Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Fira de Sant Andreu, ATRACCIONS

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Tràmit relatiu a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal de la via pública per a la col·locació d’instal·lacions no permanents desmuntables vinculades a ATRACCIONS DE FIRA, amb motiu de la FIRA DE SANT ANDREU 2017.
 • Quan es fa?: Període de presentació d’instàncies serà del 4 al 25 de setembre de 2017, ambdós inclosos
  La Fira de Sant Andreu per a les atraccions no permanents tindrà lloc els dies 24,25 i 26 de novembre i 1, 2 i 3 de desembre de 2017
 • Cost del servei: Les persones adjudicatàries hauran de satisfer les taxes vigents en funció dels dies i metres quadrats d’ocupació autoritzats, segons s’indica en l'article 6 de les bases de la convocatòria
 • Servei i unitats responsables: Servei de Promoció de la Ciutat
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Comerç
 • Termini màxim de resolució: L’adjudicació dels llocs autoritzats per a la instal·laicó de les atraccions no permanents, sortirà publicada a la pàgina web de l'Ajuntament de Manresa, www.manresa.cat al mes d'octubre
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimatoris
 • Última revisió: 26/09/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El mateix interessat
 • Representant: Aquell que acrediti la legal representació de l'interessat
 • Autoritzat/da: Aquell que presenti la sol·licitud autoritzat per l'interessat

Requisits

 • Estar donats d'alta a l'epígraf o epígrafs corresponents en el cens d'obligats tributaris, i al règim de la Seguretat Social que els correspongui
 • Complir tots els requisits que estableixin les reglamentacions específiques aplicables a l'activitat
 • Disposar de la corresponent targeta de transport en els casos que sigui precís
 • Estar al corrent de pagament, en el moment de presentar la sol·licitud, de les seves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Manresa, la Seguretat Social i l'Agència Tributària
 • No seran admeses aquelles persones que, havent participat en alguna edició anterior, se'ls hagués revocat la llicència per incompliment de les condicions de la mateixa o del règim disciplinari

Com es fa

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC). Plaça Major, 1 bx
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 8.30h a 18.00h; divendres de 8.30h a 15.00h

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet
  Horari: 24 hores

Documentació a aportar

 • Instància segons model oficial de l'Ajuntament de Manresa
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • DNI (persones físiques) del/de la sol·licitant o persiona que legalment el/la representi, NIF i escriptura de constitució (persones jurídiques)
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Fotocòpia del permís de residència i treball (persones estrangeres extracomunitàries)
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Certificat vigent de baixa tensió
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Declaració responsable segons model oficial de l'Ajuntament de Manresa
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Indicació de l'aforament màxim permès de l'atracció
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Certificat tècnic de revisió anual de la instal·lació
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Fotocòpia de la pòlissa vigent de l'assegurança de responsabilitat civil derivada de l'activitat que cobreixi els riscos derivats de l'activitat per un capital mínim de 150.300,00€
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Fotografia actualitzada de l'atracció (màxim 2, en un sol arxiu) i breu descripció de la mateixa
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Manual d'instruccions de l'atracció
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Qualsevol altra documentació que el/la sol·licitant consideri oportuna als efectes d'una millor justificació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Memòria tècnica signada pel tècnic competent que contingui els aspectes indicats a les bases reguladores
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Últim rebut de la pòlissa d'assegurança
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques; i el RD 1373/2009, de 28 d’agost (reglament de la llei)
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya
 • Decret Legislatiu 1/1993, de 9 de març, sobre comerç interior
 • Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i activitats recreatives
 • Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d’activitats, instal·lacions i serveis
 • Ordenança fiscal núm. 17 reguladora de la taxa per la utilització privativa del domini públic amb atraccions
 • Ordenança fiscal núm. 11 reguladora de la taxa per a la intervenció administrativa en l’autorització, exercici i funcionament d’activitats de qualsevol naturalesa
 • Bases reguladores de la convocatòria per a l'atorgament de llicències d'atraccions de fira a la Fira de l'Ascensió 2017

Més informació

 • Oficina d'atenció ciutadana (OAC). Plaça Major, 1 bx: De dilluns a dijous de 8.30h a 18.00h; divendres de 8.30h a 15.00h
 • Telèfon: 938782428 / 938782426: De dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h
 • Adreça electrònica: firestradicionals@ajmanresa.cat: De dilluns a divendres de 8.00h a 15.00h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat