Coronavirus

Comerç, serveis i restauració

Ajuts COVID-19 Consell Comarcal del Bages

Ajuts amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel RD463/2020 de 14 de març, ha causat als professionals i empreses del Bages.

Beneficiaris:

 1. Professionals autònoms, només persona física
 2. Microempreses, amb un màxim de 6 treballadors
 3. Cooperatives amb un màxim de 6 treballadors

Requisits:

 • Estar donat d’alta com a mínim durant el primer trimestre del 2020, en activitats econòmiques afectades per l’estat d’alarma que es detallen a l’annex adjunt.
 • Desenvolupar l’activitat i tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la comarca del Bages
 • Tenir una facturació màxima de 600.000€ en l’últim exercici
 •  ...

Import:Serà el mateix a tots els beneficiaris entre un mínim de 300€ a un màxim de 1.000€.

Termini:  Des del 10 de juny a les 00.00h (avui a la nit comença el termini) fins als 20 dies següents. (Els ajuts es donaran a aquells que compleixin els requisits per estricte ordre d’entrada de la sol.licitud).

Documentació:

 • El compliment de requisits s’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable que s’inclou a la sol·licitud
 • Només per empreses: escriptura de constitució i de la inscripció dels seus estatuts en el registre mercantil o corresponent
 • Facultats de representació de l’empresa, d’acord amb escriptura notarial

Per més informació i tramitació de la sol·licitudhttps://ajutscovid.ccbages.cat/ 

I per qualsevol consulta us podeu adreçar al correu  ajutscovid@ccbages.cat.

Ajudes a empreses i autònoms/es afectats econòmicament per les conseqüències del Covid-19- Ajuntament de Manresa

BASES AJUT EMPRESES I AUTÒNOMS/ES -AJUNTAMENT DE MANRESA

Ajut en concepte de prestació única  per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19 .

Extracte de l'ajut a : https://www.manresa.cat/cedem/article/10100-autonoms-es 

Microcrèdits per mantenir i potenciar l'activitat econòmica i ajudar aquelles empreses més afectades pel Covid-19

Facilitar accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d'empreses a Manresa i també facilitar finançament a empreses viables abans de la situació d'afectació per la crisi del Covid-19 i que han vist perjudicada la seva activitat per aquesta crisi.

Més informació sobre els Microcrèditshttps://www.manresa.cat/cedem/article/10527-microcredits-ajuntament-de-manresa-2020 

L'Ajuntament de Manresa posa a disposició del comerç cartells informatius i una declaració per mostrar el compromís del sector amb la seguretat i la salut

L'Ajuntament de Manresa posa a disposició de tot el comerç de la ciutat dos documents, per tal de deixar clar el compromís del sector amb la salut i transmetre la confiança que es podarn realitzar compres sense cap risc.

- Cartell condicions d'higiene i seguretat

- Declaració responsable

Autorització servei a domicili en establiments de restauració de Manresa

Per poder oferir servei a domicili, cal una declaració responsable dels titulars dels establiments, i no és necessària una modificació de llicència. És un tràmit senzill i àgil per poder servir menjar a domicili en aquells casos que no es tingui l’autorització. 

A través de la declaració responsable l’establiment pot repartir a domicili aquells plats que ja servia de forma presencial.

El tràmit s’ha de fer a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, on hi ha penjada la declaració responsable en matèria de salut alimentària. Un cop presentada la declaració responsable ja es pot començar a servir a domicili, de forma automàtica i sense esperar resposta de l’Ajuntament.

La declaració responsable no implica cap cost ja que no té cap taxa associada.

Pla de desescalada en comerç minorista i serveis, bars, restaurants i allotjaments turístics

El pla de quatre fases aprovat pel govern de l’Estat també estableix que les activitats s’hauran de desenvolupar en condicions de seguretat, autoprotecció i distanciament social, i que els establiments hauran de ser periòdicament desinfectats i higienitzats

  

Més informació

calendari de desconfinament 

Subvencions a les empreses de comerç, artesania i moda

Veure subvenció

Programa 3: Reactivació del comerç  (TANCAT PER EXHAURIMENT PRESSUPOST)

Beneficiaris: Empreses de comerç al detall i de serveis (*)  amb establiment a peu de carrer i parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

(*) Serveis inclosos: Tallers mecànics, Serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de menjar preparat i càterings, perruqueries i salons d’estètica i bellesa, tintoreries i bugaderies, serveis de reparacions, bars i restaurants.

Requisits: La suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim d’un 70% en els mesos de març i abril respecte any anterior. Adhesió a les campanyes de reactivació del sector comercial del CCAM. Incompatible amb el Programa 4

Documentació:

 • Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat.
 • Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de decrement de la facturació de com a mínim un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix període de l’any anterior.

Acció subvencionable:  Qualsevol actuació per a la reactivació del negoci

Quantia de la subvenció: Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de 2.500 euros.

Despeses subvencionables :  Qualsevol despesa amb excepció de :  Sous i salaris;  Subministres.;  Amortitzacions i rentings;  Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc.

Tramitar sol·licitud a:  PROGRAMA TANCAT (Fons esgotats)

Programa 4: Suport a la inversió per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments. (TANCAT PER EXHAURIMENT PRESSUPOST)

Beneficiaris: Empreses de comerç, serveis, artesania i moda. Parades de mercats municipals

Acció subvencionable:

 • Àmbit 1:Recuperació de locals buits – obertures (traspassos de locals-  Obertura nou local comercial)
 • Àmbit 2: Reformes d’establiments

Requisits: Inversió mínima: 2.000 euros

 • Àmbit 1: Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros. No entren les concessions administratives d’inauguracions de nous Mercats Municipals
 • Àmbit 2: Botigues i parades de MM amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris.
 • Incompatible amb el Programa 3 

Quantia de la subvenció

Fins al 50% de les despeses subvencionables. Màxim 5.000 euros

Termini: Del 30.04.2020 fins a esgotar pressupost (límit 30/12/2020)

Documentació

 • Fotografia façana i interior establiment (previ a l’acció)
 • Llicència d’obertura municipal
 • Còpia del contracte
 • Pressupost detallat o factures de les despeses d’obertura o reformes
 • Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC (http://autodiagnosi.ccam.cat/  del CCAM.

Despeses subvencionables

 • Àmbit 1: Derivades de la compra, lloguer, traspàs o concessió + despeses d’obertura (obres....)
 • Àmbit 2: Despeses derivades de la reforma (no inclou mobiliari ni maquinària)

Tramitar sol·licitud

Programa 5: Reactivació de la moda catalana

Beneficiaris:  Autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes de moda. No són beneficiaris  ni importadors ni distribuïdors.

Requisits:  La suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim un 70% en els mesos de març i abril respecte l’any anterior.  Es incompatible amb programa 3 i programa 6.

Acció subvencionable: Qualsevol actuació per a la reactivació del negoci

Quantia de la subvenció: Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de 2.500 euros.

Termini: Del 30.04.2020 fins a esgotar pressupost (límit 30/12/2020)

Documentació

 • Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat.
 • Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de decrement de la facturació de com a mínim un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix període de l’any anterior.

Despeses subvencionables :  Qualsevol despesa amb excepció de :  Sous i salaris;   Amortitzacions i rentings;  Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc

Tramitar sol·licitud

Programa 6: Reactivació de l'empresa artesana (TANCAT PER EXHAURIMENT PRESSUPOST)

Beneficiaris: Professionals autònoms i empreses incloses en el Repertori de famílies d’oficis artesans. S’exclou l’artesania alimentària i la no detallada en l’esmentat Repertori.

Requisits: La suspensió de l’activitat o bé decrement de la facturació de com a mínim un 70% en els mesos de març o abril respecte l’any anterior És incompatible amb programa 3 i programa 5.

Acció subvencionable: Qualsevol actuació per a la reactivació del negoci

Quantia de la subvenció: Fins al 100% de les accions subvencionables amb un màxim de 2.500 euros

Termini: Del 30.04.2020 - 30.06.2020

Documentació

 • Formulari de sol·licitud identificant on es destinarà l’import subvencionat.
 • Declaració responsable de suspensió de l’activitat, o bé de decrement de la facturació de com a mínim un 70%, en els mesos de març i abril, respecte al mateix període de l’any anterior.

Despeses subvencionables :  Qualsevol despesa amb excepció de :  Sous i salaris;   Subministres; Amortitzacions i rentings;  Despeses de viatges tals com: bitllets d’avió, hotels, dietes, etc

Tramitar sol·licitud

La tramitació d’aquestes sol·licituds  només es pot fer per internet. Cal que signeu el formulari principal amb un dels certificats admesos.

Per a poder obtenir la identificació digital les persones sol·licitants es poden adreçar a les oficines incloses al web de l'idCAT. Podeu consultar també el dossier "Què cal fer quan vull fer servir un certificat digital".

Ajuts als autònoms i microempreses del sector turístic (TANCAT PER EXHAURIMENT PRESSUPOST)

Departament d'empresa i coneixement

Subvencions a persones treballadores autònomes i microempreses afectades econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19 en l'àmbit del turisme a Catalunya, per fer efectiva la continuïtat de la seva activitat.

Persones o entitats beneficiàries:  Professionals autònoms i les microempreses turístiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories següents: 

Establiments d'allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.

Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, empreses gestores de destinació (destination managers companies), organitzadores professionals de congressos i explotadores d'habitatges d'ús turístic.

Establiments i activitats d'interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades al territori.

Guies de turisme habilitats.

Queden expressament exclosos els establiments de restauració i els allotjaments juvenils

Quantia dels ajuts: La subvenció consistirà en una aportació única de 2.500,00 euros per persona beneficiària.

Despeses subvencionables: Les despeses corrents necessàries per a la reactivació de l'activitat habitual que desenvolupaven amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19. Consistiran concretament en els pagaments corresponents als lloguers, les quotes de préstecs, els proveïdors, els serveis bàsics, els subministraments i els sous.

Sol·licituds i documentació : El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l'apartat Tràmits de la web de la Generalitat de Catalunya (http://tramits.gencat.cat) i al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

Termini: A partir del 16/04/2020 i fins exhaurir el pressupost- Pressupost exhaurit!!

Més informació:

Bases convocatòria

* Bonificació de quotes a la seguretat social per empreses del sector turisme

Article 13 Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo

Les empreses del sector turisme, comerç i hostaleria que generin activitat productiva en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny i que iniciin o mantinguin d’alta els treballadors fixes discontinus, poden aplicar una bonificació en aquests mesos del 50% de les quotes empresarials a la Seguretat social.

* Ampliació del termini de presentació i ingrés de determinades declaracions tributàries

RD14/20 de 14 d'abril ( https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf)

S'amplia el termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d'aquells obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000€ al 2019, fins al 20 de maig de 2020. Si la forma de pagament escollida és la domiciliació, el termini de presentació és fins el 15 de maig de 2020.  

Ajuntament de Manresa

Servei d'informació i assessorament-CEDEM 

El CEDEM segueix oferint serveis d’informació i assessorament per a persones autònomes i empreses: finançament, normatives, ajuts,… dubtes en general que es puguin generar a la persona emprenedora i l’empresa.

A través del seu correu electrònic: cedem@ajmanresa.cat

Mesures per atenuar els efectes econòmics del coronavirus

 • Pagament d’impostos i taxes :Pagament dels tributs mensualment i sense interessos
 • Congelació dels procediments de cobrament
 • Taxa de Terrasses: Retorn de la taxa proporcional als dies tancats.
 • Taxa de recollida d’escombraries comercials: S’obrirà una línia d’ajuts per compensar la taxa d’escombraries pels dies que els establiments hagin hagut de tancar. Caldrà una sol·licitud prèvia per part de l’establiment.
 • Escurçament terminis pagament autònoms i empreses proveïdores de l’Ajuntament de Manresa
 • Ajornament termini de retorn dels Microcrèdits concedits per l’Ajuntament de Manresa

Manresa+comerç

WWW.COMERCOBERTMANRESA.COM

Pàgina Web habilitada per la Unió de Botiguers i Comerciants on els ciutadans, poden trobar els establiments oberts a la ciutat i els que fan entrega a domicili.
Inscriu-te a www.comercobertmanresa.com

Formulari per saber quins establiments romanen oberts, quins fan venda a domicili i quins romanen tancats. L’enquesta té un objectiu tant estadístic com de publicitat d’aquests establiments.

Empleneu el formulari, us portarà menys de 2 minuts.

Govern central

* Moratòria de les cotitzacions socials a la seguretat social (01/04/2020)

El RD 11/2020 habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries  de sis mesos, sense interès a les empreses i als treballadors  per compte propi, que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’establiran mitjançant una Ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ( per tant haurem d’esperar a la publicació d’aquesta ordre per veure quins seran els requisits concrets exigits, actualitzarem la informació en quan estigui publicada).

El període de meritació en el cas  d’empreses entre els mesos d’abril i juny de 2020 i, en el cas de treballadors per compte propi serà entre maig i juny de 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès per l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març. 

Els treballadors per compte propi que vulguin aplaçar el pagament de la quota del mes d’abril se’ls hi aplicarà un interès del 0.5%.

On es sol·licita?

 • Empreses: A través del Sistema de remissió electrònica de dades en l’àmbit de la Seguretat Social (Sistema RED).
 • Treballadors per compte propi:  A través del Sistema RED o per mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS).

Quan ho he de tramitar?

Les sol·licituds d’aplaçament  s’hauran de comunicar a la Tresoreria de la Seguretat Social dins dels deu primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents  als períodes de meritació dels mesos citats anteriorment.

Com sabré si l’han acceptat?

Hi ha dues maneres:

Si rebo una comunicació en la que es concedeix la moratòria en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, per la mateixa via on va ser sol·licitada.

Si la Tresoreria de Seguretat Social aplica directament la moratòria en les liquidacions de les quotes que es practiquin a partir del moment en què es presenta la sol·licitud, s’entendrà que la moratòria ha estat concedida sense necessitat de rebre la comunicació.

Flexibilització dels contractes de subministre d'electricitat per autònoms i empreses (RD 11/2020- 1/04/2020)

Excepcionalment i mentre duri l’estat l’alarma els autònoms i les empreses es podran acollir  a les següents mesures:

En qualsevol moment es pot suspendre temporalment o modificar contractes de subministre, o les pròrrogues d’aquests contractes, per contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el que tenen el contracte vigent. Per adaptar aquests contractes a les pautes de consum, sense cap penalització

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió o modificació del seu contracte de subminsitrament podrà sol·licitar la reactivació. 

* Flexibilització dels contractes de subministre de gas natural (RD 11/2020- 1/04/2020)

Excepcionalment i mentre duri l’estat l’alarma els autònoms i les empreses es podran acollir  a les següents mesures:

El titular del punt de subministre podrà sol·licitar al seu comercialitzador la modificació del cabal diari contractat, o suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per ell.

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar tornar al punt d’abans sense cap cost.  Si s’ha suspès el contracte, la nova activació es farà en el termini màxim de cinc dies naturals i no s’haurà d’abonar el dret d’alta ni d’escomesa, a menys que sigui necessari realitzar una posta en servei, conseqüència d’un tancament previ i posta en seguretat de la instal·lació.

Ministerio de industria, comercio y turismo

Guia de bones pràctiques pels establiments del sector comercial

Generalitat de Catalunya. Departament interior

Respostes sobre l'obertura d'activitats comercials o similars (Pàg, 5 a Pàg. 7)

Generalitat de Catalunya. Àmbit comerç i consum

Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic

Pautes bàsiques d'higiene i seguretat en establiments comercials

* El consorci de comerç, artesania i moda (CCAM), per a les activitats relacionades amb Comerç, Serveis i Restauració ha habilitat un correu específic per a consultes relacionades amb l'actual crisi: mccamcoronaviurs@ccam.cat