CAT | ESP | ENG | ITA

Adequació de les rutes ignasianes

Tal com s’explica anteriorment, dins de l’eix Transforma s’han adequat espais i elements que formen part de les 4 rutes urbanes:

  •     Ruta ignasiana principal  - Centre Històric
  •     Camí de Montserrat a Manresa - Camí del Pelegrí
  •     Camí de la Vall del Paradís al Pou de Llum i Sant Pau - Camí de la Il·lustració
  •     Camí de la Cova a Viladordis - Camí del Comiat 

En aquest apartat s’expliquen les intervencions realitzades referents a les 3 últimes rutes.

CAMÍ DE MONTSERRAT A MANRESA (Camí del Pelegrí)

L’any 2015 l’Ajuntament de Manresa va acabar una intervenció situada al Camí Ignasià i pertanyent a l’Anella Verda de Manresa entre la carretera d’accés al barri de la Guia i la Torre de Santa Caterina. 

L’actuació, que va abastar uns 600 m2, va tenir per objectiu millorar les condicions per al pas de vianants, tant pel que fa a la regularitat del paviment com per recuperar els fragments del paviment històric que encara hi havia en alguns trams del camí i superar els forts desnivells que presentava. El tram renovat correspon en bona part al camí medieval que connectava la ciutat de Manresa, des del pont Vell, cap el sud i l’oest (en direcció a Igualada i en direcció a Calaf i Lleida), i per allà entrà el pelegrí Ignasi de Loiola a la nostra ciutat.

El material de pavimentació principal que es va utilitzar a l’actuació va ser el formigó, raspallat i rentat per deixar l’àrid calcari vist. Amb acabat del paviment de formigó rugós i amb la coloració que li acabà donant l’àrid vist. Als punts de desnivell, en la formació de graons i desnivells, el formigó té un acabat llis tenyit lleugerament de color cru. En els trams de camí més horitzontals, el camí es va mantenir amb la terra i la roca natural.

Recuperació de la pavimentació històrica

L’actuació va pretendre remarcar i diferenciar la nova pavimentació de la pavimentació històrica recuperada i consolidada així com recuperar força superfície d’empedrat històric ja que molta es trobava sota una capa de terra o de formigó. En els trams de recuperació de la pedra es va voler mostrar clarament la diferència entre allò que és patrimoni –consolidant-lo- d’allò que és un nou paviment amb una geometria clara i rectilínia. També es va pretendre que els nous graons que s’executaren entressin en diàleg amb els estrats de roca que emergeixen en alguns punts del camí.

L’actuació també va incloure l’execució de dues bancades on seure situades en punts estratègics, on es tenen les millors vistes sobre la façana monumental de la ciutat. Així mateix, en el recorregut del camí es col·locaren nous punts de senyalització de vianants que permeten fer un pas més en la senyalització i posada en valor de l’Anella Verda de la ciutat.

Posteriorment s’acabà de senyalitzar aquest tram amb les indicacions del Camí Ignasià, projecte que executà la Diputació de Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de Manresa.

CAMÍ DE LA VALL DEL PARADÍS AL POU DE LLUM (Camí de la Il·lustració)

També a finals de l’any 2015, finalitzaren les obres d’urbanització del camí de la Vall del Paradís, l’accés més directe del Pont Vell fins a la Cova i per on els pelegrins entren a la ciutat. A més a més, la intervenció també va preveure la millora de l’esplanada entre el Pont Vell i l’entrada del camí, cosa que inclogué l’esplanada propera la capella de Sant Marc.

El tram d’arribada des del Pont Vell (vestíbul on es poden aplegar els grups de visitants, i on es distribueixen la major part dels guals existents) es resolgué amb formigó rentat a l’àcid com ja s’ha aplicat al camí de la Torre de Santa Caterina. Aquesta esplanada es relacionà directament amb l’esplanada de Sant Marc, a través d’un encintat de pedra que es reconvertí en una bancada de pedra.

El primer tram del camí, de geometria lineal, es formigonà amb acabat rentat a l’àcid, a la part central, mentre que lateralment es col·locà una franja de lloses de granit de 40x20x7 cm, a un sol nivell.

En el segon tram del camí, de geometria irregular i amplada reduïda, es mantingué a la franja central l’empedrat existent. Lateralment, també s’hi disposaren dues franges de lloses de granit de 40x20x7 cm, a un sol nivell. En la connexió amb la rasant del camí de la Cova, es salvà el desnivell amb una petita rampa i amb cinc graons que permeten l’accés a una porta existent. Aquesta connexió es resolgué amb la mateixa llosa de granit.

La proposta d’enllumenat públic es va basar en el criteri de minimitzar el seu impacte dins l’entorn patrimonial de l’àmbit. Es proposà un passamà circular d’acer corten, amb la semicircumferència inferior de planxa d’acer corten perforada, i una mànega de leds al seu interior. Aquest enllumenat de balissament es reforçà per la col·locació de tres punts de llum amb leds a façana i un en columna.

Instagram Youtube Facebook Twitter