Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Ordre del dia del Ple ordinari de l'Ajuntament de Manresa del 18 de maig de 2023

Imatge de la notícia
16/05/2023

 

Resolució

 

Marc Aloy Guàrdia, alcalde de l’Ajuntament de Manresa, vist l’expedient administratiu instruït d’ofici sobre convocatòria de sessió plenària ordinària, dicto la resolució següent que es fonamenta en les consideracions legals que a continuació s’esmenten:

 

Consideracions legals

 • Article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre.

 • Article 53 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

 • Article 41 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF), aprovat pel RD 2568/1986, de 28 de novembre.

 • Article 10 del Reglament orgànic municipal.
 • Acord del ple d’1 de juliol de 2019, que aprova el règim de sessions plenàries.

 

Per tot això, com alcalde president,

 

Resolc:

 

Convocar sessió del Ple de l’Ajuntament de Manresa, núm. 6, amb caràcter ordinari, per al dia 18 de maig de 2023, a les 17 h, al Saló de Sessions de la Casa Consistorial, amb l’ordre del dia que aprovo íntegrament i que es transcriu a continuació, amb l’advertiment que per manca de quòrum d’assistència aquesta convocatòria s’entendrà reiterada amb el mateix ordre del dia, caràcter de la sessió i circumstàncies, quaranta-vuit hores més tard. 

 

ORDRE DEL DIA

 

I.          PART DISPOSITIVA

 

1.         APROVACIÓ ACTA ANTERIOR

 

1.1.-     Aprovació, si escau, de l’esborrany de les actes de les sessions plenàries  núm. 4 i 5, dels dies 27 d’abril i 2 de maig de 2023, respectivament.-

 

2.         QÜESTIONS DE PRESIDÈNCIA

 

2.1.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7866, de 27 d’abril de 2023, sobre contractació emergent dels treballs a l’edifici situat al carrer Arcs de Santa Llúcia número 9. (CON.EME 6/2023).-

 

2.2.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8191, de 2 de maig de 2023, sobre contractació emergent dels treballs a l’edificació del carrer Oms i de Prat, núm. 50. (CON.EME 7/2023).-

 

2.3.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 7867, de 27 d’abril de 2023, sobre contractació emergent dels treballs per renovar el sistema de clavegueram de l’edifici situat a la Plaça Major, núm. 17.(CON.EME 8/2023).-

 

2.4.-     Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8339, de 4 de maig de 2023, sobre delegació al regidor Joaquim Garcia Comas per autoritzar un matrimoni civil el dia 3 de juny de 2023. (SGR.CIV 3/2023).-

 

2.5.-   Donar compte de la Resolució de l’alcalde, núm. 8625, de 9 de maig de 2023, sobre aprovació de l’expedient de modificació de crèdits núm. 22/2023, dins del Pressupost municipal vigent. (PRE.MOD  22/2023).-

2.6.-     Donar compte de l'informe trimestral d'Intervenció, de 2 de maig de 2023, de seguiment del Pla d'Ajust corresponent al 1r trimestre de 2023. (INT.DON     13/2023).-

 

2.7.-     Donar compte de l'informe trimestral d'Intervenció, de 2 de maig de 2023, relatiu a les dades d’execució del pressupost corresponent al 1r trimestre de 2023. (INT.DON 14/2023).-

 

2.8.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 2 de maig de 2023, relatiu al període mitjà de pagament a proveïdors – Març 2023. (INT.DON 15/2023).-

 

2.9.-     Donar compte de l’informe d’Intervenció, de 4 de maig de 2023, relatiu al càlcul de l'estabilitat pressupostària relacionat amb l’expedient de modificació de crèdits 21/2023. (INT.DON 16/2023).-

 

2.10.-   Donar compte de l’informe trimestral de Tresoreria, de 4 de maig de 2023, sobre la llei 15/2010, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials – 1r trimestre 2023. (TRE.MOR 2/2023).- 

 

 

3.         ALCALDIA PRESIDÈNCIA

 

3.1.-     Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Manresa. (AJT.DIC 72/2023).-

 

3.2.-     Dictamen sobre aprovació, si escau, de la designació amb el nom de Plaça de Neus Català Pallejà a l’espai innominat conegut com a Plaça de Crist Rei.  (CUL.HON 1/2023).-

 

 

4.         ÀREA DE SERVEIS GENERALS

 

4.1       Regidoria delegada d’Hisenda

 

4.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de reconeixements extrajudicials de crèdit a favor de diversos proveïdors. (INT.FIS 1488/2023).-

 

4.1.2.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 20/2023, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 20/2023).-

 

4.1.3.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 21/2023, dins del Pressupost Municipal vigent. (PRE.MOD 21/2023).-

 

4.2       Regidoria delegada de Recursos Humans i Govern Obert

 

4.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la plantilla de personal funcionari de l’Ajuntament de Manresa per a l’any 2023. (AJT.DIC 73/2023).-

 

 

5.         ÀREA DE TERRITORI

 

5.1       Regidoria delegada de Ciutat Verda i Urbanisme

 

5.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Text refós de la “Modificació Puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa (POUM). Col·lector en l’àmbit de les Fàbriques Vermella i Blanca”. (PLA.POU 1/2021).-

 

5.1.2.-  Dictamen sobre aprovació definitiva, si escau, del Pla de Millora Urbana PMUT 010 Dama. (PLA.PMU 2/2020).-

 

5.2       Regidoria delegada de Mobilitat i Projectes Urbans

 

5.2.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la memòria, el plec de clàusules administratives i l’expedient de contractació de l’obra Projecte d’obres complementàries i refós d’obres bàsiques d’urbanització del pla parcial Plana del Pont Nou. (CON.EXP 34/2023).-

 

 

6.         ÀREA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

 

6.1       Regidoria delegada d’Ocupació, Empresa i Coneixement

 

6.1.1.-  Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de les bases reguladores de les subvencions a les empreses per a l’adopció de mesures d’estalvi i eficiència energètica. (SUB.BCO 17/2023).-

 

6.1.2-   Dictamen sobre aprovació, si escau, de les bases específiques reguladores per a la concessió d’ajuts reintegrables o “microcrèdits” per afavorir la creació, consolidació i modernització d’empreses a Manresa i de la minuta del conveni regulador de les condicions per a la seva devolució. (SUB.BCO 18/2023).-

 

 

7.         ÀREA DE DRETS I SERVEIS A LES PERSONES

 

7.1       Regidoria delegada de Feminismes i LGTBI

 

7.1.1.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, de la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament de Manresa a la Xarxa Catalana pel Dret al Temps, promoguda pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. (AJT.ADH 1/2023).-

 

7.1.2.-  Dictamen sobre aprovació, si escau, del Pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere 2023-2026. (AJT.DIC 71/2023).-

 

8.         ASSUMPTES SOBREVINGUTS.-

 

II.         CONTROL DE L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL

 

9.-        Donar compte de les resolucions dictades per l’alcalde i els regidors i regidores delegats de l’Alcaldia des de l’anterior donació de compte al Ple municipal.-

 

10.-      Donar compte de les actes de les sessions de la Junta de Govern Local amb caràcter reservat núm. 18, 19 i 21, dels dies 18 i 25 d’abril i 2 de maig de 2023, i de l’acta de la sessió amb caràcter públic núm. 13, del 14 de març de 2023.-

 

 

11.-      PRECS, PREGUNTES i  INTERPEL·LACIONS A L’EQUIP DE GOVERN.-

Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat