Govern obert i transparència

Personal contractistes

En aquest apartat es recull la informació del personal adscrit pels adjudicataris de contractes que, en virtut del contracte, dugui a terme una activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o establiment públic, de conformitat amb l'article 9, paràgraf primer, lletra h), de la Llei catalana 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. S'adjunta la informació rebuda l'any 2016.

2016