Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Casetes pirotècnia

L'Ajuntament de Manresa ha convocat un concurs públic per a l'atorgament de llicències temporals d'ús privatiu de la vía pública per la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia amb motiu de les revetlles de l'any 2021, d'acord amb les condicions següents:

Ubicació i nombre de casetes: 

Les casetes s'ubicaran en els 6 punts perifèrics de la ciutat que es relacionen tot seguit:

1. Zona Congost: Ctra de Sant Joan davant Estadi Municipal de Futbol

2. Zona Hospital General : Placeta Escut de la Balconada

3. Zona Trullols : Vorera del c. Damià Rius

4. Zona Universitària : Avda Universitària

5. Zona Bufalvent – Cruïlla c. Narcís Monturiol, ctra Pont de Vilomara

6. Zona Parc Agulla : Ctra. Santpedor / aparcament del Parc Agulla

Una mateixa empresa o particular podrà optar a més d'una llicència, però haurà de fer una sol·licitud per cadascuna.

Durada 

La durada de l'autorització comprèn dels dies 1 al 28 de juny de 2021 (ambdós inclosos).

Període de presentació d'instàncies:

Del 26 d’abril a 8 de maig de 2021

Formes de presentació:

Telemàticament, a través dels següent  enllaç

Documentació de la sol·licitud :

La documentació que s'ha de presentar amb la sol·licitud és la següent:

 • Còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat, si escau. L’objecte social haurà de comprendre la venda d’articles pirotècnics.
 • Document acreditatiu dels poders, en cas d’actuar a través de representant
 • En el cas de persones extracomunitàries còpia del permís de residència i treball. 
 • En el cas d’empreses estrangeres declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant. Les empreses no comunitàries també hauran de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i hauran d'estar inscrites en el Registre Mercantil.
 • Document acreditatiu de l’alta en el cens d’empresaris, professionals o retenidors   (model 036 o 037)
 • Document acreditatiu de l’alta al règim d’afiliació dels treballadors autònoms, si escau
 • Indicació de les persones que treballaran a la instal·lació i còpia del DNi de totes les persones que hi treballaran i els certificats de formació de tots ells.
 • Una breu descripció del material objecte d’exposició i venda, així com un certificat de homologació dels mateixos.
 • Una fotografia de l’estructura desmuntable “caseta” , amb indicació de les seves mesures.
 • Declaració responsable de complir tots aquells requisits establert en la normativa específica per a l’exercici de l’activitat. Aquesta declaració comportarà l’autorització a l’Ajuntament perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, la Hisenda municipal i amb la TGSS a través de certificats telemàtics. Així també, comporta l’autorització perquè pugui obtenir l’acreditació del compliment de les obligacions relatives a la cotització , la relació nominal de treballadors i altres vinculades a l’activitat. Tan sols serà necessària adjuntar la declaració responsable en el cas que s’actui a través d’un representant
 • Sol·licitud de l’autorització de venda de pirotècnia a la Subdelegació del Govern de Barcelona
 • Còpia de la pòlissa l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos de l’activitat, amb un capital mínim de 600.000€ i un sublímit per víctima  mínim de 150.000€ i rebut de pagament
 • Documentació a aportar per a l’acreditació dels criteris de valoració. Per acreditar el compliment dels criteris de valoració els sol·licitants hauran d’aportar, si escau, els documents següents:

 - Per al tipus de producte. Al marge de la descripció del material objecte d’exposició i venda es podran aportar altres documents i fotografies dels productes.

Proximitat als magatzems subministradors. Documentació acreditativa del magatzem subministrador i indicació de la seva ubicació ( IBI, contracte de lloguer o similar)

- Gestió comercial: acreditació de les mesures de gestió comercial a  través de mitjans de publicitat i/i declaració  de la realització de diferents activitats o serveis.

 

 • Qualsevol altra documentació que el/la sol·licitant consideri oportuna als efectes d’una millor justificació dels criteris de valoració establerts en aquestes bases.

 

Una vegada adjudicada la llicència d’ocupació, però abans d’iniciar l’activitat, els titulars hauran de presentar a l’Ajuntament de Manresa  la documentació següent:

 

 • Autorització concedida per la Delegació del Govern a Catalunya (Subdelegació del Govern a Barcelona), d’acord amb el Reial decret 989/2015 de 30 d’octubre, que aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria i la Instrucció Tècnica Complementària 17 referent a la venda al públic d’articles pirotècnics, a nom del mateix adjudicatari
 • El justificant d’haver realitzat el pagament de les taxes corresponents
 • Declaració de responsable segons model oficial designat a l’efecte (expedient FUE.PIR).

Criteri d'adjudicació

En cas que existeixin més sol·licituds que casetes de venda es realitzarà un sorteig entre els participants que volen optar a una mateixa caseta de venda de pirotècnia,

Al lateral d'aquesta pàgina podreu trobar la informació necessària en relació a la resta de condicions i requisitis

Advertències

L'autorització per a la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia no comporta en cap cas l'autorització de l'Ajuntament de Manresa per a realitzar revetlles populars a la via pública

Aquestes autoritzacions per a la instal·lació de casetes de venda de priotència estan sotmeses a la condició resolutòria consistent en que, en el període previst per a la realització de l’activitat objecte de sol·licituds, no s’hagin aixecat o tornat a imposar les restriccions temporals a les activitats de venda així com la celebració d’actes imposats per Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel qual es declara l’estat d’alarma.

El desenvolupament de l’activitat de venda d’articles pirotècnics en les dates fixades en les bases a més de la condició resolutòria anterior també estarà supeditat al compliment de les mesures addicionals que les autoritats sanitàries i les autoritats competents puguin adoptar en funció de l’evolució sanitària i que puguin conduir a la suspensió o restricció de l’activitat.


Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • Pirotècnica
 • Consell Infants -blog
 • Síndic de Greuges
 • Projecte simbiosi industrial
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manresa
 • Govern obert > Infoparticipa
 • Banner PA ICAM
 • Banca ètica
 • Premi Administració Oberta
 • Manresa ciutat civica
 • Polígons industrials Manresa
 • TTPI
 • Municipis per la independència
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
 • Consell de Ciutat
 • Diàlegs
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat