Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa de 17 de juny de 2021

Imatge de la notícia
14/06/2021

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
 • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 7, amb caràcter ordinari, per al dia 17 de juny de 2021, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

 

ALCALDIA

 

Previ.-            Exposició per part del Síndic de Greuges de l’informe de l’any 2020 de la ciutat de Manresa, segons el conveni de col·laboració signat en data 18 d’octubre de 2017 entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 6, del dia 20 de maig de 2021.-

 

 

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10555, de 31 de maig de 2021, sobre aprovació de la personació com a acusació popular de l’Ajuntament de Manresa, en la causa oberta pel Jutjat de Violència sobre la dona núm. 1 de Manresa, en relació amb el feminicidi esdevingut a Manresa el 14 d’abril de 2021.-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10727, d’1 de juny de 2021, sobre aprovació de la personació de l’Ajuntament de Manresa com a acusador popular en la causa oberta pel Jutjat d’Instrucció núm. 5 de Manresa, amb el núm. de diligències prèvies 430/2018, en relació amb els fets esdevinguts el 30 de juliol de 2018, a la Plaça Onze de Setembre de Manresa.-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10355, de 27 de maig de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2021, dins del pressupost municipal vigent.-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10991, de 3 de juny de 2021, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2021, dins del pressupost municipal vigent.-

 

2.5.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 31 de maig de 2021, sobre l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Abril 2021. (INT.PMP 5/2021).-

 

2.6.-     Donar compte de l’informe trimestral de seguiment del Pla d’Ajust corresponent al primer trimestre de 2021. (INT.SPA 1/2021).-

 

2.7.-     Donar compte de l’informe d’Auditoria del Registre Comptable de Factures de l’exercici 2020. (INT.DON 5/2021).-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10786, d’1 de juny de 2021, sobre delegació expressa i puntual a la regidora Roser Alegre Fontanet per a l’autorització d’un matrimoni civil el dia 4 de setembre de 2021.-

 

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10861, de 2 de juny de 2021, sobre substitució de l’alcalde titular pel primer tinent d’alcalde durant els dies 6, 7 i 8 de juny de 2021.-

 

2.10.-   Donar compte de la resolució de l’alcalde núm. 10938, de 3 de juny de 2021, sobre la incoació d’un expedient destinat a retirar l’honor concedit al rei Alfons XII, consistent en la denominació amb el seu nom d’una via pública de la ciutat de Manresa. (CUL.HON 1/2021).-

 

2.11.-   Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Juny 2021.-

 

 

3.         ALCALDIA

 

3.1.-     Dictamen sobre acceptació, si escau, de l’encomana de gestió efectuada pel Consorci Urbanístic l’Agulla, per a la realització de tasques d’assessorament tècnic competència del Consorci i aprovació de la minuta del conveni reguladora de l’encomana. (AJT.DIC 36/2021).-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’actualització del Pla d'Ajust vigent.-

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau,

de la rectificació de l’Inventari General Consolidat dels Béns, Drets i Obligacions de l’Ajuntament de Manresa, amb referència a 31 de desembre de 2020. (PAT.VAR 9/2021).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució dels recursos de reposició interposats per 1989-SIT SA, contra liquidacions de contribucions especials per les obres del Projecte d’Urbanització dels espais complementaris al Pla Especial del sector Fàbrica Nova PE10. (AJT.DIC 34/2021).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2021, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 22/2021).-

 

4.1.4.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia, per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Aprovació provisional, si escau, de les modificacions de l’ordenança fiscal número 31, reguladora de la taxa per l’ensenyament a l’Escola d’Art de Manresa. (AJT.DIC 42/2021).-  

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la plantilla del personal funcionari al servei de la corporació per a l’any 2021 (AJT. DIC 39/2021).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del Pla de millora urbana d’ordenació de volums Can Miró (PLA.PMU 1/2020).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la suspensió potestativa de tramitacions i llicències amb una vigència d’un any per a la creació de nous habitatges a les plantes baixes de la zona residencial d’ordenació oberta-Clau 1.4. (PLA.POU 3/2021).-

 

5.1.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la 2a modificació del contracte del servei de neteja de les dependències municipals. (CON.EXE 40/2021).-

 

5.1.4.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació del servei de retirada i dipòsit de vehicles a la via pública, corresponent a l’exercici 2018. (CON.EXE 104/2020).-

 

5.1.5.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del 5è expedient de modificació del contracte de la concessió administrativa que consisteix en la gestió del servei públic de transport urbà de viatgers de Manresa. (CON.EXE 52/2021).-

 

 

5.2       Regidoria delegada de Ciutat Verda

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa, en qualitat d’entitat col·laboradora, a l'Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP). (AJT.DIC 32/2021).-

 

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

6.1       Regidoria delegada d’Habitatge

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del programa municipal d’identificació d’edificis d’habitatges susceptibles d’implantació d’un ascensor en edificis situats al Centre Històric de Manresa. (AJT.DIC 41/2021).-

 

6.1.2.-  Dictmen sobre aprovació, si escau, de l’exercici de la iniciativa per a la declaració de Manresa com a àrea amb mercat d’habitatge tens. (OSC.DCI 4/2021).-

 

6.2       Regidoria delegada de Nova Ciutadania i Cooperació

 

6.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud per al reconeixement de Manresa com a municipi candidat a formar part del programa Municipis pel comerç just. (OSC.DCI 5/2021).-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la reparació i restitució de la memòria de les acusades de bruixeria a Manresa.-

7.2.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa, de rebuig a la pujada del preu de l’electricitat.-

7.3.-     Proposició del Grup Municipal del PSC per revisar el concurs de projectes per a la redacció del Projecte Museogràfic del Museu del Barroc de Catalunya (Museu de Manresa), i la direcció de la seva execució, inclòs en un ajut del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020.-

 

8.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 22, 23, 25 i 26, que corresponen a les sessions dels dies 11, 18 i 25 de maig i 1 de juny de 2021, i de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 18, del dia 13 d’abril de 2021.-

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat