Coronavirus

Tributs (impostos)

Ampliació del termini de pagament dels tributs municipals

Arran de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, l’Ajuntament de Manresa ha ampliat el termini de pagament dels tributs municipals, amb l’objectiu de donar més flexibilitat a la ciutadania.

Per aquest motiu, el “Calendari del contribuent” s’ha modificat. Els tributs també es poden pagar de manera fraccionada amb una quota mensual fixa.


Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)

El pagament de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), que finalitzava el proper dia 5 de maig, s’amplia fins al dia 24 de juliol.

Taxa escombraries

El termini de pagament de la taxa d’escombraries, que finalitzava el dia 4 de setembre, s’amplia fins al dia 25 de setembre,

Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)

El termini finalitzava el dia 5 de novembre, s’amplia fins al dia 18 de desembre.

Taxes industrials

Igualment, el termini de pagament de les taxes industrials (que es cobren per les ocupacions d'algunes instal·lacions fixes que hi ha als establiments comercials, com aparadors, marquesines, rètols, focus, alarmes...) també passa del 5 de novembre al 18 de desembre.

Impost sobre bés immobles de naturalesa urbana i rústica (IBI)

En aquest cas el termini de pagament s’allarga fins al 21 d’agost.

Calendari del contribuent

Així, el termini de pagament de tots els tributs municipals de venciment periòdic, que són els que consten al document “Calendari del contribuent”, que s’envia a la ciutadania abans de l’inici de cada any, s’han modificat. El calendari queda de la següent manera, amb les ampliacions de termini aprovades:

 

Termini de pagament

Data de les  domiciliacions

Impost de vehicles (IVTM)

2 de març a 24 de juliol

3 de juliol

Impost sobre béns immobles (IBI)

6 d'abril a 21 d'agost

6 d'abril

2 de juny

3 d'agost (*)

2 d'octubre

Taxa escombraries

1 de juliol a 25 de setembre

3 de setembre

Taxa de guals

1 de setembre a 5 de novembre

4 de novembre

Taxa del cementiri

1 de setembre a 5 de novembre

4 de novembre

Impost activitats econòmiques (IAE)

1 de setembre a 18 de desembre

4 de desembre

Taxes industrials

1 de setembre a 18 de desembre

4 de desembre

(*) En cas de tenir domiciliat el rebut de l’IBI es paga de forma fraccionada en quatre terminis iguals a les dates indicades, a excepció que la persona hagi sol·licitat el pagament en un únic termini o que el rebut d’IBI sigui inferior a 100 euros. En aquest cas, el càrrec de la domiciliació es realitzarà el dia 3 d’agost.

Igualment, atesa la situació econòmica que estan patint algunes famílies i empreses a causa de l’actual crisi sanitària provocada pel Covid-19, es recorda a la ciutadania que, independentment dels terminis anteriors, els tributs relacionats anteriorment es poden pagar de forma fraccionada mitjançant una quota fixa mensual fins al mes de novembre, sempre que la quota mensual sigui superior a 20 euros. En cas contrari, la quota fixa mensual finalitzarà abans del mes de novembre. La quota fixa mensual es paga mitjançant domiciliació bancària i el càrrec en compte es realitza entre els dies 1 i 5 de cada mes.

Per acollir-se a aquesta forma de pagament, s’ha de sol·licitar abans que finalitzi el termini de pagament dels tributs afectats, per alguna de les vies següents:

  • A la web municipal a l’enllaç: https://www.manresa.cat/seu/menu/fitxa/831, amb firma digital o amb el codi de tramitació que consta al document “Calendari del contribuent” que es va enviar als contribuents a finals de 2019
  • Enviant un correu electrònic oat@ajmanresa.cat adjuntant el document “Calendari del contribuent” signant la part relativa a autoritzar la quota fixa mensual.

En el cas de no disposar del calendari del contribuent o per obtenir més informació, podeu trucar al telèfon de l’Oficina d’Atenció Tributària, telèfon 93 878 24 43, en horari de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h, i dilluns de 16 a 18 h, o enviar un correu electrònic a oat@ajmanresa.cat.