Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 15 de febrer de 2024

Imatge de la notícia
13/02/2024

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
 • Acord del ple de 4 de juliol de 2023, que aprova el règim de sessions plenàries.


Per tot això, com alcalde president,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 2, amb caràcter ordinari, per al dia 15 de febrer de 2024, a les 9.30 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària, núm. 1, del dia 18 de gener de 2024.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 795, de 22 de gener de 2024, sobre aprovació de la pròrroga del Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DCP 2024000010).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1553, de 2 de febrer 2024, sobre formalització del Pla d’Acció, en relació amb l’informe resum anual de control intern 2022 elaborat per la Intervenció. (AJT.ACC 2024000001).-

 

2.3.-     Donar compte del Pla Anual de Control Financer per a l'exercici 2024, elaborat per la Intervenció Municipal. (INT.DON 2024000001).-

 

2.4.-    Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 31 de gener de 2024, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Desembre 2023. (INT.DON 2024000002).-

 

2.5.-     Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 31 de gener de 2024, sobre la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials – 4rt trimestre 2023. (TRE.MOR 2024000001).-  

 

2.6.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1420, de 31 de gener de 2024, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. T1/2024. (PRE.MOD 2024000001).-

 

2.7.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 1448, d’1 de febrer de 2024, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. T2/2024. (PRE.MOD 2024000002).-

 

2.8.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde núm. 1850, de 7 de febrer de 2024, sobre aprovació del Protocol d’actuació del Carnestoltes infantil 2024. (AJT.DCP 2024000009).-

 

 

3.         ALCALDIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de l'acord adoptat pel Ple en sessió del dia 4 de juliol de 2023, referent a la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local en matèria de Contractació i Patrimoni. (SGR.CTP 2024000001).-

 

3.2.-     Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Proposta sobre aprovació, si escau, de l’autorització al Consorci del Bages per a la Gestió de Residus per convocar dues places de la seva plantilla de personal. (SGR.ENS 2024000002).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil

 

4.1.1.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre del dia per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Proposta sobre aprovació, si escau, de l’adjudicació del subministrament que consisteix en l’arrendament de tres vehicles de serveis policials híbrids endollables. (CON.LIA 2024000006).-

 

4.1.2.-  Prèvia ratificació de la seva inclusió a l’ordre per no haver estat sotmès a informe de la Comissió Informativa corresponent: Proposta sobre aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte de subministrament que consisteix en  l’arrendament a llarg termini de tres vehicles pel Servei de Seguretat Ciutadana i Policia Local. (CON.EXE 2024000011).-

 

 

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 2024000018).-

 

4.3       Regidoria delegada d'Hisenda

 

4.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la ratificació de la Resolució del regidor delegat d’Hisenda, sobre aprovació de les tarifes del servei de transport públic urbà en autobús de Manresa per a l’exercici 2024. (AJT.DIC 2024000003).-

 

4.3.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de crèdit a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 2023008410).-

 

4.3.3.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la  modificació de detall de l'aplicació pressupostària referent a subvencions nominatives del Programa d’acollida. (AJT.DIC 2024000013).-

 

4.3.4.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la modificació de l’article 4 de les Bases d'Execució del Pressupost del 2024. (AJT.DIC 2024000017).-

 

4.3.5.- Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. P3/2024, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 2024000003).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada d’Urbanisme i Mobilitat

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’adjudicació del contracte de l’obra Projecte d’obres complementàries i refós d’obres bàsiques d’urbanització del pla parcial Plana del Pont Nou (CON.LIA 2023000043).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la revisió de tarifes del contracte de concessió administrativa de construcció i explotació d’un aparcament soterrani per a automòbils de turisme a la plaça Porxada, per a l’exercici 2024 (CON.EXE 2023000118).

 

5.2       Regidoria delegada d'Acció Climàtica

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Pla d’emergència en situacions de sequera del municipi de Manresa. (AJT.DIC 2023000037).-

 

5.3       Regidoria delegada d'Habitatge, Centre Històric i Llicències

 

5.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Protocol municipal d’actuacions en el Parc d’Habitatges. (AJT.DIC 2024000012).-

 

 

6.-        ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

6.1.-     Aprovació inicial, si escau, de les bases específiques reguladores de l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Drets i Serveis a les Persones per a l’any 2024. (SUB.BCO 2024000001).-

 

 

6.2       Regidoria delegada d’Esports i Salut

Regidoria delegada de Cultura i Llengua

 

6.2.1    Dictamen sobre aprovació, si escau, de l’expedient de modificació de la concessió d’obra pública que consisteix en la construcció i explotació del complex cívic, cultural, esportiu i de serveis anomenat Ateneu Les Bases. (CON.EXE 2023000098).-

 

6.3       Regidoria delegada d’Esports i Salut

 

6.3.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de les tarifes de la concessió d’obra pública que consisteix en l’explotació del complex cívic, cultural, esportiu i de serveis, anomenat Ateneu Les Bases. (CON.EXE 2023000093).-

 

 

7.         PROPOSICIONS

 

7.1.-     Proposició del Grup Municipal Nacionalista per a la recuperació dels Jocs Florals.-

 

7.2.-     Proposició del Grup Municipal Nacionalista per a la defensa del català a la Franja de Ponent.-

 

7.3.-   Proposició del Grup Municipal de VOX per denunciar les catastròfiques conseqüències que ha tingut el Pacte Verd Europeu per als interessos nacionals i en defensa del sector primari.-

 

7.4.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la realització d’un cicle de cinema a la fresca en català.-

 

7.5.-     Proposició del Grup Municipal de Fem Manresa per a la gratuïtat del pàrquing de l’Hospital de Sant Joan de Déu.-

 

7.6.-     Proposició del Grup Municipal Impulsem per a què Manresa lideri conjuntament amb la comarca la millora de la C-55.-

 

7.7.-     Proposició dels Grups Municipals d’ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i Nacionalista per tal que el Govern de la Generalitat atorgui la Creu de Sant Jordi a Josep Maria Mata Perelló.-

 

7.8.-     Proposició del Grup Municipal de Junts per esclarir les actuacions realitzades i recursos públics destinats a l’adequació de diverses estances de l’edifici de l’antic Col·legi de Sant Ignasi.-

 

7.9.-     Proposició del Grup Municipal de Junts pel desdoblament integral de la C-55 entre Manresa i Abrera.-

 

7.10.-   Proposició del Grup Municipal de Junts de suport a la pagesia catalana.-

7.11.- Proposició del Grup Municipal de Junts per a la supressió de la utilització de llambordins de granit en les intervencions en l’espai públic.-

 

 

8.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS.

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 2, 4, 5 i 6 dels dies 16, 24 i 31 de gener i 7 de febrer de 2024, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 3, del dia 16 de gener de 2024.-

 

11.-      Donar compte d’escrits que justifiquen recepció d’acords adoptats pel Ple de l’Ajuntament de Manresa.-

 

 

12.-      PRECS, PREGUNTES i  INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

 

 

 

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat