Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Sol.licitud d'exempció del pagament de l'IVTM - impost de vehicles de tracció mecànica

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Es pot eximir del pagament de l'impost a un vehicle pertanyent a aquelles per persones que acreditin un grau de discapacitat superior al 33%; als vehicles considerats elèctrics i/o bimodals; als vehicles històrics; als vehicles agrícoles i als vehicles de caràcter sanitari, aportant la documentació requerida en cada cas.
 • Quan es fa?: -Per vehicles nous: en el termini d'un mes des de la data d'expedició del permís de circulació.
  -Per la resta de vehicles es pot demanar en qualsevol moment tot i que per què tingui efectes per l'any en curs s'ha de sol.licitar com a màxim després d'un mes de l'acabament del període de cobrament. Vegeu el calendari del contribuent.
  -Si es sol.licita en qualsevol moment posterior, l'exempció tindrà efectes a partir de l'any següent.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Servei i unitats responsables: Servei de Tresoreria Gral. i Gestió Trib
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Hisenda
 • Termini màxim de resolució: 6 mesos (art. 104 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària), tot i que el servei es compromet a resoldre en el termini de 30 dies.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Desestimat - DA 1a. U.70 del RD 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació de tributs
 • Última revisió: 12/05/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Titular del vehicle
 • Representant: Degudament autoritzat per fer la petició

Requisits

 • Ser propietari del vehicle i adjuntar la documentació necessària.
 • Per a la sol.licitud de l'exempció per discapacitat cal adjuntar els documents 1, 2, 3 i 4.
 • Per a la sol.licitud de l'exempció per vehicle elèctric i/o bimodal cal adjuntar els documents 1 i 2.
 • Per a la sol.licitud de l'exempció per vehicle històric cal adjuntar el document 2 i 5.
 • Per a la sol.licitud de l'exempció per vehicle agrícola cal adjuntar els documents 1 i 6.
 • Per a la sol.licitud de l'exempció per vehicle de caràcter sanitari cal adjuntar els documents 1 i 2.

Com es fa

 • Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • Oficina d'Atenció Tributària (OAT), plaça Major, 6
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

 • Mitjà: Internet

 • A qualsevol oficina de correus adreçant la documentació a l'OAT, plaça Major, 6, baixos
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • (1) Fotocòpia del permís de circulació
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • (2) Fotocòpia de la fitxa d'inspecció tècnica del vehicle
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • (3) Fotocòpia del certificat de la Generalitat acreditatiu del grau de discapacitat
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • (4) Declaració conforme el vehicle està destinat a l'ús exclusiu del propietari
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • (5) Fotocòpia del permís de circulació de vehicle històric o certificació equivalent del Clàssic Motor Club del Bages, del Moto Club Manresa o del Biela Club Manresa
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

 • (6) Fotocòpia de la cartilla d'inspecció agrícola, certificat d'inscripció al registre de vehicles agrícoles o document
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: Si

Normativa

 • Article 93 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'hisendes locals
 • L'Ordenança Fiscal número 2, reguladora de l'impost de vehicles de tracció mecànica

Més informació

 • Telèfons: 93 878 24 43: Dilluns de 8:30 a 14:00h i de 16:00 a 18:00h i de dimarts a divendres de 8:30 a 14:00h. Horari d'estiu: de l'1 de juliol al 15 de setembre de dilluns a divendres de 8:30 a 13:30h.

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat