Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
Icona tornar al inici
La ciutat
L'Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Comerç, fires i mercats

Manresa ha exercit històricament com a capital comercial de la Catalunya central, constituint un equipament comercial d'acord amb aquest paper i, per tant, amb projecció sobre una àmplia àrea de clientela.

L'equipament comercial i de serveis de la ciutat és ampli, amb establiments d'un gran ventall de sectors d'alta especialització i qualificació, amb presència de formats comercials diversos que generen en conjunt un entorn de comerç de qualitat.

CASETES DE PIROTÈCNIA 2024

L'Ajuntament de Manresa convoca concurs públic per a l'atorgament de llicències temporals d'ús privatiu de la vía pública per la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia amb motiu de les revetlles de l'any 2024, d'acord amb les condicions següents:

Ubicació i nombre de casetes: 

Les casetes s'ubicaran en els 6 punts perifèrics de la ciutat que es relacionen tot seguit:

 1. Zona Congost: Ctra de Sant Joan davant Estadi Municipal de Futbol – 41.721582, 1.813367 (1)
 2. Zona Hospital General: Placeta Escut de la Balconada - 41.719343, 1.840460(1)
 3. Zona Trullols: Vorera del c. Damià Rius - 41.724746, 1.846262  (1)
 4. Zona Universitària: Avda Universitària - 41.737713, 1.823369  (1)
 5. Zona Bufalvent: Cruïlla c. Narcís Monturiol, ctra Pont de Vilomara - 41.717022, 1.847022  (1)
 6. Zona Parc Agulla: Ctra. Santpedor / aparcament del Parc Agulla - 41.748762, 1.840897 (1)

(1)Coordenada Geogràfica - ETRS89. A efectes pràctics, els sistemes de referencia ETRS89 i WGS84, es poden considerar equivalents

Una mateixa empresa o empresari individual podrà optar a instal·lar més d’una caseta. Això no obstant, cadascun dels sol·licitants podrà optar com a màxim a tres casetes.

Durada 

La durada de l'autorització comprèn dels dies 1 al 30 de juny de 2024 (ambdós inclosos).

Període de presentació d'instàncies:

Del 22 de febrer al 20 de març de 2024

Formes de presentació:

Telemàticament, a través del següent enllaç

Documentació de la sol·licitud :

La documentació que s’ha de presentar amb la sol·licitud és la següent

 • Còpia de l’escriptura de constitució de l’entitat, si escau. L’objecte social haurà de comprendre la venda d’articles pirotècnics.
 • Document acreditatiu dels poders, en cas d’actuar a través de representant
 • En el cas de persones extracomunitàries còpia del permís de residència i treball.  
 • En el cas d’empreses estrangeres, declaració de sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per totes les incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir, amb renúncia, en el seu cas, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre a la persona sol·licitant. Les empreses no comunitàries també hauran de tenir oberta una sucursal a Espanya, amb designació d'apoderats o representants per a les seves operacions, i hauran d'estar inscrites en el Registre Mercantil. 
 • Declaració responsable conforme la persona sol·licitant no es troba incursa en cap dels supòsits establerts a l’article 71 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
 • Document acreditatiu de l’alta en el cens d’empresaris, professionals o retenidors  (model 036 o 037) o compromís, de donar-se d’alta amb anterioritat a la instal·lació de la caseta, en cas de ser adjudicataris. En aquest últim cas haurà de presentar la documentació a l’Ajuntament amb anterioritat a la instal·lació
 • Declaració responsable de l’alta al règim d’afiliació dels treballadors autònoms o compromís, en cas de ser adjudicatari de de donar-se d’alta amb anterioritat a la instal·lació de la caseta.
 • Indicació de les persones que treballaran a la instal·lació i copia dels DNI de totes les persones que hi treballaran i els certificats de formació de tots ells. En cas de no disposar d’aquesta informació en el moment de presentar la sol·licitud, compromís, en cas de ser adjudicatària, de presentar aquesta documentació amb anterioritat a la instal·lació de la caseta. 
 • Una breu descripció del material objecte d’exposició i venda, així com un certificat d’homologació dels mateixos.
 • Una fotografia de l’estructura desmuntable “caseta”, amb indicació de les seves mides i categoria sol·licitada a la Subdelegació del Govern (M o N). La caseta a instal·lar haurà de contenir els elements que consten a la fotografia presentada amb la sol·licitud (mides, tauler, lloc per emmagatzematge, si escau...), sense que s’exigeixi que sigui exactament la mateixa de la fotografia.
 • Declaració responsable de complir tots aquells requisits establert en la normativa específica per a l’exercici de l’activitat. Aquesta declaració comportarà l’autorització a l’Ajuntament perquè pugui obtenir l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT, la Hisenda municipal i amb la TGSS a través de certificats telemàtics. Això també comporta l’autorització perquè pugui obtenir l’acreditació del compliment de les obligacions relatives a la cotització, la relació nominal de treballadors i altres vinculades a l’activitat. Tan sols serà necessari adjuntar la declaració responsable en el cas que s’actuï a través d’un representant 
 • Sol·licitud de l’autorització de venda de pirotècnia a la Subdelegació del Govern de Barcelona i de la categoria de la caseta i del magatzem de subministrament.
 • Còpia de la pòlissa l’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els riscos de l’activitat, amb un capital mínim de 600.000€ i un sublímit per víctima  mínim de 150.000€ i rebut de pagament o compromís, en cas de ser adjudicatària, de  disposar d’aquesta assegurança amb anterioritat a la instal·lació de la caseta. En aquest últim cas haurà de presentar a l’Ajuntament de Manresa, amb anterioritat a la instal·lació de la caseta, còpia de la pòlissa i rebut de pagament.
 • Documentació a aportar per a l’acreditació dels criteris de valoració. Per acreditar el compliment dels criteris de valoració els sol·licitants hauran d’aportar, si escau, els documents següents:

 1. Proximitat als magatzems subministradors Documentació acreditativa del magatzem subministrador i indicació de la seva ubicació (IBI, contracte de lloguer o similar) així com l’autorització corresponent de la Delegació del Govern. 
 2.  
 3.  Mesures de gestió comercial 

a) Oferiment de productes de promocions i ofertes. Documentació comercial que acrediti la possibilitat de promocions i ofertes, packs promocionals... o bé que consti en la web de la interessada, indicant el lloc concret on es troba. 

b) Possibilitat de compra on line i recollida a la caseta. Indicació de la pàgina web  on es pot adquirir el material on line.

c) Lliurament de productes no existents a la caseta en un termini inferior a 24 hores . Indicació del  lloc  de la pàgina web on consta aquest compromís o bé aportació de declaració responsable en aquest sentit.

d) Possibilitat de retorn del producte no utilitzat. Indicació de la pàgina web on consta a quest compromís o declaració responsable en aquest sentit. Haurà d’indicar-se de forma expressa el lloc on es poden efectuar les devolucions una vegada transcorregut el termini de devolució. 

3. Mesures de pirotècnia responsable i sostenible

a) Pla de gestió de residus. S’adjuntarà el document  que acrediti que la interessada disposa d’un Pla de gestió de residus i/o els documents acreditatius de disposar d’empreses gestories

b) Utilització de plàstics i cartró reciclat. S’adjuntarà document que indiqui que com a mínim el 50% dels productes del catàleg de pirotècnia utilitzen plàstic i cartró reciclat.

c) Mesures de difusió de pirotècnia inclusiva. S’adjuntarà document on s’indiqui que es disposa de productes de baixa sonoritat (per sota de 97 decibels ) o bé sonoritat 0 i a més s’indicarà com es farà difusió de l’existència d’aquest tipus de pirotècnia.

4. Personal

Pla de formació del personal en matèria de primers auxilis. S’adjuntarà el corresponent document emès per la pròpia empresa o per una empresa especialitzada i declaració responsable on s’indiqui que es realitza aquesta formació al personal destinat a les casetes de pirotècnia.

 • Qualsevol altra documentació que el/la sol·licitant consideri oportuna als efectes d’una millor justificació dels criteris de valoració establerts en aquestes bases.

Una vegada adjudicada la llicència d’ocupació, i abans d’iniciar l’activitat, els titulars hauran de presentar a l’Ajuntament de Manresa  la corresponent declaració responsable d’activitat d’obertura de la caseta de pirotècnica (FUE.PIR) amb la documentació següent, disponible a través del model normalitzat a la pàgina web https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1121

 • El justificant d’haver realitzat el pagament de les taxes corresponents
 • Autorització concedida per la Delegació del Govern a Catalunya (Subdelegació del Govern a Barcelona), d’acord amb el Reial decret 989/2015 de 30 d’octubre, que aprova el Reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria i la Instrucció Tècnica Complementària 17 referent a la venda al públic d’articles pirotècnics, a nom del mateix adjudicatari.
 • Certificat tècnic acreditatiu del compliment normativa que regeix l’activitat, signat pel tècnic competent
 • Còpia de la pòlissa de responsabilitat civil que cobreixi els riscos de l’activitat i rebut de pagament vigent
 • Plànol o croquis amb l’emplaçament i les dimensions de la caseta

A més, en cas que no s’hagi presentat amb la sol·licitud de participació, indicació de les persones que treballaran a la instal·lació i còpia dels DNI de totes les persones que hi treballaran i els certificats de formació de tots ells.  

Criteris d'adjudicació

Criteris de valoració Puntuació Forma de valoració
 1. Proximitat als magatzems subministradors. Es valorarà la distància en km des del magatzem o seu de l’activitat, fins del lloc d’ubicació de les casetes.  Proximitat de  la caseta als magatzems subministradors o seu de l’activitat.
Màxim 50 punts, distribuïts de la forma següent:  
S’atorgarà la puntuació que correspongui a la distància més curta per carretera entre la caseta i el lloc on es trobi el magatzem. Per a calcular la distància s’utilitzarà l’aplicatiu Google Maps
 
 
 1. De 0 a 30 Km
50 punts
 1. De 31 a 50 km
20 punts
 1. De 51 a 100 km
10 punts
 1. Més de 100 km
5 punts
 1. Mesures de gestió comercial. Es valoraran el sistema d’informació proporcionat als clients de la forma següent
Màxim 30 punts, distribuïts de la forma següent:  
 
 1. Oferiment de promocions i ofertes (mínim 3 ofertes). Per tal d’acreditar-ho haurà d’adjuntar-se  la informació comercial o fer-ne referència  la web corresponent
7 punts *
 1. Possibilitat de compra on line i recollida a la caseta per tal d’evitar cues. Haurà d’indicar-se de forma expressa la plataforma utilitzada per la compra
8 punts *
 1. Lliurament de productes no existents a la caseta en un termini inferior a 24 hores . Aquest  criteri s’acreditarà amb la informació en la pàgina web corresponent o bé a través d’una declaració responsable
7 punts *
 1. Possibilitat de retorn del producte no utilitzat. Aquest  criteri s’acreditarà amb la informació en la pàgina web corresponent o bé a través d’una declaració responsable
8 punts *
 1. Mesures de pirotècnia responsable i sostenible Es valoraran els aspectes següents:
Màxim 18  punts, distribuïts de la forma següent:
 1. Disposar d’un pla de gestió de residus. Per acreditar-ho haurà d’adjuntar-se el pla en la sol·licitud i /o document acreditatiu de disposar d’empreses gestores de residus, si escau
6 punts *
 1. Utilització de plàstics i cartró reciclat com a mínim en el 50% dels productes del catàleg. Per acreditar-ho aquesta informació haurà d’estar continguda en el catàleg o bé presentar document acreditatiu de l’empresa proveïdora dels productes
6 punts* Per obtenir la puntuació s’haurà de complir el percentatge de com a mínim el 50% en ambdós materials.
 1. Pirotècnia inclusiva. Per acreditar l’existència, haurà d’estar continguda en el catàleg o bé presentar document acreditatiu de l’empresa proveïdora dels productes. Pel que fa a la difusió s’acreditarà a través del propi catàleg, díptics o cartells o bé de de declaració indicant les mesures de difusió que es realitzaran.
Es valorarà que es disposi d’algun dels productes següents:
 
 
   
Per obtenir la puntuació, al marge dels productes s’hauran d’indicar les mesures de difusió. Si no s’indiquen les mesures de difusió la puntuació serà 0.
Si es disposa dels dos tipus de productes els punts seran acumulatius
 • Disposar i promocionar productes de baixa intensitat sonora (per sota dels 97 decibels)
3 punts*  
 • Disposar i promocionar productes de sonoritat 0
3 punts*  
 1. Formació del personal. Es valorarà que l’empresa  disposi d’un Pla de formació al personal en matèria de primers auxilis. L’acreditació es farà adjuntant el corresponent document
2  punts *
TOTAL 100 punts

* S’atorgarà la totalitat de la puntuació si es compleix el requisit. Si no es compleix, no s’atorgarà cap punt.

Els sol·licitants hauran d’obtenir una puntuació mínima de 55 punts.

En cas de no assolir aquesta puntuació es consideraran desestimades per no assolir el mínim de puntuació exigida.

Advertències

L'autorització per a la instal·lació de casetes de venda de pirotècnia no comporta en cap cas l'autorització de l'Ajuntament de Manresa per a realitzar revetlles populars a la via públicaDestaquem
Banners anteriors
 • Opinió Grups Municipals
 • App de seguretat per a comerços
 • WC Publics
 • Síndic de Greuges
 • Pla de Protecció Especial del Patrimoni de Manres
 • Banca ètica
 • Manresa ciutat civica
 • Banner PA ICAM
 • Municipis per la independència
 • Projecte simbiosi industrial
 • Banc ADN
 • Consulta del planejament vigent
 • Carrer del balç
 • Tracta'm bé 2
Banners següents
Logo del Cor de Manresa
Mapa web | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies | Política de seguretat | Accessibilitat
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat