Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

llicència administrativa per a la tinença i conducció de gossos potencialment perillosos

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Autorització municipal per a tenir i portar gossos que per la seva raça o característiques es considerin potencialment perillosos
 • Quan es fa?: Durant tot l'any
 • Cost del servei: 10 €, que es el que preveu l'epígraf 5 de l'ordenança fiscal núm. 36, per a l'any 2010.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Sanitat
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre serà de tres mesos des de la sol·licitud
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: desestimatori per silenci administratiu
 • Última revisió: 18/09/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: propietari del gos (cal que sigui major d'edat)
 • Representant:
 • Autoritzat/da: persona autoritzada pel propietari del gos per fer aquest tràmit

Requisits

 • Ser major d'edat
 • No haver estat condemnat per cap delicte. El sol·licitant haurà d'aportar el corresponent certificat emès pels òrgans competents del Ministeri de Justícia
 • No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999. S'haurà d'acreditar mitjançant certificació negativa expedida pel registre corresponent
 • Disposar de capacitat física i aptitud pscològica per a la tinença d'aquest tipus d'animals.
 • Acreditació d'haver fornmalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a la que estableixi en cada moment la normativa sectorial reguladora de la tinença de gossos potencialment perillosos i en tot cas mai inferior a 150.253 EUR
 • Acreditació de la identificació de l'animal mitjançant el sistema de microxip, i la cartilla sanitària de l'animal
 • La llicència atorgada tindrà un període de validesa de cinc anys, podent-se renovar, a petició de llur titular, per períodes successius d'igual termini. No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits exigits.

Com es fa

 • Oficina d´atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l´1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d´agost de 09:00 a 14:00 h.)

 • Oficines SAP cra. de Vic, 16 (Edifici Infants)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14

Documentació a aportar

 • instància específica tràmit
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • fotocòpia DNI
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • certificació Direcció General de Patrimoni Natrural i Medi Físic de no haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Certificat mèdic de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d'animals potencialment perillosos
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Acreditació d'haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura específica per aquests casos.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Acreditació de la inscripció del gos al cens municipal d'animals domèstics
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • A l'entrar la instància, des de la Unitat de Salut demanaran el certificat de penals de la persona sol.licitant
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Llei 50/1999, de 23 de desembre, de tinença d'animals potencialment perillosos
 • Reial Decret 287/2008, de 22 de març, que desenvolupa la llei 50/1999
 • Decret 170/2002, de 11 de juny, de mesures en materia de gossos considerats potencialment perillosos
 • Ordenança municipal reguladora de la Tinença d'animals domèstics i gossos potencialment perillosos

Més informació

 • Unitat de Salut, Crtra. de Vic 16, tel. 93 875 24 90: de dilluns a divendres de 9 a 14

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat