Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ajudes centre històric

L’Ajuntament convoca,  mitjançant procediment de concurrència competitiva, la concessió d’ajuts destinats a fomentar l’obertura d’activitats econòmiques al Centre Històric. La finalitat del programa d’ajuts és la dinamització comercial i econòmica dels barris que conformen aquest sector de la ciutat (Barri Antic, Escodines, Remei), incentivant les obres d’adequació i l’arrendament de locals desocupats, per tal d’allotjar-hi noves activitats econòmiques. També es dona suport al relleu empresarial de negocis ja existents quan, per causa de jubilació del/de la titular o altres anàlogues, es pugui evitar el seu tancament

Tipus d’ajuts

 1. Ajut per inici de l’activitat

Concepte subvencionable: Formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús  d’immobles situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per al desenvolupament d’una nova activitat econòmica.

Beneficiaris/àries: Persona titular de la nova activitat econòmica, pel que es preveu com a beneficiari/ària tots/es aquells/es emprenedors/res que vulguin iniciar un projecte empresarial o negoci al Centre Històric de Manresa. S’entén per emprenedor/a tota aquella persona o persones físiques que creen, desenvolupen i implanten un projecte empresarial mitjançant qualsevol forma jurídica.

Quantia: La subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora l’emprenedor/a i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals, per 3 mesos.

b)  Ajut per realització d’obres

Conceptes subvencionables: Inversions per obres de reforma i adequació del local situat al Centre històric on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de façana, ampliacions,... entre d’altres.

Beneficiaris/àries: Persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de l’immoble com del/de la titular de l’activitat.

Quantia: Import equivalent al 75% de la inversió acreditada.

L’atorgament del 75% de la inversió ve motivat pel fet de la voluntat d’incentivar l’obertura de noves activitats en aquells immobles del Centre Històric que requereixen actuacions de reforma i/o  d’adequació.

c)  Ajut per traspàs de negocis preexistents

Concepte subvencionable: Formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al Centre Històric entre la persona empresària i la persona reemprenedora. S’accepten diferents motius, tal com un canvi de domicili a un altre ciutat, motius personals, jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta i gran invalidesa, entre d’altres.

Beneficiaris/àries: Persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric.

Quantia: En cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, la subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. En el supòsit que la mateixa persona propietària sigui alhora el/la titular de l’activitat i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament, l’ajut serà de 5,00 €/m2 mensuals (per 3 mesos).

Limitacions a la quantia de les ajudes

L’import total a percebre per cada beneficiari, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat serà de 3.000,00 euros. En cas que, segons la valoració efectuada, la suma de les línies superi els 3.000,00 euros prevaldrà l’atorgament de la línia en la qual s’atorgui un import superior i la resta dels ajuts es reduiran fins que el conjunt de les línies no superi els 3.000,00 euros.

En cas que s’atorgui el mateix import per a cadascuna de les línies sol·licitades, prevaldrà en primer lloc, l’import assignat en la línia b) i, en segon lloc, l’import assignat per a les línies a) o c).

Requisits del beneficiaris

Al marge dels requisits esmentats en l’apartat anterior, les persones que vulguin accedir a les ajudes hauran de reunir els requisits següents:

Línia A. Ajuts per inici de l’activitat:

-     Destinar l’immoble a una nova activitat econòmica, la qual haurà d’haver-se iniciat partir del dia 1 d’octubre de 2022 (dia 1 inclòs), trobar-se en funcionament i tenir resolts favorablement tots els tràmits de legalització. A aquests efectes, es sol·licitaran d’ofici les dades i informació oportunes a l’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa.

Línia B. Ajuts per realització d’obres:

-     Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 €.

-     Disposar del corresponent permís municipal d’obres.

-     Que al local objecte de les obres s’hi hagi instal·lat una nova activitat econòmica  a partir del dia 1 d’octubre de 2022 (dia 1 inclòs).

-     Disposar d’un contracte d’arrendament o d’ús de l’immoble subscrit amb el/la titular de l’activitat econòmica. .No haurà de complir aquest requisit quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que l’emprenedor/a que procedeix a l’obertura de la nova activitat econòmica (i que, per tant, no existeixi contracte d’arrendament).

LINIA C. Ajuts per traspàs de negocis existents

-     Disposar d’un document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona reemprenedora.

-     Disposar d’autorització administrativa o haver realitzat la comunicació per poder desenvolupar l’activitat econòmica que és objecte de traspàs.

-     Haver realitzat la comunicació o el canvi de titularitat de l’activitat econòmica davant les administracions competents.

-     Acreditar que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra situació que impliqui el traspàs del negoci. 

-     Aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir del 1 d’octubre de 2022 (dia 1 inclòs)

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des del dia 10 d’agost al 30 de setembre de 2023.

La documentació  es pot presentar

-      - presencialment ( tan sols per aquelles persones físiques que no realitzen una activitat econòmica) a l’OAC situada a la Pl. Major núm. 1

-       Telemàticament: a través d’aquest 

enllaç

Documentació a presentar

Per a totes les línies

 • Còpia del DNI de la persona sol·licitant (tan sols per a la tramitació presencial)
 • Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripció al registre públic corresponent, si escau
 • En cas de persones jurídiques, acreditació dels poders de representació i còpia del DNI del representant de l’entitat.
 • Declaració responsable en el cas que la persona sol·licitant no sigui la titular de l’activitat econòmica o promotora de l’obra.

Per a la línea a) Ajuts per a l’inici de l’activitat

 • Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora.
 • Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades derivades de l’arrendament o de propietat de l’establiment, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes aquestes factures hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol·licitud, per la qual cosa també hauran de presentar-se el justificants de pagament.
 • Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica (model 036 o 037 de l’AEAT).

Per a la línea b) Ajuts per a la realització d’obres

 • Copia del contracte d’arrendament subscrit entre la propietat o titular d’un dret real i el/la titular de l’activitat econòmica. No haurà d’aportar-se aquest document quan la persona titular del dret sobre l’immoble sigui la mateixa que la persona emprenedora.
 • Memòria de les actuacions realitzades i fotografies de la façana i de l'interior de l'establiment (prèvia i posterior a la realització de les accions).
 • Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades,, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes aquestes factures hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol·licitud, per la qual cosa també hauran de presentar-se el justificants de pagament.  Aquestes factures hauran d’estar datades entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2023.

Per a la línea c) Ajuts per traspàs de negocis existents

 • Document acreditatiu del traspàs de l’activitat entre la persona empresària i la persona reemprenedora.
 • Declaració responsable de l’antic titular que el traspàs és conseqüència de la jubilació, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o altra situació que impliqui el traspàs del negoci
 • Documents acreditatius de la resolució de l’INSS de la  situació de jubilació incapacitat permanent total, incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa de l’antic titular o qualsevol altra documentació que acrediti el motiu del traspàs. En cas de no disposar encara d’aquesta documentació, s’adjuntarà una declaració responsable de l’antic titular indicant els motius pels quals no disposa encara d’aquesta documentació i el compromís d’aportar-los amb posterioritat.
 • Declaració censal d’inici de l’activitat econòmica de la persona reemprenedora (model 036 o 037 de l’AEAT).
 • Factures, minutes i altres justificants de les despeses efectuades derivades del traspàs de negocis existents, les quals hauran de contenir tots els requisits legals que estableixi la normativa vigent aplicable. Totes aquestes factures hauran d’estar pagades en el moment de presentació de la sol·licitud, per la qual cosa també hauran de presentar-se el justificants de pagament. Aquestes factures hauran d’estar datades entre l’1 d’octubre de 2021 i el 30 de setembre de 2023.

Documentació opcional (en cas de voler obtenir la valoració dels criteris de valoració)

 • Fotografies o documentació gràfica que permeti valorar els aspectes estètics del projecte.
 • Relació nominal de treballadors de l’empresa corresponent al període subvencionat.
 • Contractes de treball dels treballadors inclosos en els col·lectius de persones en risc d’exclusió social o qualsevol altra document acreditatiu d’aquesta condició (Serà responsabilitat de la persona sol·licitant obtenir el consentiment de la persona treballadora per a la cessió de les dades)
 • Còpia del Pla d’empresa assessorat per un servei municipal d’emprenedor
 • Certificació de la composició accionarial de l’entitat titular de l’activitat (accionariat, socis, SCP, etc) si es vol acreditar que la majoria de membres són dónes.
 • Tota aquella altra documentació que la persona interessada consideri oportuna als efectes d’una millor justificació dels criteris de valoració.

Per qualsevol dubte relacionat amb aquestes ajudes, podeu posar-vos en contacte a través del correu electrònic info@promanresa.cat o al telèfon 938776490

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat