Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Comerç, fires i mercats

Manresa ha exercit històricament com a capital comercial de la Catalunya central, constituint un equipament comercial d'acord amb aquest paper i, per tant, amb projecció sobre una àmplia àrea de clientela.

L'equipament comercial i de serveis de la ciutat és ampli, amb establiments d'un gran ventall de sectors d'alta especialització i qualificació, amb presència de formats comercials diversos que generen en conjunt un entorn de comerç de qualitat.

PARADES DE CASTANYES 2022

L’Ajuntament de Manresa, mitjançant resolució de 15 de setembre de 2022 ha aprovat les bases reguladores de la convocatòria per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal del domini públic per a la instal·lació de parades de venda de castanyes i moniatos a diferents indrets de la ciutat durant la tardor-hivern 2022, així com va convocar concurs públic d’acord amb les condicions següents:

 • Objecte de llicència:

 1. Descripció de l’objecte: És objecte d’aquestes bases establir les condicions per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública per a la instal·lació de parades de venda de castanyes i moniatos a diferents indrets de la ciutat durant la tardor-hivern 2022.
 2. Durada: des de l’1 d’octubre al 31 de desembre de 2022, amb possibilitat de pròrroga de 2 mesos.
 3. Preu: Les persones adjudicatàries hauran de satisfer les taxes establertes en les Ordenances Fiscals núm. 17 ( article 5, epígraf 3 ).

 • Emplaçament i nombre de parades

Les parades s’ubicaran en els 3 punts de la ciutat que es relacionen a continuació. La ubicació on s’ha de situar la parada es troba en el document que s’adjunta com a annex 1 de les bases reguladores.

 1. Plaça Espanya
 2. Plaça Sant Domènec
 3. Avinguda Bases de Manresa – Carrer Abat Oliba

Cada sol·licitant podrà optar només a una única ubicació.

L’Ajuntament es reserva el dret de no autoritzar la totalitat de les ubicacions per raons tècniques.

 • Procediment d’adjudicació

El procediment d’adjudicació de les autoritzacions, en cas d’haver-hi més d’una sol·licitud per cadascun dels espais, serà per sorteig, de conformitat amb les regles següents:

 1. Participaran en el sorteig aquelles sol·licituds que reuneixin els requisits establerts en les bases reguladores. En cas de no reunir aquests requisits, les sol·licituds seran excloses del sorteig.
 2. El sorteig tindrà lloc en un acte públic. La data i el lloc de celebració es publicarà a la web municipal amb un termini no inferior a 72 hores a la data de celebració de l’acte.
 3. En cas que no existeixin sol·licituds per algun dels espais i per tant quedin desertes, es farà un sorteig entre totes les sol·licituds que no han estat escollides.

 • Capacitat per concórrer i solvència tècnica i econòmica

 • Capacitat per concórrer

Podran concórrer a la convocatòria les persones físiques o jurídiques, titulars d’activitats econòmiques, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb els articles 65 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,  de contractes del sector públic i que no es trobin afectades per cap dels supòsits de prohibició per a contractar amb les administracions públiques, establertes en l’article 71 del mateix text legal i que compleixin els requisits següents:

 1. En el cas de persones físiques, estar donats d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents en el cens d'obligats tributaris, i al règim de la Seguretat Social que els correspongui o bé el compromís que, en cas que li sigui atorgada la parada, de donar-se d’alta en el règim especial dels Especial de Treballadors Autònoms, llevat que els ingressos derivats de l’activitat no superin el salari mínim interprofessional en l’any natural
 2. Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Manresa, l’Agència estatal de l’Administració Tributària  i al corrent amb les seves obligacions amb la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir durant tot el procediment.
 3. No seran admeses aquelles persones que, havent participat en alguna edició anterior, se’ls hagués revocat la llicència per incompliment de les condicions de la mateixa o del règim disciplinari

 • Solvència

A més de reunir els requisits anteriors, les persones interessades hauran d’acreditar estar en possessió d’unes condicions mínimes de solvència econòmica i financera  i solvència professional o tècnica. La motivació de l’exigència d’aquests requisits deriva de la necessitat d’assegurar una bona prestació del servei i un correcte manteniment del domini públic. Així s’aconsegueix disposar de solvència financera davant qualsevol fet sobrevingut que pugui succeir i sobretot garantir estar en condicions de disposar de l’experiència necessària i d’estoc suficient per nodrir de castanyes i moniatos a la ciutat, per tal que el servei pugui ser prestat amb suficient qualitat i continuïtat.

 • Solvència econòmica i financera. Les persones interessades hauran d’acreditar la solvència econòmica mitjançant la presentació d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos de l’activitat amb un capital mínim de 300.000 euros i un sublímit per víctima de com a mínim 150.000 euros.

 • Solvència tècnica o professional. Per tal d’acreditar unes condicions mínimes de solvència tècnica les persones interessades hauran d’haver exercit la venda de castanyes a la via pública en municipis de com a mínim 50.0000 habitants almenys en un any dins dels últims 3.

També s’admet la possibilitat de justificar la solvència tècnica si durant un any dels últims 3, un mateix any s’ha exercit la venda de castanyes a la via publica en varis municipis, sempre i quan en cadascun dels anys, la suma total dels habitants conjunt de municipis assoleixi la xifra de 50.000 habitants.

L’acreditació de la solvència tècnica o professional es realitzarà mitjançant una declaració responsable presentada per la persona interessada. L’Ajuntament de Manresa podrà comprovar, en qualsevol moment, la veracitat de les dades per la qual cosa podrà sol·licitar tota aquella documentació que consideri oportuna.

En cas que les persones interessades no hagin exercit mai l’activitat de venda de castanyes o moniatos o bé tinguin una antiguitat inferior a 5 anys, l’acreditació de la solvència tècnica haurà de fer-se a través dels mitjans següents:

 1. Declaració indicant que es disposa d’una instal·lació on poder emmagatzemar estoc de material suficient per nodrir a una població de 50.000 habitants. A aquest efecte haurà de presentar document acreditatiu per a l’ús de l’espai i declaració del proveïdor, que garanteix el subministrament de les matèries primeres durant tot el termini que duri l’autorització.

Per portar a terme l’activitat, els titulars d’activitats econòmiques interessats tindran a disposició del servei d’inspecció els documents indicats en el paràgraf anterior.

Amb la presentació de la proposició per part dels sol·licitants es presumeix que aquests accepten de manera incondicionada els requisits d’aquestes bases, i amb la presentació de la declaració responsable que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides per contractar amb l’Ajuntament.

 • Període de presentació d’instàncies: A partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOPB i fins al dia 25 de setembre de 2022. La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases i l’autorització a l’Ajuntament de Manresa perquè pugui obtenir l’acreditació de la informació indicada en la declaració responsable a través de mitjans telemàtics.  

 • Formes de presentació:

 1.  Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Manresa (Plaça Major 1, planta baixa).
 2. Telemàticament, a través de l’Oficina virtual de la pàgina web/ Seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa. Per fer la sol·licitud telemàtica, clicar aquí
 3. Qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

En cas de ser una persona obligada a relacionar-se electrònicament amb l’administració, haurà de presentar la sol·licitud telemàticament.  D’acord amb l’article 14 de la Llei 39/2015, estaran obligades a relacionar-se electrònicament amb l’Administració i per tant hauran de formalitzar la sol·licitud a través de mitjans electrònics les persones següents:

-       Les persones jurídiques.

-       Les entitats sense personalitat jurídica.

-  Aquelles que exerceixin una actuació professional per la qual es requereixi col·legiació obligatòria.

-       Aquelles que representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració .

Tan sols es podrà demanar una petició per persona.Destaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat