Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

VIA.GUA

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Aprofitament comú especial del domini públic mitjançant entrada i sortida de vehicles des de finques privades a través de la via publica. Llicència de gual,amb o sense obres. Placa de gual.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. en qualsevol cas en el moment en horari d'obertura al públic dels registres municipals, preferentment l'OAE, sempre que es faci presencialment. També a través de la presentació certificada a les oficines de correus.
  Telemàticament des de la Web de l'Ajuntament http://www.manresa.cat/web/oficinavirtual/arbre
 • Cost del servei: La taxa segons ordenança fiscal número 10 epígraf 9, reguladora de taxes per l'atorgament de llicències urbanístiques.
  La taxa per la placa del gual,segons ordenança fiscal núm.7,reguladora de la taxa sobre plaques patents i distintius (article 5.1.b)

  Es poden consultar les ordenances fiscals a: http://www.manresa.cat/web/article/4114-ordenances-i-reglaments.
  També caldrà ingressar la fiança de runes, en el seu cas, generades a l'obra de construcció de gual, per garantir que seran tractades correctament. La fiança de runes serà retornada integrament quan aporti el certificat conforme s'han gestionat correctament.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini màxim per resoldre és d'un mes, segons l'article 6 de l'Ordenança reguladora de guals i reserves d'estacionament. Aquest termini restarà suspès sempre que hi hagi deficiències a la sol·licitud, durant el termini que se li atorgui a l'interessat/da per esmenar-les.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut un mes sense resolució expressa s'entendrà que la sol·licitud ha estat denegada.
 • Última revisió: 09/02/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona física o jurídica que tingui possessió o domini del local al qual ha de tenir accés rodat un vehicle.
 • Interessat/da: Propietari, arrendatari o President de la Comunitat de Propietaris
 • Representant: Pot actuar en nom de l'interessat/da, acreditant la representació

Requisits

 • Emplenar i signar la sol·licitud normalitzada en tots els camps
 • El local ha de disposar llicència de primera ocupació o utilització si és de nova construcció.
 • Estar en possessió de la llicència d'activitat o haver presentat comunicació prèvia d'inici de l'activitat, quan siguin preceptives.
 • Quan calgui fer obres a la vorera o calçada, prestar fiança de runes (150,00 €), que es retornarà un cop fetes les obres, presentant certificat acreditatiu de la correcte gestió de les runes.
 • Per a locals destinats a garatge i aparcament de vehicles amb superficie > 100 m2, estar en possessió del títol legitimador de l'activitat (comunicació prèvia d'inici de l'activitat)
 • La llicència pot tenir caràcter temporal indefinit o limitat a una durada prefixada.En ambdos casos pot ser d'ús permanent o d'ús horari.
 • Quan calgui fer obres, pagar la Taxa per la llicència urbanística d'obres, amb caràcter previ a la seva concessió
 • S'haurà de realitzar el rebaix a la vorera i la senyalització horitzontal d'acord amb les condicions tècniques que s'especifiquen a l'Ordenança de guals i reserves d'estacionament
 • Un cop concedida llicència i realitzades les obres i senyalització, es lliurarà la placa oficial del gual, previ pagament de la taxa, que s'haurà de col·locar en lloc visible de l'accés al local o immoble.

Com es fa

 • Oficina Activitats Econòmiques OAE. Plaça Major núm 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: Dilluns a Dijus de 8:30 a 18:00h. Divendres 8:30 a 15h. De l'1 de juliol al 15 de setembre de 8:30 a 17h. i de 8:30 a 14h., respectivament

 • http://www.manresa.cat
  Mitjà: Internet

 • A qualsevol oficina de correus.
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol·licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Indicació nómbre de vehicles
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Indicació nombre de metres del local
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Indicació de l'amplada de la porta del local
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Llicència d'activitat, si es preceptiva
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Comunicació prèvia d'inici d'activitat, si es preceptiva
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Ordenança reguladora de guals i de reserves d'estacionament (BOP núm.27, de 1/2/2000 )
 • Ordenança reguladora de les llicències urbanístiques i del control de les obres (BOP núm. 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme.
 • Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del Text Refós de la Llei d'urbanisme, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.
 • Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de residus.
 • Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el programa de Gestió de Residus de la costrucció de Catalunya (PROGROC).
 • La competència per a la resolució correspon a l'Alcalde (art. 72 del ROAS) si bé ha estat delegada per resolució 6636, de 22 de juliol de 2011, publicada al BOP de 8 d'agost, modificada per la Resolució de l'alcalde núm. 8371, de 25 de setembre de 2013, en el tienen d'alcalde regidor delegat d'Urbanisme, Paisatge i Mobilitat

Més informació

 • 010: De dilluns a divendre 9-20h.
 • http://www.manresa.cat:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat