Govern obert i transparència

Persones Grans

PROGRAMA PER A LA MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES GRANS

Codi convocatòria Persones Grans 1/2021

Objecte de la convocatòria:

És objecte de la convocatòria la subvenció destinada a projectes i activitats per a la millora de la qualitat de vida i de les potencialitats de la gent gran que es duguin a terme a la ciutat de Manresa durant l'any 2021.

Qui ho pot demanar:

Les associacions constituïdes per a persones grans, o les que treballin per a la millora de la qualitat de vida o/i l’envelliment actiu del col·lectiu i que participen en el Consell Municipal de la Gent Gran de Manresa. Cal que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Entitats Ciutadanes de Manresa.

Com es pot demanar:

Per internet: imprescindible tenir certificat digital de l'entitat o, en el seu defecte, el certificat digital del representant legal.

La signatura digital com a entitat l'expedeix la Fábrica de Moneda y Timbre. Es pot sol·licitar a l'Agència Tributària .

La signatura digital com a persona física es pot tramitar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament.

Documentació necessària:

Projecte i pressupost

Certificat de representació legal, o equivalent (no és necessari si es fa amb el certificat digital de l'entitat)

Quan es pot demanar:

El termini de presentació de sol.licituds s'obre el 23 de juny de 2021 i finalitza el 16 de juliol de 2021.

Requisits:

- Desenvolupar algun dels programes subvencionables previstos a la convocatòria.
- L'entitat ha d'estar al corrent de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social a l'hora de fer la sol·licitud, així com no trobar-se en cap dels supòsits de reintegrament que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, General de subvencions

Aspectes a tenir en compte:

- L'aportació municipal no serà superior al 50% del cost del projecte.
- La resolució d'atorgament determinarà la data màxima de justificació.
- Caldrà justificar el 100% del pressupost presentat. 

Obligacions específiques:

- Incloure en tota la informació i publicitat que es faci del projecte subvencionat el logotip de l'Ajuntament de Manresa.

Consulteu la resta d'informació pel què fa a requisits, barems... a les bases de la convocatòria