Coronavirus

Autònoms/es

Ajuts COVID-19 Consell Comarcal del Bages

Ajuts amb l’objectiu de contribuir a pal·liar els efectes econòmics que l’estat d’alarma declarat pel RD463/2020 de 14 de març, ha causat als professionals i empreses del Bages.

Beneficiaris:

 1. Professionals autònoms, només persona física
 2. Microempreses, amb un màxim de 6 treballadors
 3. Cooperatives amb un màxim de 6 treballadors

Requisits:

 • Estar donat d’alta com a mínim durant el primer trimestre del 2020, en activitats econòmiques afectades per l’estat d’alarma que es detallen a l’annex adjunt.
 • Desenvolupar l’activitat i tenir el domicili fiscal en algun dels 30 municipis de la comarca del Bages
 • Tenir una facturació màxima de 600.000€ en l’últim exercici
 •  ...

Import:Serà el mateix a tots els beneficiaris entre un mínim de 300€ a un màxim de 1.000€.

Termini:  Des del 10 de juny a les 00.00h (avui a la nit comença el termini) fins als 20 dies següents. (Els ajuts es donaran a aquells que compleixin els requisits per estricte ordre d’entrada de la sol.licitud).

Documentació:

 • El compliment de requisits s’ha d’acreditar mitjançant una declaració responsable que s’inclou a la sol·licitud
 • Només per empreses: escriptura de constitució i de la inscripció dels seus estatuts en el registre mercantil o corresponent
 • Facultats de representació de l’empresa, d’acord amb escriptura notarial

Per més informació i tramitació de la sol·licitudhttps://ajutscovid.ccbages.cat/ 

I per qualsevol consulta us podeu adreçar al correu  ajutscovid@ccbages.cat.

Ajudes a empreses i autònoms/es afectats econòmicament per les conseqüències del Covid-19- Ajuntament de Manresa

BASES AJUT EMPRESES I AUTÒNOMS/ES -AJUNTAMENT DE MANRESA

Ajut en concepte de prestació única  per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del COVID-19 .

Beneficiaris/es:

 • Les persones treballadores autònomes, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA)
 • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que el seu volum de facturació anual no superi els  200.000,00 euros (Per a determinar el volum de facturació anual es tindrà en compte el volum de facturació de l’últim exercici presentat) 

 Amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Manresa, que reuneixin els següents requisits:

 1. Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants.
 2. En cas d’haver pogut continuar l’activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una davallada dels ingressos per vendes d’un 75%, respecte del mateix període de l’any anterior.  En el cas de persones físiques o jurídiques amb una antiguitat inferior a un any, la comparació  es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de la data d’alta d’activitat
 3. ...Consultar altres requisits a les bases de la convocatòria

Import: 
L’ajut consistirà en una aportació única de 600,00 euros per persona beficiària.

Resolució de l’ajut:
En règim de competència no competitiva , es a dir, per ordre cronològic d’entrada de sol·licituds, una vegada exhaurit el pressupost la presentació de la sol·licitud no dona cap dret a l'obtenció de l'ajut.

Despeses subvencionables:
Són subvencionables les despeses fixes originades a partir de la declaració de l’estat d’alarma i fins a 31 de desembre de 2020.
Són despeses elegibles les derivades dels contractes de lloguer, serveis d’assessorament i gestió, despeses del personal contractat o familiars col·laboradors ( inclou sou i seguretat social), despeses de seguretat social i altres despeses directament vinculades necessàries per a poder exercir l’activitat econòmica amb garanties.
Forma i lloc de presentació: 
Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/1095 


La identificació de les persones sol·licitants es farà a través dels sistemes de signatura electrònica. Es consideraran certificats admesos per l’Ajuntament de Manresa els que accepta el servei VÀLid del Consorci AOC: idCAT Mòbil, Certificats digitals i Certificats admesos pel validador del consorci AOC per a relacionar-se amb les admiinistracions  públiques.

Documentació a presentar:

 • Alta de la persona beneficiària en el cens d’empresaris, professionals o retenidors
  (model 036 o 037)
 •  Document acreditatiu de l’alta al règim d ’afiliació dels treballadors autònoms
 •  Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de l’entitat i document d’inscripcióde l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau.
 • Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
 • Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques, si s’escau.
 •  Declaració dels ingressos que s’han deixat d’obtenir segons Model Annex II ( tan sols per aquelles persones que han pogut continuar l’activitat)
 • Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes si escau
 • Declaració responsable en el supòsit que la presentació de la sol·licitud es faci a través d’un representant

Termini: Del 29 de maig a les 00.00h fins el 18 de juny 

15 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, prèvia comunicació a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).

Microcrèdits per  mantenir i potenciar l'activitat econòmica i ajudar a aquelles empreses més afectades pel Covid-19

L'objectiu d'aquests microcrèdits és facilitar l'accés al finançament de projectes empresarials que impulsin la creació d'empreses a Manresa i també faclitar el finançament a empreses viables abans de la situació d'afectació per la crisi del Covid-19 i que han vist perjudicada la seva activitat per aquesta crisi. 

Condicions dels microcrèdits
Tipus d’interès: 0%
Carència: No es contempla (el crèdit es començarà a retornar a partir de l'1/01/2021)
Termini màxim de devolució: 4 anys.
Amortització i quotes trimestrals

Línies d'ajuts: 

LÍNIA 1: EMPRENEDORIA
Beneficiaris: 

 • Emprenedors/res que vulguin iniciar un nou projecte un projecte empresarial o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa o hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2020.
 • Empreses ja constituïdes, amb qualsevol forma jurídica, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci amb centre de treball a Manresa, sempre i quan l’obertura o el traspàs s’hagi realitzat a partir de l’1 de gener de 2020 i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros. 

Conceptes subvencionables: 
Es podran concedir ajuts reintegrables per finançar l’ adquisició d’actius materials i immaterials (compra de mobiliari, equips informàtics, maquinària,  vehicles, obres, instal·lacions, drets de traspàs, patents, ... S’exclouen l’adquisició de terrenys i/o construccions) i/o despeses imputables i necessàries per al desenvolupament del projecte objecte de l’ajut reintegrable (compra de matèries primeres, mercaderies, despeses de personal, subministraments, lloguers, col·laboracions externes, etc). S’exclouen les despeses financeres i tributàries.
Les despeses elegibles hauran de referir-se a despeses i/o inversions realitzades a partir de l’ 1 de gener de 2020 i el període d’execució es perllongarà fins el termini de 3 mesos a comptar des de l’endemà del cobrament de l’ajut.

Import dels ajuts: 

Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 5.000 euros per a cadascun del projectes. 

LÍNIA 2: COVID-19

Beneficiaris: 
Empreses (persones físiques o jurídiques) amb qualsevol forma jurídica amb i una plantilla de com a màxim 10 persones treballadores ( amb independència si són a jornada parcial o sencera), que tinguin el domicili social l i/o centre de treball a Manresa i que fossin viables a 31-12-2019  i que compleixin algun dels següents requisits:

 1. Empreses que hagin suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l'aplicació del Reial Decret 463/2020,de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, modificat pel Reial Decret 465/2020 i normes concordants. 
 2. Empreses que, tot i haver pogut continuar l’activitat una vegada entrat en vigor el decret 463/2020 de 14 de març pel qual es declara l’estat d’alarma, hagi sofert una davallada dels ingressos per vendes de com a mínim un 50%, respecte del mateix període de l’any anterior.
 3. Empreses que no es trobin en cap dels requisits anteriors però que hagin hagut de fer inversió/despesa per adaptar-se als canvis ocasionats per la crisi del covid-19 i així poder donar un servei que garanteixi la seguretat i benestar del seu personal i clientela.

Conceptes subvencionables:

 • l’adaptació dels locals comercials i empreses per fer front a la crisi del covid-19
 • les despeses de material per a la seguretat que recomanin les autoritats sanitàries per la ciutadania
 • les campanyes de promoció i màrqueting
 • el foment de nous serveis de les empreses, incorporats per tal de poder comercialitzar la seva oferta habitual, sobretot aquells relacionats amb la promoció de la venda online i l’adaptació de noves tecnologies així com l’adopció de nous canals per la comercialització, cobrament i distribució dels serveis i productes (serveis a domicili per exemple)
 • la creació de nous productes o bé inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes (que fins ara no feia l’empresa, habitualment) fruït de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual
 • qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria.

Les despeses elegibles hauran de referir-se a les realitzades a partir de l’endemà de la data de  declaració de l’estat d’alarma (15 de març de 2020)  fins a 31 de desembre de 2020.

Import dels ajuts

 Els ajuts poden arribar fins el 100% del pressupost de la inversió i/o despesa necessària i amb un límit màxim de 3.000 euros per a cadascun dels projectes.

Incompatibilitats:

Un mateix projecte no podrà presentar-se simultàniament a la línia 1 i 2.

Presentació de sol·licituds i termini:

Les sol·licituds s’hauran de formalitzar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Manresa:

https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/902

La identificació de les persones sol·licitants es farà a través dels sistemes de signatura electrònica. Es consideraran certificats admesos per l’Ajuntament de Manresa els que accepta el servei VÀLid del Consorci AOC: idCAT Mòbil, Certificats digitals i Certificats admesos pel validador del consorci AOC per a relacionar-se amb les administracions públiques. 

Línia 1: Emprenedoria:  Del 29 de maig al 30 de juny

Línia 2: Covid-19:  Del 29 de maig al 18 de juny

Documentació a presentar

Les sol·licituds aniran acompanyades de la documentació següent:

Per a totes les línies

 • Permís de treball per compte propi (únicament en el cas de persones estrangeres).
 • Còpia de l’escriptura de constitució i dels estatuts de la societat document d’inscripció de l’entitat al registre públic corresponent, si s’escau
 • Còpia del document acreditatiu de poders del representant de l’entitat en cas de persones jurídiques, si s’escau. 
 • Declaració responsable en el supòsit que la presentació de la sol·licitud es faci a través d’un representant.
 • Documents acreditatius de prorroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes si escau
 • Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establerts al punt 6.1 de les bases
 • Tota aquella altra documentació que l’interessat consideri oportuna

Específicament per la línia 1: Emprenedoria

Específicament per la línia 2: Covid-19

 • Declaració dels ingressos que s’han deixat d’obtenir segons Model Annex II tan sols per aquelles persones que han pogut continuar l’activitat)
 •  Si escau, document de la Relació nominal de treballadors - RNT (per les empreses i autònoms amb personal assalariat)
 •   Relació de les actuacions necessàries per adaptar-se als canvis ocasionats per la crisi del COVID-19 i així poder donar un servei que garanteixi la seguretat i benestar dels seus treballadors i clients.
 • Documentació de l’immoble on es realitza l’activitat econòmica (contracte de lloguer, escriptura de propietat...)

Per a més informació us podeu posar en contacte per correu electrònic a cedem@ajmanresa.cat o al telèfon 93 878 76 25. 

Ajuts per subministraments bàsics (Exhaurit el pressupost)

RESOLUCIÓ TSF/916/2020, de 28 d’abril

S’obre convocatòria de la prestació extraordinària per a subministraments bàsic dirigida a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya durant la vigència de l’estat d’alarma declarat per a la gestió de la situació de crisi sanitàriagenerada per la COVID-19

Beneficiaris:  Treballadors per compte propi o per compte d’altri, amb residència legal a Catalunya

Import:  la quantia de la prestació és de 200 euros, de pagament únic

Requisits:

 1. Tenir més de divuit anys.
 2. Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
 3. Trobar-se en alguna de les situacions següents:
  • Ser treballador per compte propi i haver hagut de suspendre o reduir la seva activitat econòmica com a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
  • Ser treballador per compte d’altri i haver estat afectat per un expedient de regulació temporal d’ocupació, d’acord amb els supòsits que preveuen els articles 22 i 23 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries perfer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, o ser fix discontinu inclòs en l’article 25.6, o bé tenir extingit el seu contracte de treball de caràcter temporalcom a conseqüència de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.
 4. Haver patit una reducció involuntària de les rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l’any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball o alta per compte propi inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d’inici efectiu del lloc de treball ode l’alta per compte propi, respectivament.
 5. Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser, en mitjana mensual, inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar. S’entén per unitat familiar la que està formada per una o més persones que conviuen en el mateix domicili i que entre elles mantenen un vincle conjugal o de parella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau i, també, per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit.
 6. La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
 7. En el cas dels treballadors fixos discontinus, s’han d’aplicar al compliment dels requisits les particularitats que tenen per raó de la seva condició. 3.2 El compliment dels requisits per obtenir la prestació s’ha d’acreditar en fase de tramitació mitjançant la sol·licitud, en la qual la persona sol·licitant ha de declarar responsablement que compleix els requisits.

Compatibilitat:

És compatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de manera regular i periòdiques, o amb qualsevol altre ajut i prestació que concedeixi la Generalitat de Catalunya i altres administracions, ens públics o privats.

És incompatible amb les altres prestacions econòmiques que té reconegudes la persona beneficiària o a les que pugui tenir dret per qualsevol dels sistemes de protecció públics o privats complementaris de la Seguretat Social, si la seva concessió pot comportar la pèrdua, la disminució o la no concessió d’aquestes.

On es pot sol·licitar:

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control de les prestacions s’han de formalitzar pel canal electrònic. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible a l’apartat Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya http://web.gencat.cat/ca/actualitat/detall/Prestacio-extraordinaria-per-a-subministraments-basics i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud.

Un cop emplenat el formulari específic de la convocatòria, s’ha de presentar electrònicament mitjançant l’apartat de Tràmits del web de la Generalitat de Catalunya

Pots consultar més informació al DOGC:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792936.pdf 

Termini: Inici 30 d’abril i fins a esgotar els fons

Ampliació del termini de presentació i ingrés  de determinades declaracions tributàries

RD14/20 de 14 d'abril ( https://boe.es/boe/dias/2020/04/15/pdfs/BOE-A-2020-4448.pdf)

S'amplia el termini de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions tributàries d'aquells obligats amb volum d'operacions no superior a 600.000€ al 2019, fins al 20 de maig de 2020. Si la forma de pagament escollida és la domiciliació, el termini de presentació és fins el 15 de maig de 2020.  

Ajornament dels deutes tributaris (Liquidació d’impostos)

Concessió automàtica de l’ajornament de deutes tributaris fins a 6 mesos, en els 3 primers dels quals no es meritaran interessos (els altres 3 mesos tindran un interès de demora del 3,75%)

Poden demanar aquest ajornament: Els autònoms i petites i mitjanes empreses. És a dir, societats el volum d’operacions de les quals no sigui superior als 6.010.121,04 €.
L’import màxim a ajornar és de 30.000,00 € per contribuent

Quins impostos es poden ajornar?

Tots. Inclosos els que habitualment no són ajornables. En concret, els següents:

 • Retencions i pagaments a compte: Models 111, 115, 123 i 216.
 • Pagaments fraccionats de l’IRPF: Models 130 i 131.
 • Pagaments a compte de l’Impost sobre Societats: Model 202.
 • Liquidació trimestral d’IVA: Model 303.

Com puc sol·licitar  aquest ajornament? 

Sol·licitar

Lloguer de locals de negoci

RD15/2020 de 22 d’abril 

Si l’arrendador és empresa o entitat pública de vivenda o grans tenedors de vivendes (persona física o jurídica titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o d’una superfície construïda de més de 1.500 m2.
Moratòria automàtica aplicable als arrendaments dels locals de negoci
Possibilitat de modular les obligacions del contracte mitjançant la sol·licitud d’una moratòria de pagament de la renda durant l’estat d’alarma, amb el límit màxim de 4 mesos. S’ha de sol·licitar en el termini d’un mes des del dia 23 d’abril, i ha de ser acceptada per l’arrendador a menys que prèviament existís entre l’arrendador i arrendatari un acord de moratòria o reducció de renda
Si l’arrendador és diferent dels descrits anteriorment, també es pot demanar la moratòria, però l’arrendador no està obligat a acceptar-la. No  hi ha un termini màxim de moratòria descrit en aquest cas. Ambdues  parts s’haurien de posar d’acord.
Si s’arriba a un acord, l’arrendador podrà disposar de la fiança dipositada, per compensar el pagament total o parcial d’alguna o algunes mensualitats de la renda.
Això s’aplicaria quan l’arrendatari sigui un autònom o una Pime, que hagi vist la seva activitat suspesa per la declaració de l’estat d’alarma, o hagi vist reduïda la seva facturació en un 75%. Aquesta nova mesura es podrà sol·licitar per l’arrendatari en el termini d’un mes des del dia 23 d’abril. 

Mesures fiscals: Renúncia tàcita al mètode d'estimació objectiva (mòduls). Exercici 2020

Els autònoms podran renunciar a l’aplicació del mètode d’estimació objectiva (mòduls), per aquest 2020, així  determinaran el rendiment net de la seva activitat econòmica segons el mètode d’estimació directa simplificada. 

La renúncia al règim de mòduls d’IVA i IRPF s’ha de fer mitjançant el model 036 o 037, i només és aplicable a aquest 2020.

Els que decideixin seguir en el sistema tributari de mòduls, al càlcul de les quotes a pagar  se’ls hi descomptaran els dies naturals en que ha estat decretat l’estat d’alarma. 
(Article  11 del Real Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril)

Prestació extraordinària per cessament d'activitat d'autònoms

La prestació consisteix en cobrament del 70% de la base de cotització d'autònoms, i la seva durada és d'1 mes, que es pot prorrogar fins a la fi de l'estat d'alarma. El tràmit es realitza directament a la mútua d’accidents de treball (Mútua Intercomarcal, Asepeyo, MC Mutual, Universal,..) escollida per cobrir les contingències d’incapacitat temporal i accident de treball.

Més informació

Ajut per a autònoms/es (Generalitat de Catalunya)- (TANCAT)

Ajut en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes –persona física-, que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos.

Es pot demanar des del 6 d'abril fins a 5 de maig (o esgotament de pressupost). Pressupost limitat i s'adjudica a qui primer ho demani.

Descarregar resum 

Més informació i sol·licitud

 Moratòria de les cotitzacions a la Seguretat Social 

 El RD 11/2020 habilita a la Tresoreria General de la Seguretat Social a atorgar moratòries  de sis mesos, sense interès a les empreses i als treballadors  per compte propi, que ho sol·licitin i compleixin els requisits i condicions que s’estableixen mitjançant  l’Ordre del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions Ordre  ISM/371/2020, de 24 d’abrilhttps://boe.es/boe/dias/2020/04/28/pdfs/BOE-A-2020-4690.pdf

Aquesta moratòria de pagament de les cotitzacions socials, serà d’aplicació a les empreses i als treballadors per compte propi en què la seva activitat econòmica, entre aquelles que no es trobin suspeses amb ocasió de l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020, de 14 de març estigui inclosa en els següents codis de la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE-2009):

 • 119 (Altres cultius no perennes).
 • 129 (Altres cultius perennes).
 • 1812 (Altres activitats d’impressió i arts gràfiques).
 • 2512 (Fabricació de fusteria metàl·lica).
 • 4322 (Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció  i aire condicionat).
 • 4332 (Instalación de fusteria).
 • 4711 (Comerç al menor en establiments no especialitzats, amb predomini de productes alimenticis, begudes i tabac).
 • 4719 (Altre comerç al menor en establiments no especialitzats) .
 • 4724 (Comerç al menor de pa i productes de panaderia, confiteria i pastisseria en establiments especialitzats) .
 • 7311 (Agèncias de publicitat).
 • 8623 (Actividades odontològiques).
 • 9602 (Perruqueria i altres tractaments de bellesa).

El període de meritació en el cas  de treballadors per compte propi serà entre maig i juny de 2020, sempre que les activitats que realitzin no s’hagin suspès per l’estat d’alarma declarat pel RD 463/2020 de 14 de març. 

Els treballadors per compte propi que vulguin aplaçar el pagament de la quota del mes d’abril se’ls hi aplicarà un interès del 0.5%.

On es sol·licita?

Treballadors per compte propi:  A través del Sistema RED o per mitjans electrònics disponibles en la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social (SEDESS). 

Quan ho he de tramitar?

Les sol·licituds d’aplaçament  s’hauran de comunicar a la Tresoreria de la Seguretat Social dins dels deu primers dies naturals dels terminis reglamentaris d’ingrés corresponents  als períodes de meritació dels mesos citats anteriorment.

Com sabré si l’han acceptat?

Hi ha dues maneres:

 1. Si rebo una comunicació en la que es concedeix la moratòria en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud, per la mateixa via on va ser sol·licitada.
 2. Si la Tresoreria de Seguretat Social aplica directament la moratòria en les liquidacions de les quotes que es practiquin a partir del moment en què es presenta la sol·licitud, s’entendrà que la moratòria ha estat concedida sense necessitat de rebre la comunicació.

Flexibilització dels contractes de subministre d'electricitat per autònoms i empreses (RD 11/2020-01/04/2020)

Excepcionalment i mentre duri l’estat l’alarma els autònoms i les empreses es podran acollir  a les següents mesures:

 1. En qualsevol moment es pot suspendre temporalment o modificar contractes de subministre, o les pròrrogues d’aquests contractes, per contractar una altra oferta alternativa amb el comercialitzador amb el que tenen el contracte vigent. Per adaptar aquests contractes a les pautes de consum, sense cap penalització

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos, el consumidor que hagi sol·licitat la suspensió o modificació del seu contracte de subminsitrament podrà sol·licitar la reactivació.

Flexibilització dels contractes de subministre de gas natural (RD 11/2020-01/04/2020)

Excepcionalment i mentre duri l’estat l’alarma els autònoms i les empreses es podran acollir  a les següents mesures:

El titular del punt de subministre podrà sol·licitar al seu comercialitzador la modificació del cabal diari contractat, o suspensió temporal del contracte de subministrament sense cap cost per ell.

Una vegada finalitzat l’estat d’alarma, en el termini de tres mesos es podrà sol·licitar tornar al punt d’abans sense cap cost.  Si s’ha suspès el contracte, la nova activació es farà en el termini màxim de cinc dies naturals i no s’haurà d’abonar el dret d’alta ni d’escomesa, a menys que sigui necessari realitzar una posta en servei, conseqüència d’un tancament previ i posta en seguretat de la instal·lació.

Mesures adoptades per l'Ajuntament de Manresa

Modificació del calendari del contribuent.  S'ha ampliat el termini de pagament dels tributs municipals, amb l’objectiu de donar més flexibilitat a la ciutadania. (Vegeu el calendari).

MESURES PER A COMERÇ I RESTAURACIÓ 

 • Taxa de terrasses. Als establiments que ja havien pagat la taxa de terrasses se'ls retornarà la part proporcional pels dies que han hagut d’estar tancats.
 • Taxa de recollida d’escombraries comercial. S’obrirà una línia d’ajuts per compensar la taxa d’escombraries pels dies que els establiments hagin hagut de tancar. Caldrà una sol·licitud prèvia per part de l’establiment.

Més informació

Línia d'avals ICO per  garantir la liquiditat d'autònoms i empreses 

Línia d'avals que  garantirà el 80% dels nous préstecs i renovacions d'operacions sol·licitades per autònoms i pimes. A tramitar a l'entitat financera habitual.

Més informació

Canal Empresa. Generalitat de Catalunya. 

La Finestreta Única Empresarial, del Departament d'Empresa, ofereix un servei d'atenció digital a les empreses, autònoms i professionals per informar de les mesures adoptades en matèria econòmica pel Govern de la Generalitat de Catalunya i pel Govern de l'Estat per fer front a la situació excepcional d'estat d'alarma provocada pel coronavirus SARS-COV-2. 

Accedir a Canal Empresa

Govern Espanya. Acelera PYME 

El portal adreçat a ajudar les pimes i autònoms per mitigar impacte COVID-19.

Accedir a Acelera PYME

Guia expedient temporal de regulació d'ocupació(ERTO) per causa de força major, DERIVAT DE LA SITUACIÓ provocada pel coronavirus (COVID-19)

Accedir a la guia