Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència municipal d'activitats de pública concurrència

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Són activitats de pública concurrència les que es descriuen en el Catàleg del REPAR, segons les definicions que s’hi contenen. Als efectes de l'Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d'activitats, instal.lacions i serveis (OMIA) també tenen aquesta naturalesa les següents activitats: culturals i socials, de serveis, esportives, de naturalesa sexual, amb les especificitats de cada grup indicades a l'apartat 2 de l'article 27 de l'OMIA.
  Resten subjectes a llicència municipal de pública concurrència les activitats que tenen aquesta naturalesa en virtut de normatives sectorials. No obstant això, s’exceptuen d’aquest règim les classificades en els nivels III.1 i III.2 de l'Annex A de l'OMIA, atesa la seva menor incidència ambiental i en la seguretat.
  Les llicències municipals d’activitats de pública concurrència són exigibles únicament per aquelles activitats en les que la normativa sectorial habilita aquest règim d’intervenció o per als supòsits en els que concorren causes imperioses d’interès general que la justifiquen, bàsicament per la seva afectació a la seguretat i salut públiques i a la convivència ciutadana. En aquesta tipologia s’hi inclouen, essencialment, les activitats de restauració, recreatives, d’espectacles, esportives, de joc, de naturalesa sexual i en general aquelles que es desenvolupen en locals de concurrència pública.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari.
  En horari de dilluns a divendres us atendrem presencialment a l'Oficina d'atenció econòmica (OAE) a plaça major número 1. De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: Informació del cost en funció de les característiques particulars, el factor determinant és la superficie del local. Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada de Promoció Econòmica
 • Termini màxim de resolució: El termini per resoldre el procediment de llicència d’activitats de pública concurrència és de tres mesos.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Per poder iniciar l’activitat s’hauran de seguir els següents passos:
  • Obtenir la llicència ambiental i/o llicència municipal d’activitats de pública concurrència.
  • Obtenir la llicència d’obres i/o formular la comunicació prèvia d’obres, si s’escau.
  • Executar les obres i les instal•lacions de conformitat amb les llicències obtingudes.
  • Haver obtingut l’acta de control inicial en sentit favorable i la llicència de primera ocupació si fos preceptiva.
  • Haver aportat el certificat d’acta de comprovació acreditatiu de l’acompliment de totes les prescripcions establertes per la legislació sectorial
  en matèria de prevenció i seguretat en matèria d’incendis, quan sigui preceptiu o s’hagi establert en la llicència.
 • Última revisió: 19/01/2015

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.
 • Autoritzat/da: Les persones estrangeres no comunitàries hauran d'acreditar el permís de treball per compte propi.

Requisits

 • S'ha de formular la comunicació prèvia presentant a l'Ajuntament una instància segons el model oficial (AC-2) que es pot obtenir presencialment o per via telemàtica a la pàgina de l'Ajuntament de Manresa.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

 • Sol•licitud de llicència municipal d'activitats de pública concurrència Annex B.2 (Model AC-2)
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Còpia del NIF o NIE del titular de l’activitat, en cas de persona física, o del representant legal de l’empresa, en cas de persona jurídica.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Còpia del NIE, passaport i permís de residència, per a estrangers.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Còpia del CIF de l’empresa, en cas de persona jurídica.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • En el supòsit de Comunitats de Béns o Societats Civils Privades cal el contracte privat en el qual constin les persones integrants.
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

 • Projecte tècnic per duplicat, signat per persona tècnica competent amb el contingut establert a l’article 47, tenint en compte les previsions establertes a l’Annex C que correspongui.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • La designació de la persona tècnica responsable de l’execució del projecte, amb el corresponent assumeix.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Memòria de seguretat si es tracta d’establiments o espais oberts al públic on es realitzen les activitats recreatives musicals, quan tenen un aforament superior a les 150 persones, i en qualsevol cas els establiments de règim especial.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Memòria del dispositiu d’assistència sanitària si es tracta d’establiments d’espectacles públics i activitats recreatives musicals amb un aforament superior a les 1000 persones i els establiments de règim especial amb qualsevol aforament.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Declaració responsable de la persona titular o organitzadora, si s’escau, on faci constar el compromís de contractació d’una d’assegurança de responsabilitat civil que cobreix el risc i de disponibilitat de la finca o local.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Les dades necessàries per donar compliment als requeriments establerts en el Decret 112/2010, de 31 d’agost, en el supòsit de llicències en règim especial quan s’escaigui.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Estudi d’impacte acústic, si s’escau.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Si l’activitat està inclosa en l’annex C.5 de l’OMIA, cal presentar el projecte tècnic específic en matèria de seguretat en cas d’incendi amb el contingut que s’estableix en el propi annex C.5, apartat C.
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Informe de compatibilitat urbanística, opcionalment.
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, si s’escau.
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • La declaració de les dades que, segons la persona sol•licitant, gaudeixen de confidencialitat d’acord amb la legislació vigent.
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

Normativa

 • Ordenança municipal reguladora de la intervenció administrativa d'activitats, instal.lacions i serveis (OMIA).
 • Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració ambiental (LIIA).
 • Normativa sectorial aplicable.
 • Reglamentació tècnica de cada instal.lació.

Més informació

 • http://www.manresa.cat:

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat