Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Serveis funeraris, cementiri. Retrocessions de drets funeraris en concessió, de 5 anys i de 50 anys. Retrocessions de drets funeraris de propietat.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Els drets funeraris poden ser retrocedits a l'Ajuntament pels seus titulars. En el cas dels drets funeraris de 5 anys, és obligatòria la retrocessió quan totes les restes mortals que corresponen al dret surten cap una altra sepultura o amb destinació a un altre cementiri. En els altres dos tipus de drets, la retrocessió és una opció que exerceixen els titulars. Hi ha dues formes de tramitació segons si es tracta d'un dret funerari de concessió o de propietat. En el primer dels casos, la retrocessió dels drets de 5 anys i de 50 anys l'accepta la Junta de Govern Local. En les sepultures de propietat, en canvi, la retrocessió l'accepta l'alcalde mitjançant resolució, procediment que impulsen des de la secció que se'n cuida d'aspectes de patrimoni de l'Ajuntament. Respecte a les compensacions econòmiques que rebran els particulars, cas que l'Ajuntament accepti la retrocessió: en els drets funeraris de 5 anys, el titular tindrà dret a la devolució proporcional de la taxa quan quedin més de 2 anys per a exhaurir-se; en les concessions de 50 anys, aquest dret a la devolució proporcional de la taxa es reconeixerà quan la retrocessió es demani durant els primers 15 anys des de l'inici de la concessió. Pel que fa als drets funeraris de propietat, la quantitat amb la qual compensarà l'Ajuntament al/s titular/s, serà el valor atribuït per l'arquitecte municipal mitjançant informe emès des de l'Àrea del Territori.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. Cas que s'hagués de buidar de restes alguna sepultura, però, cal tenir present que entre l'1 de juliol i 15 de setembre no se'n tramiten de trasllats de restes.
 • Cost del servei: La que preveu anualment l'Ordenança Fiscal núm. 14. Per determinar l'import s'haurà de valorar cada cas, tal i com s'explica en l'apartat de descripció
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Sanitat
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre seran 3 mesos comptats a partir de la data d'entrada al registre general de l'Ajuntament de la sol·licitud
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat per silenci administratiu
 • Última revisió: 10/08/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El/s titular/s
 • Representant: Mitjançant poders atorgats formalment

Requisits

 • En tots els casos, les titularitats dels drets funeraris han de ser plenament vigents. Cas que en tot o en part no fos així, els interessats haurien d'instar, abans, l'expedient d'actualització de titularitat. Hi ha, però, la particularitat dels drets funeraris per 50 anys en els quals, el cònjuge supervivent, que acreix en la part del cònjuge difunt, podria demanar la retrocessió sense el requisit previ d'haver d'actualitzar la titularitat, només caldria que en justifiqués la defunció.
 • Les sepultures, el dret funerari de les quals es vol retrocedir, no han de contenir cap despulla mortal. Cas que fos així, el/s titular/s hauran de sol.licitar el trasllat de despulles mortals cap a una altra sepultura o fossa comuna amb aplicació de les taxes per aquest concepte.
 • Si s'escau, ingressar la taxa aplicable.

Com es fa

 • Oficina de Serveis Funeraris (Cementiri). Adreça: Pl. Major, 1,3r
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol.licitud de retrocessió
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Títol de dret funerari (concessió 50 anys i propietat)
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • DNI dels compareixents
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Reglament regulador del servei públic de cementiri municipal de Manresa
 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària i mortuòria en l'àmbit territorial de Catalunya
 • Llei 10/2008, de 19 de juliol, pel qual s'aprova el llibre quart del Codi Civil de Catalunya relatiu a successions

Més informació

 • Oficina de Serveis Funeraris (Cementiri). Adreça: Pl. Major, 1,3r, tf. 938782387: Horari habitual: de dilluns a divendres, laborables, de 9.00 a 14.00 hores. Horari especial d'estiu: de dilluns a divendres, laborables, de 9.00 a 13.30 hores.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat