Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Modificació de dades personals del Padró Municipal d'Habitants

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Procediment per modificar les dades referents al nom i cognoms, DNI, lloc i data de naixement, estudis, nacionalitat i telèfons (No canvis de domicili)
 • Quan es fa?: Durant tot l'any
 • Cost del servei: Gratuït
 • Servei i unitats responsables: Servei de Secretaria General
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Governació
 • Termini màxim de resolució: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions). Però els serveis gestors es comprometen a fer-lo en quinze dies hàbils, comptadors d'igual forma, tret que no hi hagi defectes a la sol·licitud i s'hagi de requerir a l'interessat per esmenar-los o que la situació d'ubicació sol·licitada no sigui la correcta.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini de TRES MESOS (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud (art 42.3 de la LRJAP i modificacions), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que s'estableix a l'article 43 de la LRJAP).
 • Última revisió: 29/12/2016

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da:
 • Representant:
 • Autoritzat/da:

Requisits

 • Ser major d'edat.

Com es fa

 • Oficina d'atenció al ciutadà (OAC) Pl. Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

 • 93 878 23 03
  Mitjà: Fax

 • poblacio@ajmanresa.cat
  Mitjà: Correu electrònic

 • Unitat d'Estadística i Gestió de Població - Pl. Major 1
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • DNI, permís de residència o passaport de l'interessat
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Document oficial acreditatiu de la modificació (excepte pels estudis i el telèfon)
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

Normativa

 • Llei 4/1996, de 10 de gener, que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació al Padró municipal.
 • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre i la 5/2002, de 19 d’abril, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica el Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual es modifica el Reglament de població i demarcació territorial de les Entitat locals (BOE de 16 de gener de 1997).
 • Resolució de 4 de juliol de 1997, conjunta de la presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística i del director general de Cooperació Territorial (BOE de 25/07/1997).

Més informació

 • 010: De 8:30h a 18h
 • 93 878 23 00: De 8h a 15h
 • 93 878 24 12: De 8h a 15h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat