Govern obert i transparència

Catàleg i carta de serveis

Catàleg de serveis

El catàleg de serveis recull la informació bàsica sobre la identificació dels àmbits i serveis en què s'estructura l'Ajuntament, amb la descripció de les prestacions públiques que s'ofereixen.

En el catàleg de serveis es troba una classificació dels àmbits i serveis en què s'estructura l'Ajuntament i n'inclou una descripció i el/la tècnic/a responsable.

 • Àmbit
 • Servei
 • Descripció
 • Tècnic responsable

També es detallen els subserveis o productes, on es detalla la següent informació:

 • Objectius
 • Recursos disponibles
 • Condicions d'accés
 • Beneficiaris
 • Informació
 • Lloc de prestació del servei

Carta de Serveis

La carta de serveis incorpora els compromisos de qualitat que adquireix l'Ajuntament en les prestacions que ofereix a la ciutadania. Per aquest motiu, s'incorpora un apartat de compliment de compromisos on es fa constar el resultat del servei amb una avaluació periòdica.

La carta de serveis és un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. És també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

La carta de serveis respon a una voluntat de millora contínua en l'exercici de les competències que té l'Ajuntament.

La carta de serveis consisteix en un quadre que recopila les dades següents dels serveis i subserveis:

 • Compromisos de qualitat
 • Indicadors que s'utilitzen per mesurar els compromisos
 • El compromís de servei que es vol assolir
 • Els resultats de l'últim període
 • El grau d'assoliment que representa respecte el compromís de servei
 • Periodicitat (en cada cas s'especifica si és anual, semestral, de curs acadèmic o altre)
 • Aclariments (si cal)

L’assoliment dels compromisos de la carta de serveis es mesura mitjançant uns indicadors. El grau d'assoliment mesura el percentatge de vegades que s’assoleix l’objectiu. Per mesurar el grau de satisfacció de les persones destinatàries dels serveis s'utilitzen enquestes.

Participa!

Podeu participar, opinar, fer suggeriments... a través d'aquest formulari.

La vostra participació entra en el circuit de seguiment de millora de la carta de serveis, amb el compromís de rebre resposta per part de l'Ajuntament.