Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Recurs de reposició

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Es un escrit pel qual s'impugna en el termini establert, un acte o resolució administrativa incoat contra la protecció de la legalitat urbanística amb la que no s'està d'acord.
 • Quan es fa?: El termini per interposar el recurs de reposició és d'UN MES, comptat des de l'endemà de rebre la notificació (o publicació) de l'acte que es pretén de recórrer.
  Si el recurs és contra un acte pressumpte (per silenci) el termini per a la interposició és de TRES MESOS, comptats des del dia en què acabava el termini per resoldre.
  Respectant aquest termini, la presentació es pot fer qualsevol dia hàbil, en horari d'obertura al públic dels registres municipals a qualsevol registre general de l'Ajuntament, preferentment en el de Serveis del Territori. Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és de TRES MESOS.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Última revisió: 23/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: El recurs només el pot interposar la persona que tingui condició d'interessat en l'expedient.
 • Representant: Si és una persona jurídica, o si es fa per representació, s'ha d'acreditar aquesta representació mitjançant poders notarials.

Requisits

 • S'ha de formular per escrit, mitjançant instància, sense cap format ni requisit especial.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A qualsevol oficina de correus
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

Normativa

 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú i les Modificacions introduïdes amb la Llei 4/1999, de 13 de gener.
 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Llei 7/1995, reguladora de les Bases de règim local.

Més informació

 • Telefonar al 010.: De dilluns a divendres de 9 a 14h.
 • 010: De dilluns a divendres de 9 a 20h.

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat