Coronavirus

Ajuts autònoms i empreses afectats econòmicament per les conseqüències del Covid-19

BASES AJUT EMPRESES I AUTÒNOMS/ES -AJUNTAMENT DE MANRESA

Ajut en concepte de prestació única  per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19 .

Beneficiaris/es:

 • Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA)
 • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que el seu volum de facturació anual no superi els  200.000,00 euros (Per a determinar el volum de facturació anual es tindrà en compte el volum de facturació de l’últim exercici presentat) 

 Amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Manresa, que reuneixin els següents requisits:

 1. Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
 2. En cas d’haver pogut continuar l’activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una davallada dels ingressos per vendes d’un 75%, respecte del mateix període de l’any anterior.  En el cas de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació  es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de la data d’alta d’activitat
 3. ...Consultar altres requisits a les bases de la convocatòria

Import: 
L’ajut consistirà en una aportació única de 600,00 euros per persona beficiària.

Resolució de l’ajut:
En règim de competència no competitiva , es a dir, per ordre cronològic d’entrada de sol·licituds, una vegada exhaurit el pressupost la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut.

Despeses subvencionables:
Són subvencionables les despeses fixes originades a partir de la declaració de l’estat d’alarma i fins a 31 de desembre de 2020.
Són despeses elegibles les derivades dels contractes de lloguer, serveis d’assessorament i gestió, despeses del personal contractat o familiars col·laboradors ( inclou sou i seguretat social), despeses de seguretat social i altres despeses directament vinculades necessàries per a poder exercir l’activitat econòmica amb garanties.
Forma i lloc de presentació: 
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa:  https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1095 

La identificació de les persones sol·licitants es farà a través dels sistemes de signatura electrònica. Es consideraran certificats admesos per l’Ajuntament de Manresa els que accepta el servei VÀLid del Consorci AOC: idCAT Mòbil, Certificats digitals i Certificats admesos pel validador del consorci AOC per a relacionar-se amb les admiinistracions  públiques.

Documentació a presentar:

 • Alta de la persona beneficiària en el cens d’empresaris, professionals o retenidors
  (model 036 o 037)
 •  Document acreditatiu de l’alta al règim d ’afiliació dels treballadors autònoms
 •  Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripcióde l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.
 • Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
 • Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques, si s’escau.
 •  Declaració dels ingressos que s’han deixat d’obtenir segons Model Annex II ( tan sols per aquelles persones que han pogut continuar l’activitat)
 • Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes si escau
 • Declaració responsable en el supòsit que la presentació de la sol·licitud es faci a través d’un representant (MODEL DECLARACIÓ )

Termini: (Convocatòria pendent de publicació)

15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Informació: Per dubtes i aclariments us podeu posar en contacte amb cedem@ajmanresa.cat