Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Convocatòria d'oferta pública de personal laboral

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És la petició per a la participació en un procés selectiu per a la cobertura de places de personal laboral fixe de l'Ajuntament.
 • Quan es fa?: Durant el període en que es determina a les bases de la convocatòria.
 • Cost del servei: El cost per participar en convocatòries de l'oferta pública de personal laboral queda regulat per l'ordenança fiscal n. 6, epígraf 7.
  En tot cas, el preu dels drets d'examen depèn del grup al que s'opta. Consultar les bases de la convocatòria.

  En presentar la sol.licitud, els/les aspirants hauran de satisfer els drets d'examen per prendre part a les proves. El pagament de l'import d'aquests drets es farà efectiu a la mateixa Secció de Recursos Humans de l'Ajuntament, a l'OAC o bé per gir postal o telegràfic.

  Si el pagament s'ha fet a la Secció de Recursos Humans o a l'OAC, s'adjuntarà a la sol.licitud una fotocòpia del rebut, i si s'ha fet mitjançant gir postal o telegràfic, es farà constar a la sol.licitud la data i número de la tramesa.
 • Servei i unitats responsables: Servei d'Organització i Recursos Humans
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Governació
 • Termini màxim de resolució: Finalitzat el termini de presentació de sol.licituds, en el termini màxim d'UN MES, per resolució de l'Alcaldia o del regidor en qui hagi delegat, s'aprovarà la llista d'aspirants admesos/es i exclosos/es.
  En la mateixa resolució es determinarà el lloc, la data i l'hora de començament de les proves i l'ordre d'actuació dels/de les aspirants.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Sempre es resol i es notifica mitjançant la publicació en el taulell d'anuncis de la corporació i també a la pàgina web de l'Ajuntament a l'apartat d'ofertes de treball (http://www.manresa.cat) i es concedirà un termini de 10 dies hàbils per a subsanacions i possibles reclamacions.

  La llista provisional s'elevarà a definitiva, sense necessitat de nova publicació, si en el termini indicat de 10 dies no es presenten reclamacions.
 • Última revisió: 14/05/2009

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant: La petició també pot presentar-la un representant autoritzat.

Requisits

 • Els que determinin les bases de la convocatòria.

Com es fa

 • Oficina de Recursos Humans. C/ del Bruc 33-35 3a planta (edifici La Florinda)
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 9 a 14 i de 16:30 a 19h. De dimarts a divendres de 9 a 14h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 13:30h)

 • Oficina d´atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l´1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d´agost de 09:00 a 14:00 h.)

Documentació a aportar

 • Instància sol.licitant formar part del procés selectiu, especificant la convocatòria i la documentació que s'adjunta
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • DNI
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Titulació exigida en cada cas
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Altres documents obligatoris especificats en les bases de la convocatòria
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Altres documents opcionals especificats en les bases de la convocatòria
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i les modificacions introduïdes en la llei 4/1999, de 13 de gener (LRJAP)

Més informació

 • Oficina d'Atenció i Informació Ciutadana (OIAC) Plaça Major 1, baixos: De dilluns a divendres de 9 a 14 h i de 16 a 19 h. De 1 de juliol a 15 de setembre de dilluns a divendres de 9 a 14 h.
 • Oficina de Recursos Humans C. del Bruc 33-35 3r: Dilluns de 9 a 14 i de 16:30 a 19h. De dimarts a divendres de 9 a 14h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 9 a 13:30h)
 • 010: De dilluns a divendres de 9 a 20h. El mes d'agost de 9 a 14h
 • http://www.manresa.cat:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat