Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Fraccionament/ajornament del pagament

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Un cop el ciutadà/ana ha rebut les liquidacions o els rebuts dels tributs a pagar al seu domicili, aquest/a pot sol·licitar el fraccionament o ajornament dels imports dels deutes. Si es tracta de rebuts de padró (IBI, vehicles, escombraries, guals, IAE, cementiri i taxes industrials) es pot fraccionar durant tot l'any en curs sense pagar interessos. En la resta de casos es meriten interessos de demora. En determinades situacions és necessari dipositar una garantia per sol·licitar el fraccionament o ajornament del pagament.
 • Quan es fa?: Heu de realitzar la sol.licitud abans de la fi del període voluntari de pagament que té establert cada tribut. Vegeu el calendari del contribuent per saber els terminis de pagament dels tributs de caràcter periòdic.
 • Cost del servei: No té cap cost
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: 6 mesos des de la presentació de la sol.licitud, tot i que el servei es compromet a resoldre-ho en un termini inferior.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de 6 mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense que s'hagi notificat la resolució, es podrà entendre desestimat als efectes d'interposar el recurs corresponent o esperar la resolució expressa.
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El titular de la liquidació/rebut o el representant acreditat.
 • Representant:

Requisits

 • Es poden fraccionar fins a 12 mensualitats els pagaments inferiors a 6.000,00 euros. L'import mínim de cada fracció és de 60,00 euros.
 • En cas que l'import superi els 6.000,00 euros, caldrà aportar aval o garantia suficient que cobreixi el deute.
 • Els pagaments fraccionats i/o ajornats s'hauran de domiciliar.
 • Per accedir al fraccionament s'han d'acreditar dificultats econòmiques per fer front al pagament i s'ha d'adjuntar, en el cas de persones físiques, còpia de la última nòmina ó pensió (certificat de rendes de la Seguretat Social) o bé subsidi o prestació d’atur ó declaració de l’IRPF ó justificant de l’Agència Tributària de no estar obligat a declarar i en el cas d'entitats jurídiques, el darrer impost sobre societats

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • 93 878 24 43 / 93 878 23 60
  Mitjà: Telèfon
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • http://www.manresa.cat i carpeta ciutadana
  Mitjà: Internet

 • 93 878 23 36
  Mitjà: Fax

 • A qualsevol oficina de correus adreçant la sol·licitud a OAT, plaça Major, 6, baixos
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Sol·licitud de fraccionament o ajornament (en cas de que l'import superi els 6.000 euros)
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Aval o garantia (en cas de que l'import superi els 6.000 euros)
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Persones físiques: còpia de la última nòmina ó pensió (certificat de rendes de la Seguretat Social) o bé subsidi o prestació d’atur ó declaració de l’IRPF ó justificant de l’Agència Tributària de no estar obligat a declarar
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Persones jurídiques: còpia del darrer impost sobre societats
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • Articles 44 i següents del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament General de Recaptació
 • Resolució d'Alcaldia núm. 10.944 de 19 de desembre de 2011que regula l'atorgament de fraccionaments i ajornaments.

Més informació

 • Telèfons: 93 878 24 43 / 93 878 23 60: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat