Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Subvencions a les empreses per a l'adopció de mesures d'estalvi i eficiència energètica

L’Ajuntament ha obert la convocatòria per a l’atorgament de les subvencions a les empreses per a l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètica, d’acord amb els següents termes:

Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació de l’atorgament de subvencions a les activitats econòmiques que es desenvolupen en establiments de Manresa situats en planta baixa i/o al peu del carrer, per a l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètica, en concret per a la realització d’obres i/o la instal·lació d’aparells que contribueixin a la reducció del consum d’energia i adequació de les instal·lacions a la normativa vigent.

Persones beneficiàries

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones (físiques o jurídiques) que siguin titulars d’activitats econòmiques situades en planta baixa o al peu/nivell del carrer de la ciutat de Manresa i que realitzin o hagin realitzat intervencions de millora d’eficiència energètica en els seus establiments.

Les persones que podran sol·licitar aquestes ajudes podran ser els següents:

a) Persones (físiques o jurídiques) que realitzen activitats de comerç al detall (quedant exclosos expressament les empreses fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall).

b) Persones (físiques o jurídiques) amb qualsevol forma jurídica, que presten algun dels serveis que es relacionen a continuació:

 • Tallers mecànics.
 • Serveis fotogràfics.
 • Copisteries i arts gràfiques.
 • Serveis de reparacions.
 • Tintoreria i bugaderies.
 • Perruqueria i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars, cafeteries i restaurants.
 • Serveis de menjar preparat i càtering
 • Agències de viatges detallistes
 • Gimnasos, escoles de dansa i escoles de música
 • Acadèmies i escoles d'idiomes

 c) Persones (físiques o jurídiques) que siguin propietàries o disposin d’un dret d’ús d’un establiment on es realitzi qualsevol de les activitats econòmiques esmentades en els apartats a) i b) d’aquesta base, sempre i quan l’activitat econòmica es trobi oberta al públic i en funcionament en el moment de presentar la sol·licitud.

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables seran totes aquelles que es puguin relacionar clarament i unívocament amb una millora de l'eficiència energètica al local, sobretot les que costegin actuacions tal com:

 • Instal·lació de portes automàtiques en la porta d'accés al local per evitar la pèrdua de l'aire ja climatitzat.
 • Modificació de les portes d’accés des del carrer, de les finestres i vidres amb la instal·lació de sistemes d’aïllament tèrmic (portes automàtiques, elements de fusteria exterior amb trencament de pont tèrmic i vidres dobles, de baixa emissivitat i control solar; aïllament de cobertes i parets).
 • Condicionament, millora i optimització de l’eficiència energètica de l’enllumenat intern i extern de l’establiment i de l’enllumenat de seguretat.
 • Adquisició de sistemes de regulació i control de temperatura que afavoreixin l’estalvi energètic.
 • Adquisició de rellotges de control horari per controlar l’encesa i aturada automàtica d’equips de climatització i enllumenat.
 • Implementació de sistemes de monitoratge del sistema de consums energètics.
 • Substitució d’aparells d’aire condicionat i refrigeració per unitats de darrera tecnologia amb major eficiència energètica (major rendiment - menor consum), per a generar estalvi energètic.
 • Canvi d’aparells o maquinària vinculada a l’activitat econòmica de l’establiment que suposin un estalvi energètic o una millora mediambiental
 • Altres degudament motivades, en el sentit que el sol·licitant pugui demostrar que suposen un impacte positiu en l’eficiència energètica del local

La despesa/es per la qual se sol·licita la subvenció s’hauran de destinar exclusivament a l’objecte i finalitat de la convocatòria i no podà alterar-se per la beneficiaria.

L’impost sobre el valor afegit tan sols serà subvencionable quan no sigui deduïble.

Àmbit temporal

Les intervencions realitzades o proposades hauran de poder-se relacionar clarament i unívocament amb una millora de l'eficiència energètica del local.

Les despeses corresponents a intervencions ja realitzades abans de la presentació de la sol·licitud hauran d’estar datades entre el 2 d’agost de 2022 i el dia de presentació de la sol·licitud de la subvenció. La data de justificació d’aquestes despeses serà com a màxim d’un mes a comptar des de la Resolució de l’atorgament de la subvenció.

Les despeses corresponents a intervencions a realitzar amb posterioritat a la presentació de la sol·licitud hauran d’estar datades entre el dia 2 d’agost de 2022 i els 12 mesos posteriors a la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. S’admetran les factures emeses fins a 2 mesos després del període indicat sempre i quan s’especifiqui que els treballs han estat realitzats dins del període subvencionable. La justificació d’aquesta subvenció haurà de presentar-se com a màxim, dins els 15 mesos posteriors a la data de publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí oficial de la província de Barcelona.

Import de la subvenció

L’import de la subvenció serà d’un mínim de 500,00 euros i d’un màxim de 1.000,00 euros. La determinació concreta es calcularà segons les despeses efectuades en el moment de la sol·licitud, o atenent un pressupost de les intervencions a realitzar. En qualsevol cas, però , les despeses realitzades hauran de ser de com a mínim 500,00 euros, mentre que l’import màxim de la subvenció serà de 1.000,00 euros.

Aquesta subvenció podrà ser superior al 50% del cost de de les actuacions tenint en compte que contribueix a l’objectiu d’adopció de mesures d’estalvi energètic.  En cap cas, l’import de la subvenció, juntament amb altres ajuts d’altres administracions, poden superar l’import invertit.

Es podrà sol·licitar una subvenció per cadascun dels establiments on s’hagi fet o es faci una millora d’eficiència energètica. Per tant, un mateix beneficiari podrà sol·licitar tantes subvencions com activitats econòmiques realitzi en establiments de planta baixa/ al peu de carrer/ al nivell de carrer.

Presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds comprendrà des del dia 8 d’agost  fins al  30 de setembre de 2023.

Les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació, que serà l’únic criteri d’atorgament, una vegada realitzades les verificacions oportunes i fins a exhaurir la dotació pressupostària.

La documentació  es pot presentar

-       Presencialment  ( només per persones físiques que no realitzen una activitat econòmica) al Registre general de l’Ajuntament de Manresa ( Pl. Major 1) o a qualsevol dels registres auxiliars

-       Telemàticament: a través d’aquest 

enllaç


Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

Per a totes les sol·licituds:

 • Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i  document d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.
 • Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques i DNI/NIF de la persona signant per actuar com a representant legal de l’empresa o entitat si s’escau.
 • Declaració responsable, en el supòsit que el/la sol·licitant no sigui el/la representant legal. 
 • Informe de treballadors en alta de la Seguretat social (ITA) del mes anterior a la presentació de la sol·licitud de subvenció o bé declaració responsable que el nombre de treballadors de l’empresa és inferior a 50 treballadors.
 • Alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (036 o 037), en el cas de voler acreditar l’activitat econòmica a través d’altres documents diferents del cens d’activitats comercials i industrials, o bé acreditar que realitzen una activitat econòmica on l’IVA no és recuperable o compensable.

Per a les sol·licituds d’intervencions ja realitzades:

 • Factures de les actuacions realitzades
 • Justificants de pagament. Si en aquell moment no es disposa del comprovant de pagament, podrà presentar-se amb posterioritat a la resolució d’atorgament

Per a les sol·licituds d’intervencions a realitzar:

 • Pressupost de les actuacions realitzat per un professional

Per qualsevol dubte relacionat amb aquestes subvencions, podeu enviar posar-vos en contacte a través del correu electrònic info@promanresa.cat o al telèfon 938776490 


Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat