Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 18 d'abril de 2024

Imatge de la notícia
16/04/2024

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei  municipal i de règim local de Catalunya.

 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
 • Acord del ple de 4 de juliol de 2023, que aprova el règim de sessions plenàries.


Per tot això, com alcalde president,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 4, amb caràcter ordinari, per al dia 18 d’abril de 2024, a les 9.30 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 3, del dia 21 de març de 2024.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció en relació amb el compliment de l’objectiu d’Estabilitat Pressupostària, Regla de la Despesa i Objectiu de Deute en la Liquidació del Pressupost de l’exercici 2023. (INT.DON 2024000012).-

 

2.2.-     Donar compte de l’informe Resum Anual de Control Intern, exercici 2023. (INT.RES 2024000001).-

 

2.3.-     Donar compte dels informes de Control Financer permanent del Pla de Control Anual 2023. (INT.PER 2024000001).-

 

2.4.-     Donar compte de l’informe d’Auditoria del Registre Comptable de Factures de l’exercici 2023. (INT.DON 2024000014).-

 

2.5.-     Donar compte de l’informe definitiu de Control financer de les auditories de comptes dels ens dependents. (INT.AUD 2024000001).-

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5300, de 2 d’abril de 2024, sobre aprovació del Pla pressupostari a mig termini referent al període 2025, 2026 i 2027. (INT.PPT 2024000001).-

 

2.7.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 2 d’abril de 2024, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Febrer 2024. (INT.DON 2024000013).-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 3982, de 12 de març de 2024, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. T9/2024. (PRE.MOD 2024000009).-

 

2.9.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5208, de 2 d’abril de 2024, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. T10/2024. (PRE.MOD 2024000010).-

 

2.10.-   Donar compte de l’informe d’Intervenció, del 12 d'abril de 2024, relatiu al càlcul de l'estabilitat pressupostària relacionat amb l’expedient de modificació de crèdits P11/2024. (INT.DON 2024000015).-

 

2.11.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5353, de 3 d’abril de 2024, sobre la contractació emergent dels treballs a l’edifici situat al carrer baixada de la Seu, núm. 4. (CON.EME 2024000003).-

 

2.12.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm.  5354, de 3 d’abril de 2024, sobre la contractació emergent de l’enderroc de l’edifici del carrer Escodines, núm. 26 i el cos posterior de l’immoble, núm. 24. (CON.EME 2024000004).-

 

2.13.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 4851, de 25 de març de 2024, per la qual es va conferir delegació expressa i puntual a la regidora Gemma Boix Pou, per tal que el 6 d’abril de 2024 autoritzés un matrimoni civil. (SGR.CIV 2024000001).-

 

2.14.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5123, de 27 de març de 2024, per la qual es confereix delegació expressa i puntual al regidor Sergi Perramon Subirana  per tal que l’1 de juny de 2024 autoritzi un matrimoni civil. (SGR.CIV 20240000021).-

 

2.15.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5391, de 4 d’abril de 2024, sobre modificació de l’adscripció de membre corporatius del GM Fem Manresa a les Comissions Informatives municipals. (SGR.CTP 2024000004).-

 

2.16.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 5920, de 10 d’abril de 2024, sobre designació de lletrada per a la defensa jurídica de l’Ajuntament de Manresa en recurs de cassació. (AJT.DCP 2024000026).-

 

 

3.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

 

3.1       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

3.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la delegació a favor de la Diputació de Barcelona de la competència de selecció per constituir una borsa supramunicipal de personal funcionari interí i laboral temporal, en la categoria de Tècnic/a Auxiliar de Biblioteques. (AJT.DIC 2024000051).-

 

 

3.2       Regidoria delegada d'Hisenda

 

3.2.1.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per no haver estat sotmès a informe de la Comissió informativa corresponent: Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. P11/2024, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 2024000011).-

 

3.2.2.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per no haver estat sotmès a informe de la Comissió informativa corresponent: Aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. P12/2024, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 2024000012).-

 

 

4.         ÀREA DE TERRITORI

 

4.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la “Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM). Modificacions puntuals de la Normativa 2”. Text refós. (PLA.POU 2022000004).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del “Pla especial urbanístic de l’equipament universitari de l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Edifici del coneixement”. (PLA.PES 2023000008).-

 

 

5.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

5.1       Regidoria delegada d’Ocupació i Emprenedoria

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adhesió de l’Ajuntament de Manresa com a membre de ple dret de la Xarxa de Municipis de l’Economia Social i Solidària i aprovació dels seus Estatuts. (AJT.DIC 2024000049).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les ajudes a les empreses per a la contractació de persones en situació d’atur, en el marc del Fons de Prestació dels Plans d’Ocupació de la Diputació de Barcelona. (SUB.BCO 2024000008).-

 

 

6.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

 

6.1       Regidoria delegada d’Educació

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, la memòria i l’expedient de contractació del servei d’escoles bressol municipals de la ciutat de Manresa. (CON.EXP 2024000015).-

 

 

6.2       Regidoria delegada d’Acció Comunitària

 

6.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la renovació del Consell Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Manresa per al mandat 2023-2027. (SGR.CTP 2024000005).-

 

 

6.3       Regidoria delegada d’Esports i Salut

            Regidoria delegada de Cultura i Llengua

 

6.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la resolució del recurs de reposició interposat contra la modificació de la concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació del complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat Ateneu les Bases. (CON.EXE 2024000039).-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició del Grup Municipal de VOX sobre els camins de Joncadella i de les Torres del Bages, pertanyents a l’espai agrícola del Poal.-

 

7.2.-     Proposició del Grup Municipal Nacionalista per catalogar, protegir i prestigiar els comerços històrics i emblemàtics de Manresa.-

 

7.3.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per convertir la caserna de la Guàrdia Civil en pisos de lloguer social i emergència.-

 

7.4.-     Proposició del Grup Municipal de Junts per a l’ordenació de la placeta que apareix a l’encontre dels carrers Montalegre i Montsec.-

 

 

8.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 13, 15, 16 i 17 dels dies 20 i 27 de març i 3 i 10 d’abril de 2024, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 14, del dia 20 de març de 2024.-

11.-      Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES i  INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat