Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]

Consell Municipal de la Dona

Presentació

El Consell Municipal Sectorial de la Dona és un òrgan de participació ciutadana que té per finalitat vetllar per les condicions que possibiliten la igualtat efectiva entre dones i homes i la plena participació de les dones en la vida ciutadana, política, econòmica, social i cultural, com també afavorir aquesta participació en la gestió municipal d’iniciatives destinades a eliminar les desigualtats per raó de gènere.

Està format per representats de les entitats i grups de dones, partits politics, sindicats, associacions veïnals i persones a títol individual interessades a treballar conjuntament per la dona.

Qui en pot formar part?

a) Qui ostenti la regidoria delegada de l'alcalde/essa de l'àmbit temàtic, que n'exerceix la presidència.

b) Representants de les entitats inscrites al RMEC, l'objecte social de les quals, les seves finalitat o activitats estiguin relacionades amb l'àmbit d'actuació.

c) Agents socials amb interès en la matèria (sindicats, empresariat, col·legis professionals...).

d) Representants dels partits amb representació municipal.

e) Persones d'especial rellevància i representació en l'àmbit sectorial.

f) Representants d'altres institucions públiques.

g) Un/a funcionari/ària municipal com a dinamitzador/a, que també aixecarà acta de la sessió.

Comissions de treball

- La Comissió Permanent estarà constituïda per:

a) La presidenta del Consell.

b) Tres representants del Plenari del Consell.

c) Una persona del personal municipal designada per la Presidència que farà de secretària, amb veu però sense vot.

Les funcions de la Comissió seran les següents:

a) Elaborar l'ordre del dia de les reunions de Consell.

c) Vetllar pel compliment dels acords presos en el Consell.

d) Reunir-se en casos en què la presidenta valori la necessitat urgent de consulta per prendre decisions que requereixen celeritat, i donar compte posteriorment al Plenari  del Consell.

- Les comissions de treball

El Consell podrà crear tantes comissions de treball com cregui necessari, amb la finalitat d’activar la participació. Les comissions estaran formades per:

a) Els membres del Consell que vulguin participar-hi.

b) Aquelles persones que convidi el Consell coneixedores del tema a tractar, sempre acordat prèviament.

c) Una persona del personal municipal, en cas que es cregui necessari.

Les seves funcions seran aprofundir en els temes que el Ple del Consell consideri i presentar el corresponent informe. A aquest efecte, cada comissió nomenarà una portaveu.

Reglament intern del Consell Municipal de la Dona

Servei d'informació i Atenció a les Dones Montserrat Roig - Carrer de la Canal, núm. 6, 1r - 08241 Manresa - +34 93 875 23 10 - siad@ajmanresa.cat