Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Comunicació d'avaries a la via pública

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Comunicació prèvia que s'ha de fer a l'Ajuntament, quan s'hagin de realitzar obres al domini públic amb CARÀCTER URGENT , amb motiu de la reparació d'una avaria o un tall en el subministrment, o un altre similar, i que no disposin de la preceptiva llicència municipal ni de la legitimació en régim de comunicació prèvia (VIA.COM).
  És un procediment exclussiu per a obres urgents i d'execució inajornable. I s'hauràn d'executar i finalitzar dins dels tres dies hàbils següents al de la seva comunicació. Si en aquest termini no s'ha pogut resoldre la incidència, l'empresa titular haurà de comunicar-ho i s'entendrà ampliat en un altre termini de tres dies.
 • Quan es fa?: El procediment es realitza telemàticament a través de la seu virtual del web de l'Ajuntament :
  http://www.manresa.cat.
 • Cost del servei: El que resulti de l'aplicació de l'ordenança fiscal núm.10, reguladora de la taxa per l'atorgament de llicències urbanístiques.

  Altres tributs que són d'aplicació :

  - per a l'execució de les obres, es merita l'Impost sobre construccions,instal·lacions i obres - ICIO (O.F. núm.3)
  - per a l'ocupació del domini públic,es meriten les taxes per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic (O.F. núms. 18 i 23).

  Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Via Pública, Serveis Urbans i Mobilitat
 • Termini màxim de resolució: Un cop presentada la comunicació telemàtica de l'actuació urgent, la persona interessada queda legitimada per a l'EXECUCIÓ DE L'ACTUACIÓ.
  L'actuació s'ha d'executar dins dels tres dies hàbils següents al de la seva comunicació. Si dins d'aquest termini no haguès estat possible localitzar i solucionar la incidència, l'empresa titular ho haurà de comunicar i s'entendrà ampliat el termini en tres dies addicionals.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: La mera presentació de la comunicació faculta per a executar l'actuació.
  Dins del DIA HÀBIL següent al de presentació de la comunicació, l'Ajuntament haurà de donar conformitat a l'actuació,restant legitimada a tots els efectes, o bé requerirà a la companyia titular del servei per tal que sol·lici llicència (LLI.URB),quan ho consideri necessari per a la legalització de l'actuació.
 • Última revisió: 30/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Les companyies de serveis de subministrament d'aigua, gas, electricitat i telefonia.
 • Representant: Es podrà actuar a travès de representant legal, acreditant la representació

Requisits

 • Omplir les dades del formulari web:
 • Acceptació de les condicions d'execució
 • L'actuació ha de tenir la naturalesa d'actuació urgent, per estar directament relacionada amb la reparació d'una avaria o un tall en el subministrament.

Com es fa

 • a través de la seu virtual de l'Ajuntament : http://ajmanresa.cat/seu
  Mitjà: Internet

Documentació a aportar

 • Altra documentació
  Presentacio: Telemàtica
  Signat: No

Normativa

 • Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa sobre les obres, instal·lacions i serveis en el domini públic - OOIS (aprovació definitiva publicada al BOP del 25/02/2015)

Més informació

 • OAC - OAE: De dilluns a divendres de 9 a 20h.
 • Telèfon 010:
 • http://www.manresa.cat:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat