Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 19 de novembre de 2020

17/11/2020

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

  • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
  • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós dela Llei municipal i de règim local de Catalunya.
  • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.
  • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
  • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 14, amb caràcter ordinari, per al dia 19 de novembre de 2020, a les 17 h, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

ALCALDIA

 

Previ.-  Exposició per part del Síndic de Greuges de l’informe dels anys 2018 i 2019 de la ciutat de Manresa, segons el conveni de col·laboració signat en data 18 d’octubre de 2017 entre el Síndic de Greuges de Catalunya i l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària núm. 13, del dia 15 d’octubre de 2020.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 9530, de 9 d’octubre de 2020,  sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 30/2020, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10530, de 22 d’octubre de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 33/2020, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11551, de 10 de novembre de 2020, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 34/2020, dins del Pressupost municipal vigent.-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10221, de 20 d’octubre de 2020, sobre delegació expressa i puntual per tal que la regidora Gemma Boix Pou pogués celebrar un matrimoni civil el dia 7 de novembre de 2020.-

 

2.5.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10550, de 22 d’octubre de 2020, sobre incoació d’expedient per donar el nom de Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella a les piscines municipals de Manresa.-

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 10878, de 30 d’octubre de 2020, sobre adequació de les mesures adoptades en matèria de teletreball, a la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d’octubre.-

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.11199, de 6 de novembre de 2020, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra d’enderroc de les edificacions situades al carrer Sant Bartomeu, núm. 5 i 7.-

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11200, de 6 de novembre de 2020, per la qual es declara emergent la contractació de l’obra de reparació de les filtracions d’aigües residuals a l’immoble ubicat al carrer de Sant Pau, núm. 14.-

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11511, de 9 de novembre de 2020, sobre modificació en la composició de la Junta de Govern Local.-

2.10.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11512, de 9 de novembre de 2020, sobre modificació en el  nomenament de tinents d’alcalde.-

2.11.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11513, de 9 de novembre de 2020, sobre modificació de la delegació d’atribucions en els membres corporatius.-

2.12.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11603, de 10 de novembre de 2020, sobre modificació de càrrecs en el Grup Municipal de Junts per Manresa (JxM).-

2.13.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 11604, de 10 de novembre de 2020, sobre modificació de la Presidència de la Comissió Informativa de Drets i Serveis a les Persones.-

2.14.-   Donar compte de la Resolució núm. 11602, de 10 de novembre de 2020, de la sisena tinent d’alcalde, regidora delegada de Recursos Humans i Govern Obert, sobre aprovació de la Instrucció relativa a criteris i mesures de seguretat en l’accés i gestió de la informació municipal de l’Ajuntament de Manresa en el núvol.-

 

2.15.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre l’article 13.6 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de  2020 (INT.PMP 4/2020).-

 

2.16.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció sobre els articles 4.1 b) i 16 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,         d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al tercer trimestre de 2020. (INT.TRI 3/2020).-

 

2.17.-   Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria sobre la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials corresponent al tercer trimestre de 2020. (INT.MOR 4/2020).-

 

2.18.-   Donar compte de l’Informe de seguiment del Pla local de Reconstrucció Social i Econòmica de Manresa. Novembre 2020.-

 

3.         ALCALDIA -  PRESIDÈNCIA

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de les retribucions dels regidors i regidores amb dedicació exclusiva o parcial. (AJT.DIC 66/2020).-

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació en la designació de representants de l’Ajuntament de Manresa en entitats i organismes que requereixen representació municipal. (SGR.CTP 24/2020).-

3.3.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la creació del Consell Municipal d’Acció i Inclusió Social, com a resultat de la unificació del Consell Municipal de Serveis Socials, la Xarxa d’Inclusió Social, i de les taules de treball constituïdes en aquest àmbit. (OSC.SSO 12/2020).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’autorització de la modalitat de despesa plurianual per afrontar les obres emmarcades en el projecte “L’esplendor del Barroc: museu de Manresa-museu del barroc de Catalunya”.(AJT.DIC 63/2020).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió anual del Padró municipal d’habitants amb referència a 1 de gener de 2020.-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 35, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 35/2020).-

 

4.1.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 36, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 36/2020).-

 

4.2       Regidoria delegada de Presidència

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’exoneració del pagament del cànon de l'anualitat 2021 del contracte de concessió demanial d’uns terrenys per a la construcció i explotació d’un centre docent per a formació universitària a la Fundació Universitària del Bages. (PAT.EXE 46/2020).

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa. Parc Tecnològic”. (PLA. POU 4/2018).- 

 

5.1.2.-   Dictamen sobre aprovació, si escau, de la liquidació de la indemnització per danys i perjudicis soferts durant el període de la suspensió parcial d’execució del contracte de serveis que consisteix en el manteniment de les instal·lacions tèrmiques i de protecció contra la legionel·la dels equipaments municipals.(CON.EXE 86/2020).-

 

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

6.1       Regidora delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau de les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió d’ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric de Manresa, Any 2020. (SUB.BCO 29/2020).-

 

 

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

7.1       Regidoria delegada de Cultura i Festes

 

7.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de la cinquena edició del Premi TAV-CC/ El Casino i convocatòria del concurs públic per a la concessió, mitjançant procediment en règim de concurrència competitiva. (SUB.BCO 28/2020).-

 

7.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adscripció dels equipaments teatrals de Manresa - Kursaal i Conservatori - a favor de la societat mercantil Manresana d’Equipaments Escènics, SL, per al desenvolupament del Servei Cultural de Teatres de Manresa. (PAT. VAR 15/2020).-

 

7.2       Regidoria delegada d’Infància, Joventut i Persones Grans

 

7.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si s’escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa al “Manifest en defensa dels drets dels infants i adolescents de Catalunya”, acordat pel Consell Nacional d’Infància i Adolescència de Catalunya (CNIAC). (AJT.ADH 4/2020).-

 

 

8.         PROPOSICIONS

 

8.1.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per ampliar i senyalitzar els lavabos públics de la ciutat.-

 

8.2.-     Proposició dels Grups Municipals d’ Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Manresa i Fem Manresa, d’adhesió a la iniciativa de Bages pels Drets Civils, per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a La Jonquera.-

 

 

9.-        ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

10.-      Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

11.-      Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 38, 39, 41, 42 i 43, que corresponen a les sessions dels dies 6, 13, 20 i 23 d’octubre, i 3 de novembre de 2020, i de l’acta de la sessió de la Junta de Govern Local amb caràcter públic núm. 36, del dia 22 de setembre de 2020.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

 

 

 

Destaquem

Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat