Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Recurs de reposició interposat contra el recàrrec i interessos d'un rebut o liquidació tributària o altres actes recaptadors

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Recurs de reposició interposat contra el recàrrec i interessos (provisió de constrenyiment) d'una liquidació tributària o rebut o contra altres actes del procediment de recaptació.
 • Quan es fa?: El termini per interposar el recurs és d'un mes des de la data de recepció de la liquidació, rebut o altres documents del procediment recaptador.
  Quan s'interposa recurs de reposició contra recàrrec i interessos (provisió de constrenyiment), només seran admisibles els següents motius d'oposició (art. 167.3 de la Llei 58/2003 General Tributària):

  a. Extinció total del deute o prescripció del dret a exigir el pagament.
  b. Sol.licitud d'ajornament, fraccionament o compensació en període voluntari i altres causes de suspensió del procediment de recaptació.
  c. Falta de notificació de la liquidació.
  d. Anul.lació de la liquidació.
  e. Error o omissió en el contingut de la provisió de constrenyiment que impedeixi la identificació del deutor o del deute.
 • Cost del servei: Sense cost
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: 1 mes des de la data d'interposició del recurs
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d'UN MES (a comptar des de la data del recurs) sense que s'hagi notificat la resolució, es podrà entendre desestimat als efectes d'interposar el recurs corresponent o esperar la resolució expressa.
 • Última revisió: 27/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Els subjectes passius i, en el seu cas, els responsables dels tributs, així com els obligats a efectuar el pagament
 • Representant: Degudament autoritzat i identificat

Requisits

 • L'article 14.2.f) de la Llei 2/2004 reguladora de les Hisendes locals estableix el contingut del document o sol.licitud:
 • 1r. Les circumstàncies personals del recurrent i, en el seu cas, del seu representant, indicant el NIF o codi identificatiu
 • 2n. L'òrgan davant del qual es formula el recurs.
 • 3r. L'acte administratiu que es recorre, la data en que es va dictar i número de l'expedient.
 • 4t. El domicili que assenyali el recurrent a efectes de notificacions.
 • 5è. El lloc i la data d'interposició del recurs.
 • 6è. Motius que al.lega per interposar el recurs.

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT) plaça Major 6, baixos
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

 • Amb la signatura digital o PIN - carpeta ciutadana
  Mitjà: Internet

 • Enviant la documentació requerida a OAT (Pl. Major 6, baixos)
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Instància
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Altra documentació que justifiqui el/s motiu/s del recurs.
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària
 • RDL 939/2005, de 29 de juliol, que aprova el Reglament General de Recaptació
 • RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals

Més informació

 • Telèfons 93 878 24 43: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat