Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Interposició d'un recurs contra actes de gestió tributària i matèria cadastral

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: L'interessat/da interposa un recurs contra un acte o tràmit de matèria tributària, ja sigui una notificació, una ordenança fiscal, etc. així com també tràmits de caràcter cadastral.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per l'interessat, en resulti necessari.
 • Cost del servei: No té cost.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és d'un mes des de la data de registre de la sol·licitud (art. 14 del RDL 2/2004 abans esmentat i pel RDL 1/2004).
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d' UN MES a comptar des de la data de registre de la sol·licitud sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es considerarà desestimada.
 • Última revisió: 21/07/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:

Requisits

 • Ser part interessada en l'acte o tràmit objecte de la interposició del recurs.
 • Adjuntar la documentació que es cregui convenient.

Com es fa

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

 • A la web municipal www.manresa.cat (obligatori per persones jurídiques)
  Mitjà: Internet

 • Enviant la documentació a l'Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Documents que argumentin la interposició del recurs
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

Normativa

 • MATÈRIA TRIBUTÀRIA: el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, perl qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
 • MATÈRIA CADASTRAL: el Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei del cadastre immobiliari.

Més informació

 • Secció de Gestió Tributària, telf.: 93 878 23 29: De dilluns a divendres de 9h a 14h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat