Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ I SEGURETAT EN CAS D’INCENDI

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Totes les activitats que s’indiquen a l’Annex C.5 de l’Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa de les activitats instal•lacions i serveis (OMIA) han d’adoptar les mesures necessàries en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi, a fi de garantir l’absència de risc per a les persones i els béns.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari.
  De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Consultar taxa a l'ordenança fiscal núm. 11 epígraf 3.2.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: 2 mesos per emetre l'informe de prevenció a partir de la data del registre d'entrada del document de sol.licitud. Veure també efectes jurídics per no resoldre i notificar dins el termini màxim.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: CONDICIONS GENERALS
  Quan sigui preceptiva la intervenció de comprovació de l’òrgan competent de la Generalitat en matèria de prevenció i seguretat en cas d’incendi, no es podrà iniciar l’activitat fins que per part d’una ECA, en l’àmbit d’aquesta matèria, s’hagi verificat la implementació de les mesures de seguretat corresponents i s’hagi presentat el certificat de l’acta de comprovació favorable a l’Ajuntament i a la direcció general de prevenció i extinció.
  Quan no es requereixi la intervenció preventiva de l’òrgan competent de la Generalitat, no es podrà iniciar l’activitat fins que s’hagi obtingut la llicència i/o formulat la comunicació prèvia acompanyada de la certificació tècnica conforme aquesta s’ajusta al projecte presentat en matèria de seguretat en cas d’incendi i a les eventuals mesures contingudes en l’informe previ emès en aquesta matèria, i es compleixen tots els requisits de seguretat en cas d’incendi que li són d’aplicació d’acord amb la legislació vigent.
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: La comunicació prèvia la pot presentar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • S'ha de formular la comunicació prèvia presentant a l'Ajuntament una instància segons el model oficial que es pot obtenir presencialment o per via telemàtica a la pàgina de l'Ajuntament de Manresa.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Model de sol.licitud d'informe en matèria de prevenció i seguretat en cas d'incendi.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Còpia del NIF o NIE del titular de l'activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l'empresa, en cas de persona jurídica
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Còpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Còpia del CIF de l'empresa, en cas de persona jurídica.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Projecte tècnic especific en matèria de seguretat en cas en cas d'incendi, signat per tècnic/a competent, amb el contingut que s'estableix en l'annex C.5, apartat C i/o en la normativa sectorial correspondiente, en aquesta matèria.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Formulari SP01 i el CD (només quan sigui preceptiu obtenir l'informe de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya).
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Formulari SP02 i el CD (només quan sigui preceptiu obtenir l'informe de la direcció general competent en matèria de prevenció i extinció d'incendis de la Generalitat de Catalunya).
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • CD (quan sigui preceptiu obtenir l'informe municipal).
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Assumeix de la direcció tècnica de l'execució.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • La declaració de les dades que, segons la persona sol.licitant, gaudeixen de confidencialitat d'acord amb la legislació vigent.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • 1. Títol III i Annex C.5 de l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa d’activitats, instal•lacions i serveis (OMIA)
 • 2. Llei 3/2010, de 18 de febrer de 2010, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis
 • 3. Reial Decret 314/2006, Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i desplegaments reglamentaris: DB SI - Seguretat en cas d’incendi; DB SUA - Seguretat d’utilització i accessibilitat.
 • 4. Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de Seguretat contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI)
 • 5. Reial Decret 1942/1993, Reglament d’instal•lacions de Protecció contra Incendis (RIPCI).
 • 6. ORDRE INT/320/2014, de 20 d’octubre, per la qual s’aprova el contingut de la documentació tècnica per efectuar la intervenció administrativa per part de la Generalitat, establerta a la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, instal•lacions i edificis, i també el model del certificat d’adequació a les mesures de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.

Més informació

 • http://www.manresa.cat:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat