Govern obert i transparència

Ajudes per a la contractació de persones per realitzar treballs a la llar o de cures


 L’objecte d’aquestes ajudes és afavorir la contractació de persones que treballen en l’àmbit de la llar i de la cura mitjançant l’atorgament d’ajudes a les persones que ofereixin un contracte laboral de mínim 3 mesos. Així doncs aquestes bases volen regular la situació laboral de persones que prestin serveis en l’ambit dels treballs de cura de persones grans, infants i/o dependents o en l’àmbit de treballs a la llar, incloent la neteja del domicili.

Persones Beneficiàries

Poden beneficiar-se d'aquestes subvencions les persones físiques ocupadores amb   els requisits següents:

  • Tenir més de divuit anys.
  • Estar empadronades i residir legalment al municipi de Manresa o que contracti una persona empadronada al municipi de Manresa.                  

Quantia i característiques de l’ajut 

L’Ajut consistirà en una subvenció de la totalitat de l’import corresponent a les despeses de seguretat social que ha d’abonar la persona contractant o ocupadora durant el període contractat que serà mínim de 3 mesos amb el límit màxim de 6 mesos.

En el cas de contractes de durada superior a 6 mesos l’import de l’ajuda serà l’equivalent als primers 6 mesos. En cas de contractes de durada inferior, l’import de la subvenció es correspondrà al cost de la Seguretat social corresponent al període contractat.

No inclourà el salari ni altres conceptes com hores extraordinàries, pagaments en especie, vacances no efectuades dietes i indemnitzacions per moti, acomiadament, suspensió, cessament i percepcions per matrimoni.

 Requisits de les persones contractades

- Estar empadronades en el municipi de Manresa. No será necessari donar compliment a aquest requisit quan la persona ocupadora estigui empadronada i tingui el seu domicili habitual a Manresa.

-  No tenir relació de parentiu amb la persona ocupadora fins el quart grau de consanguinitat o segon d’afinitat.

Caracterítiques del contracte

L’objecte del contracte són el serveis o activitats prestats a la llar familiar (qualsevol tasca domèstica o cura de la llar). Queden exclosos de forma expressa els serveis de jardineria i de conducció de vehicles

Presentació de les sol·licituds

Les persones interessades poden presentar la sol·licitud fins el dia 30 de setembre de 2021

La sol·licitud es pot presentar al Registre General de l'Ajuntament de Manresa (Pl. Major, 1), al Registre del Centre d'Iniciatives per l'Ocupació ( Pl. Cots, 4 Edifici Casa Caritat-CIO) així com per qualsevol dels mitjans admesos per l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 Per més informació adreçar-se al Centre d’Iniciatives per l’Ocupació (CIO), telèfon 938776490  o enviar un correu electrònic a llaricures@ajmanresa.cat