Coronavirus

Microcrèdits Ajuntament de Manresa 2020

L'objectiu d'aquests microcrèdits és facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d'empreses a Manresa i també faclitar el finançament a empreses viables abans de la situació d'afectació per la crisi del Covid-19 i que han vist perjudicada la seva activitat per aquesta crisi.

Condicions dels microcrèdits

Tipus d’interès: 0%
Carència: No es contempla (el crèdit es començarà a retornar a partir de l'1/01/2021)
Termini màxim de devolució: 4 anys.
Amortització i quotes trimestrals

Línies d'ajuts: 

LÍNIA 1: EMPRENEDORIA

Beneficiaris: 

 • Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte un projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2020.
 • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de gener de 2020 i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros. 

Conceptes subvencionables: 
Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’ adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària,  vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, ... S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o construccions) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte objecte de l’ajut reintegrable (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc). S’exclouen les despeses financeres i tributàries.
Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses i/o inversions realitzades a partir de l’ 1 de gener de 2020 i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.

Import dels ajuts:

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun del projectes. 

LÍNIA 2: COVID-19

Beneficiaris: 
Empreses (persones físiques o jurídiques) amb qualsevol forma jurídica amb i una plantilla de com a màxim 10 persones treballadores ( amb independència si són a jornada parcial o sencera), que tinguin el domicili social l i/o centre de treball a Manresa i que fossin viables a 31-12-2019  i que compleixin algun dels següents requisits:

 1. Empreses que hagin suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants. 
 2. Empreses que, tot i haver pogut continuar l’activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una davallada dels ingressos per vendes de com a mínim un 50%, respecte del mateix període de l’any anterior.
 3. Empreses que no es trobin en cap dels requisits anteriors però que hagin hagut de fer inversió/despesa per adaptar-se als canvis ocasionats per la crisi del covid-19 i així poder donar un servei que garanteixi la seguretat i benestar del seu personal i clientela.

Conceptes subvencionables:

 • l’adaptació dels locals comercials i empreses per fer front a la crisi del covid-19
 • les despeses de material per a la seguretat que recomanin les autoritats sanitàries per la ciutadania
 • les campanyes de promoció i màrqueting
 • el foment de nous serveis de les empreses, incorporats per tal de poder comercialitzar la seva oferta habitual, sobretot aquells relacionats amb la promoció de la venda online i l’adaptació de noves tecnologies així com l’adopció de nous canals per la comercialització, cobrament i distribució dels serveis i productes (serveis a domicili per exemple)
 • la creació de nous productes o bé inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes (que fins ara no feia l’empresa, habitualment) fruït de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual
 • qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria.

Les despeses elegibles hauran de referir-se a les realitzades a partir de l’endemà de la data de  declaració de l’estat d’alarma (15 de març de 2020)  fins a 31 de desembre de 2020.

Import dels ajuts

 Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 3.000 euros per a cadascun dels projectes.

Incompatibilitats:

Un mateix projecte no podrà presentar-se simultàniament a la línia 1 i 2.

Presentació de sol·licituds i termini:

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa:

https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/902

La identificació de les persones sol·licitants es farà a través dels sistemes de signatura electrònica. Es consideraran certificats admesos per l’Ajuntament de Manresa els que accepta el servei VÀLid del Consorci AOC: idCAT Mòbil, Certificats digitals i Certificats admesos pel validador del consorci AOC per a relacionar-se amb les administracions públiques. 

Línia 1: Emprenedoria: Fins 30 juny 2020

Línia 2: Covid-19: Fins 18 juny 2020

Documentació a presentar

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

Per a totes les línies

 • Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
 • Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat i document d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau
 • Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques, si s’escau. 
 • Declaració responsable en el supòsit que la presentació de la sol·licitud es faci a través d’un representant.
 • Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes si escau
 • Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establerts al punt 6.1 de les bases
 • Tota aquella altra documentació que l’interessat consideri oportuna

Específicament per la línia 1: Emprenedoria

 • Memòria detallada del projecte que inclogui el Pla Econòmic i Financer
 • Document acreditatiu de la facturació anual dels últims comptes anuals dipositats en el registre corresponent, si escau 

Específicament per la línia 2: Covid-19

 • Declaració dels ingressos que s’han deixat d’obtenir segons model de l’annex 2 (tan sols per aquelles persones que han pogut continuar l’activitat)
 •  Si escau, document de la Relació nominal de treballadors - RNT (per les empreses i autònoms amb personal assalariat)
 •   Relació de les actuacions necessàries per adaptar-se als canvis ocasionats per la crisi del COVID-19 i així poder donar un servei que garanteixi la seguretat i benestar dels seus treballadors i clients.
 • Documentació de l’immoble on es realitza l’activitat econòmica (contracte de lloguer, escriptura de propietat...)

Per a més informació us podeu posar en contacte per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat o al telèfon 93 878 76 25.