Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

2021

CONVOCATÒRIA TANCADA

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DE COOPERACIÓ 2021
Codi convocatòria Cooperació 1/2021

Objecte de la convocatòriaÉs objecte de la convocatòria la subvenció destinada a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament.

QUI HO POT DEMANAR

- Entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa amb un any d'antiguitat respecte a la data de la convocatòria. 

COM ES POT DEMANAR

- Per internet: imprescindible comptar amb certificat digital de l'entitat o, en el seu defecte, certificat digital del representant legal.

La signatura digital com a entitat l'expedeix la Fábrica de Moneda y Timbre. Es pot sol.licitar a        l'Agència Tributària.

La signatura digital com a persona física es pot tramitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de             l'Ajuntament.

QUAN ES POT DEMANAR

El termini de presentació de sol.licituds s'obre el 23 de juny de 2021 i finalitza el 30 de setembre de 2021.

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Documentació obligatòria:

1- Sol.licitud telemàtica a través de la web de l'Ajuntament.

2- Projecte (Annex específic de Cooperació)

3- Document acreditatiu actualitzat (com a màxim de l'any anterior) de l'interès de la contrapart en el projecte.

4- Certificat de representació legal de l'entitat, o equivalent. NO és necessari si es sol.licita amb certificat digital de l'entitat.

5- Els projectes que es presentin en xarxa entre diferents entitats, cal que aportin el conveni o l'acord que formalitza la col.laboració entre les diferents institucions.

6- Memòria i/o Estatuts de la Contrapart.

7- En cas de projectes que incloguin obres, document acreditatiu de la titularitat dels terrenys i edificis.

Documentació complementària: cal tenir en compte que, tot i que la següent documentació no és obligatòria, es té en compte en la puntuació del projecte:

Memòria d’activitats i memòria econòmica de l’entitat sol·licitant

Memòria d’activitats i econòmica realitzades per la contrapart de l’exercici anterior amb indicació de les fonts de finançament de la contrapart local.

Certificat del nombre de socis o, si escau, de membres associats, nombre de beneficiaris de la comunitat, col·laboradors o patrons, en el supòsit de xarxes d’entitats, fundacions o grups comunitaris de base de la contrapart local.
Document acreditatiu actualitzat de l’interès i/o el suport al projecte per part de les autoritats locals del país, en el cas que existeixi. 
Acreditació de l’interès de les persones beneficiàries en el projecte. 
Document acreditatiu de l’experiència de la contrapart en gestió d’altres projectes.
Currículum i/o funcions i experiència de la persona responsable del programa, amb indicació del seu lloc de responsabilitat dintre de la contrapart local.
Organigrama de la contrapart local.
Definició de la política organitzativa que incorpori la perspectiva de gènere de l’entitat i el desenvolupament dels ODS.

Definició de la política organitzativa quant a educació per la pau i incidència.

Mecanismes de participació interna de l’entitat.
Factures proforma, pressupostos professionals o peritatges.
Estudis de viabilitat.
Estudis d’impacte ambiental pels programes amb activitats que incideixen en el medi ambient. 
Material gràfic i audiovisual que complementi la informació presentada per l’entitat.
Documents acreditatius de la formació dels membres de l’entitat sol·licitant en continguts rellevants per al desenvolupament del projecte de sensibilització 
Tota aquella informació que es cregui que pot completar la informació sobre el projecte.

REQUISITS

- Acceptació de les bases específiques que regulen aquesta convocatòria.

- Haver justificat correctament el projecte de Cooperació 2019.

- Justificació del projecte 2020 o, en el seu defecte, entregar informe parcial del grau d'execució del projecte.

- En el moment de presentar les sol.licituds, les entitats han d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i amb la Hisenda Municipal.

ASPECTES A TENIR EN COMPTE

- El pressupost detallarà tant les despeses necessàries com les fonts d'ingressos, especificant també les aprotacions de la contrapart i les donacions tant de recursos econòmics com materials.
- L'aportació municipal no serà més del 75% del cost del projecte.
- Es pot presentar reformulació del projecte en el termini de 10 dies hàbils des que es notifica la concessió de la subvenció. La quantia total del projecte sobre la que es basarà la justificació serà la que consti a la reformulació.
- La justificació serà com a màxim a desembre de 2022.
- Cal justificar el 100% del pressupost. La part concedida es justificarà amb factures originals o validades davant notari i la resta de despeses del projecte s'especificarà segons el formulari que es facilitarà en el moment de justificar.
- La justificació dels projectes comptarà també amb una supervisió aleotòria. En aquest cas el 20% dels projectes que es seleccionin hauran d'aportar el 100% dels justificants o documents  substitutoris validats adequadament. 
- Es permetrà una desviació de fins el 10% del pressupost inicial plantejat a la reformulació o al pressupost presentat sol.licitud, sempre i quan la quantitat concedida no superi el 75% del cost total executat.
- Les activitats de sensibilització ciutadana a realitzar a Manresa es comunicaran amb suficient antelació al Programa de Cooperació per tal de treballar conjuntament la coherència amb el model municipal de Cooperació.
- Es recomana consultar els criteris de puntuació per tal de documentar aquells aspectes que han de ser valorats per calcular la quantitat concedida. No es podrà puntuar aquells aspectes que no s'hagin descrit al projecte encara que es realitzin.

OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES

- Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat, el logotip de l’Ajuntament de Manresa.

- Tenir en compte en tota la difusió i materials del projecte el codi d’imatges i missatges de la Federació Catalana d’ONGD.

- Tenir en compte el model de Cooperació impulsat des del Pla Director de la Cooperació Catalana i els eixos del Pla d’Educació per al Desenvolupament de l’Ajuntament de Manresa.

- Si el beneficiari és persona jurídica i la subvenció supera els 10.000 EUR, haurà de comunicar la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l’efecte de fer-les públiques, segons model.

PER LA RESTA D'ASPECTES O PER COMPLETA LA INFORMACIÓ, CONSULTEU:

Bases específiques reguladores de l'atorgament de subvencions del Servei de Drets Socials de l'Ajuntament de Manresa per l'any 2021.

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat