors Turístics locals
   • description
    39 Taxa per la prestació de serveis socials i residències municipals
   • description
    41 Taxa per la utilització del sanitari automàtic situat a la plaça Sant Domènec
   • description
    42 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • description
    43 Taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars situats al barri de Pare Ignasi Puig
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚM. 44, REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE
   • description
    45 Taxa per la prestació del servei de clavegueram
   • description
    46 Taxa per la tramitació de llicències comercials municipals i informes municipals previs a la
   • description
    Ordenança general dels preus públics
   • description
    ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances
  • folder 2006
   • description
    1 Impost sobre béns immobles
   • description
    2 Impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    3 Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • description
    4 Impost sobre l?increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • description
    5 Contribucions especials
   • description
    6 Taxa per expedició de documents administratius
   • description
    7 Taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    8 Taxa per l?atorgament de llicències d?auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    9 Taxa de retirada de vehicles de la via pública
   • description
    10 Taxa per l?atorgament de llicències urbanístiques
   • description
    11 Taxa per l'atorgament de llicència d'activitats
   • description
    13 Taxa per la recollida d?escombraries
   • description
    14 Taxa del cementiri municipal
   • description
    15 Impost sobre activitats econòmiques
   • description
    16 Taxa per serveis de control i regulació de l?abocament d?aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
   • description
    17 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • description
    18 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions semblants
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 19, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER LES ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES EN ELS EDIFICIS I SOLARS A TRAVES DE LES VORERES I LES RESERVES PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE TOTA MENA.
   • description
    20 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    21 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de l?obertura de rases, fosses o excavacions i per qualsevol remoguda del paviment o les voreres
   • description
    22 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de la instal·lació de portades, aparadors, vitrines, marquesines, veles, publicitat i d?altres elements similars, referents a establiments o activitats comercials, industrials, professionals o de serveis
   • description
    23 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòduls, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal·lacions semblants
   • description
    24 Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, municipal derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
   • description
    25 Taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    26 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d?equipaments i béns esportius i culturals municipals
   • description
    28 Taxa per la venda de textos, publicacions i impresos
   • description
    29 Taxa per la col·locació de plaques de numeració de finques
   • description
    30 Taxa per vigilància especial d?establiments
   • description
    31 Taxa per l?ensenyament a l?Escola d?Art de Manresa
   • description
    32 Taxa per ensenyaments al Conservatori professional de música
   • description
    33 Taxa per la prestació de serveis culturals i esportius
   • description
    35 Taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • description
    36 Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia
   • description
    37 Taxa per la prestació de serveis de neteja
   • description
    38 Taxa per la prestació de serveis de Guies Informadors Turístics locals
   • description
    39 Taxa per la prestació de serveis socials i residències municipals
   • description
    41 Taxa per la utilització del sanitari automàtic situat a la plaça Sant Domènec
   • description
    42 Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament
   • description
    43 Taxa per la utilització privativa de les instal·lacions dels horts familiars situats al barri de Pare Ignasi Puig
   • description
    44 Taxa per la prestació del servei de subministrament d?aigua potable
   • description
    45 Taxa per la prestació del servei de clavegueram
   • description
    46 Taxa per la tramitació de llicències comercials municipals i informes municipals previs a la
   • description
    llicència comercial de la Generalitat de Catalunya
   • description
    Ordenança general dels preus públics
   • description
    ANNEX Classificació fiscal dels carrers de la ciutat a efectes de l?aplicació de les ordenances
  • folder 2005
   • description
    1. Impost sobre béns immobles
   • description
    2. Impost sobre vehicles de tracció mecànica
   • description
    3. Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
   • description
    4. Impost sobre l?increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
   • description
    5. Contribucions especials
   • description
    6. Taxa per expedició de documents administratius
   • description
    7. Taxa sobre plaques, patents i distintius
   • description
    8. Taxa per l?atorgament de llicències d?auto-taxis i altres vehicles de lloguer
   • description
    9. Taxa de retirada de vehicles de la via pública
   • description
    10. Taxa per l?atorgament de llicències urbanístiques
   • description
    11. Taxa per l'atorgament de llicència d'activitats
   • description
    13. Taxa per la recollida d?escombraries
   • description
    14. Taxa del cementiri municipal
   • description
    15. Impost sobre activitats econòmiques
   • description
    ANNEX Classificació dels carrers, trams de carrer o zones particularitzades, per categories, als efectes d'aplicació de l?índex de situació
   • description
    16. Taxa per serveis de control i regulació de l?abocament d?aigües residuals industrials a la xarxa de clavegueram públic
   • description
    17. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb quioscs, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants, rodatges cinematogràfics
   • description
    18. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, contenidors, grues, puntals, cavallets, bastides i altres instal·lacions semblants
   • description
    19. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal derivats de les reserves de la via pública per les entrades i sortides de vehicles en els edificis i solars a través de les voreres i les reserves per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies de tota mena
   • description
    20. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic municipal amb taules, cadires, empostissats i tribunes
   • description
    ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22, REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA I APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL DERIVATS DE LA INSTAL.LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES, MARQUESINES, VELES, PUBLICITAT I D?ALTRES ELEMENTS SIMILARS, REFERENTS A ESTABLIMENTS O ACTIVITATS COMERCIALS, INDUSTRIALS, PROFESSIONALS O DE SERVEIS
   • description
    23. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del sòl, volada i subsòl del domini públic municipal amb riells, pals, cables, permòduls, caixa d?amarratge, de distribució o registre, bàscules, aparells per a la venda automàtica, tancs, galeries i d?altres instal·lacions semblants
   • description
    24. Taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic, municipal derivats de l?extracció de sorra i altres materials de construcció
   • description
    25. Taxa per la utilització privativa de terrenys i sepultures del cementiri municipal
   • description
    26. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial d?equipaments i béns esportius i culturals municipals
   • description
    28. Taxa per la venda de textos, publicacions i impresos
   • description
    29. Taxa per la col·locació de plaques de numeració de finques
   • description
    30. Taxa per vigilància especial d?establiments
   • description
    31. Taxa per l?ensenyament a l?Escola d?Art de Manresa
   • description
    32. Taxa per ensenyaments al Conservatori professional de música
   • description
    33. Taxa per la prestació de serveis culturals i esportius
   • description
    35. Taxa per visites a museus, exposicions i altres centres o llocs anàlegs
   • description
    36. Taxa per la prestació de serveis veterinaris i lluita sanitària contra la ràbia
   • description
    37. Taxa per la prestació de serveis de neteja
   • description
    38. Taxa per la prestació de serveis de Guies Informadors Turístics locals
   • description
    39. Taxa per la prestació de serveis socials i residències municipals
   • description
    41. Taxa per la utilització del sanitari automàtic situat a la plaça Sant Domènec
   • description
    42. Taxa per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses explotadores de serveis de subministrament