Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Empreses

Ajuts COVID-19 Consell Comarcal del Bages

Ajuts amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel RD463/2020 de 14 de març, ha causat als professionals i empreses del Bages.

Beneficiaris:

 1. Professionals autònoms, només persona física
 2. Microempreses, amb un màxim de 6 treballadors
 3. Cooperatives amb un màxim de 6 treballadors

Requisits:

 • Estar donat d’alta com a mínim durant el primer trimestre del 2020, en activitats econòmiques afectades per l’estat d’alarma que es detallen a l’annex adjunt.
 • Desenvolupar l’activitat i tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la comarca del Bages
 • Tenir una facturació màxima de 600.000€ en l’últim exercici
 •  ...

Import:Serà el mateix a tots els beneficiaris entre un mínim de 300€ a un màxim de 1.000€.

Termini:  Des del 10 de juny a les 00.00h (avui a la nit comença el termini) fins als 20 dies següents. (Els ajuts es donaran a aquells que compleixin els requisits per estricte ordre d’entrada de la sol.licitud).

Documentació:

 • El compliment de requisits s’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable que s’inclou a la sol·licitud
 • Només per empreses: escriptura de constitució i de la inscripció dels seus estatuts en el registre mercantil o corresponent
 • Facultats de representació de l’empresa, d’acord amb escriptura notarial

Per més informació i tramitació de la sol·licitudhttps://ajutscovid.ccbages.cat/ 

I per qualsevol consulta us podeu adreçar al correu  ajutscovid@ccbages.cat.

Ajuntament de Manresa

Ajudes a empreses i autònoms/es afectats econòmicament per les conseqüències del Covid-19- Ajuntament de Manresa

BASES AJUT EMPRESES I AUTÒNOMS/ES -AJUNTAMENT DE MANRESA

Ajut en concepte de prestació única  per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19 .

Extracte de l'ajut a : https://www.manresa.cat/cedem/article/10100-autonoms-es 

Microcrèdits per mantenir i potenciar l'activitat econòmica i ajudar aquelles empreses més afectades pel Covid-19

Facilitar accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d'empreses a Manresa i també facilitar finançament a empreses viables abans de la situació d'afectació per la crisi del Covid-19 i que han vist perjudicada la seva activitat per aquesta crisi.

Més informació sobre els Microcrèditshttps://www.manresa.cat/cedem/article/10527-microcredits-ajuntament-de-manresa-2020 

Mesures per atenuar els efectes econòmics del coronavirus

 • Pagament d’impostos i taxes: Pagament dels tributs mensualment i sense interessos
  Congelació dels procediments de cobrament
 • Taxa de Terrasses: Retorn de la taxa proporcional als dies tancats.
 • Taxa de recollida d’escombraries comercials: S’obrirà una línia d’ajuts per compensar la taxa d’escombraries pels dies que els establiments hagin hagut de tancar. Caldrà una sol·licitud prèvia per part de l’establiment.
 • Escurçament terminis pagament autònoms i empreses proveïdores de l’Ajuntament de Manresa
 • Ajornament termini de retorn dels Microcrèdits concedits per l’Ajuntament de Manresa
 • Modificació del calendari del contribuent.  S'ha ampliat el termini de pagament dels tributs municipals, amb l’objectiu de donar més flexibilitat a la ciutadania. (Vegeu el calendari).

Més informació

Govern Central

Moratòria de les cotitzacions socials a la seguretat social

El RD 11/2020 habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries  de sis mesos, sense interès a les empreses i als treballadors  per compte propi, que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’estableixen mitjançant  l’Ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions 

Ordre  ISM/371/2020, de 24 d’abril.  https://boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf

Aquesta moratòria de pagament de les cotitzacions socials, serà d’aplicació a les empreses i als treballadors per compte propi en què la seva activitat econòmica, entre aquelles que no es trobin suspeses amb ocasió de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març estigui inclosa en els següents codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

 • 119 (Altres cultius no perennes).
 • 129 (Altres cultius perennes).
 • 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).
 • 2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).
 • 4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció  i aire condicionat).
 • 4332 (Instalación de fusteria).
 • 4711 (Comerç al menor en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimenticis, begudes i tabac).
 • 4719 (Altre comerç al menor en establiments no especialitzats) .
 • 4724 (Comerç al menor de pa i productes de panaderia, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats) .
 • 7311 (Agèncias de publicitat).
 • 8623 (Actividades odontològiques).
 • 9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

El període de meritació en el cas  d’empreses entre els mesos d’abril i juny de 2020 , sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès per l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març. 

On es sol·licita?

Empreses: A través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED).

Quan ho he de tramitar?

Les sol·licituds d’aplaçament  s’hauran de comunicar a la Tresoreria de la Seguretat Social dins dels deu primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents  als períodes de meritació dels mesos citats anteriorment.

Com sabré si l’han acceptat?

Hi ha dues maneres:

 1. Si rebo una comunicació en la que es concedeix la moratòria en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, per la mateixa via on va ser sol·licitada.
 2. Si la Tresoreria de Seguretat Social aplica directament la moratòria en les liquidacions de les quotes que es practiquin a partir del moment en què es presenta la sol·licitud, s’entendrà que la moratòria ha estat concedida sense necessitat de rebre la comunicació.

Ampliació del termini de presentació i ingrés de determinades declaracions tributàries

RD14/20 de 14 d'abril ( https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf)

S'amplia el termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d'aquells obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000€ al 2019, fins al 20 de maig de 2020. Si la forma de pagament escollida és la domiciliació, el termini de presentació és fins el 15 de maig de 2020.  

Ajornament dels deutes tributaris (Liquidació d’impostos)

Concessió automàtica de l’ajornament de deutes tributaris fins a 6 mesos, en els 3 primers dels quals no es meritaran interessos (els altres 3 mesos tindran un interès de demora del 3,75%)

Poden demanar aquest ajornament: Els autònoms i petites i mitjanes empreses. És a dir, societats el volum d’operacions de les quals no sigui superior als 6.010.121,04 €.
L’import màxim a ajornar és de 30.000,00 € per contribuent

Quins impostos es poden ajornar?

Tots. Inclosos els que habitualment no són ajornables. En concret, els següents:

 • Retencions i pagaments a compte: Models 111, 115, 123 i 216.
 • Pagaments fraccionats de l’IRPF: Models 130 i 131.
 • Pagaments a compte de l’Impost sobre Societats: Model 202.
 • Liquidació trimestral d’IVA: Model 303.

Com puc sol·licitar  aquest ajornament?

https://cutt.ly/2ysHvcu 

Lloguer de locals de negoci

RD15/2020 de 22 d’abril  https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

Si l’arrendador és empresa o entitat pública de vivenda o grans tenedors de vivendes (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2.
Moratòria automàtica aplicable als arrendaments dels locals de negoci
Possibilitat de modular les obligacions del contracte mitjançant la sol·licitud d’una moratòria de pagament de la renda durant l’estat d’alarma, amb el límit màxim de 4 mesos. S’ha de sol·licitar en el termini d’un mes des del dia 23 d’abril, i ha de ser acceptada per l’arrendador a menys que prèviament existís entre l’arrendador i arrendatari un acord de moratòria o reducció de renda

Si l’arrendador és diferent dels descrits anteriorment, també es pot demanar la moratòria, però l’arrendador no està obligat a acceptar-la. No  hi ha un termini màxim de moratòria descrit en aquest cas. Ambdues  parts s’haurien de posar d’acord.
Si s’arriba a un acord, l’arrendador podrà disposar de la fiança dipositada, per compensar el pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda.
Això s’aplicaria quan l’arrendatari sigui un autònom o una Pime, que hagi vist la seva activitat suspesa per la declaració de l’estat d’alarma, o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%. Aquesta nova mesura es podrà sol·licitar per l’arrendatari en el termini d’un mes des del dia 23 d’abril. 

Mesures fiscals: Opció extraordinària per la modalitat de pagaments fraccionats de l’IMPOST SOBRE SOCIETATS

Prevista en el artículo 40.3 de la Ley 27/2014, de 27 de novembre. (Article 9 del Real Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril)

Les Pimes amb volum d’operacions <600.000€ podran canviar el sistema de càlcul del pagament fraccionat. Es a dir, podran canviar de sistema, segons els beneficis d’exercicis anteriors, i calcular –lo en funció dels beneficis o pèrdues reals trimestrals.
El contribuent que exerciti aquesta opció, només serà per l’exercici 2020.
No cal presentar Model 036, directament es presenta el Model 202.

Flexibilització dels contractes de subministre d'electricitat per autònoms i empreses (RD 11/2020-01/04/2020)

Excepcionalment i mentre duri l’estat l’alarma els autònoms i les empreses es podran acollir  a les següents mesures:

 1. En qualsevol moment es pot suspendre temporalment o modificar contractes de subministre, o les pròrrogues d’aquests contractes, per contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el que tenen el contracte vigent. Per adaptar aquests contractes a les pautes de consum, sense cap penalització

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió o modificació del seu contracte de subminsitrament podrà sol·licitar la reactivació.

Flexibilització dels contractes de subministre de Gas Natural(RD 11/2020-01/04/2020)

Excepcionalment i mentre duri l’estat l’alarma els autònoms i les empreses es podran acollir  a les següents mesures:

El titular del punt de subministre podrà sol·licitar al seu comercialitzador la modificació del cabal diari contractat, o suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per ell.

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar tornar al punt d’abans sense cap cost.  Si s’ha suspès el contracte, la nova activació es farà en el termini màxim de cinc dies naturals i no s’haurà d’abonar el dret d’alta ni d’escomesa, a menys que sigui necessari realitzar una posta en servei, conseqüència d’un tancament previ i posta en seguretat de la instal·lació.

Generalitat de Catalunya

Canal Empresa

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d'Empresa, ofereix un servei d'atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l'Estat per fer front a la situació excepcional d'estat d'alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2.

Més informació

Marketplace empresarial  COVID-19 d'acció.

Servei d’oferta i demanda empresarial per fer front a l’emergència sanitària

Més informació

Acció Virtual Desk

Departament de treball, afers socials i famílies

Institut català de finances

Línia ICF-AVALIS liquiditat

L'ICF i Avalis de Catalunya avalen el 75% dels préstecs de les entitats financeres amb la finalitat de cobrir les necessitats de liquiditat de les pimes catalanes a conseqüència de la situació derivada del COVID-19. Les empreses s'hauran de comprometre a mantenir llocs de treball. http://www.icf.cat/ca/productes-financers/avals/icf-avalis-liquiditat

LÍNIA ICF Eurocrèdit-COVID-19

Préstecs per a petites i mitjanes empreses que necessitin liquiditat arran de la crisi de la COVID-19.

Les operacions aprovades a través d’aquesta línia compten amb unes condicions preferents gràcies al finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu 2014-2020, que té l’objectiu d’invertir en creixement i ocupació.

Condicions financeres

Import: de 250.000€ a 2.000.000€.

Termini: fins a 5 anys, amb fins a 1 any de carència inclòs.

Tipus d’interès: EURIBOR a 12 mesos més un diferencial d’entre el 0,95% i el 2,75%.

Comissions: d’obertura màxim del 0,25% del nominal del préstec; d’amortització, del 0,25%.

Garanties: a determinar en funció del projecte.

Requisits de les empreses per demanar el préstec d'aquest tram:

 • Tenir entre 5 i 250 treballadors.
 • Tenir un volum de facturació inferior als 50 milions d’euros o un balanç de com a màxim 43 milions d’euros.
 • Tenir una necessitat sobtada de liquiditat, deguda a l’afectació pel brot de la COVID-19, que s’haurà d’acreditar documentalment.    

Sol·licitud: http://www.icf.cat/ca/productes-financers/liquiditat-covid-19/icf-eurocredit-covid-19

Administració tributària

Les petites i mitjanes empreses poden sol·licitar una moratòria de fins a 6 mesos per a la liquidació d’impostos (IVA, IS, IRPF). Els primers 3 mesos no tenen càrrec.

Ministerio de trabajo y economia social.

Ministerio de indústria, comercio y turismo

Ministerio de asuntos económicos y transformación digial

Les empreses i autònoms interessats hauran de dirigir-se a les entitats financeres amb les que l’ICO hagi subscrit els corresponents acords de col·laboració.

ICO (Instituto de crédito oficial)

L'Instituto de Crédito Oficial (ICO) ofereix una línia específica de préstecs per a persones autònomes i empreses del sector turístic i activitats connexes per facilitar-ne la liquiditat.

PIMEC

  Destaquem
  Banners anteriors
  • Opinió Grups Municipals
  • App de seguretat per a comerços
  • WC Publics
  • Síndic de Greuges
  • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
  • Banca ètica
  • Manresa ciutat civica
  • Banner PA ICAM
  • Municipis per la independència
  • Projecte simbiosi industrial
  • Banc ADN
  • Consulta del planejament vigent
  • Carrer del balç
  • Tracta'm bé 2
  Banners següents
  Logo del Cor de Manresa
  Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
  © Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat