Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Llicència d'obra menor

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: *Treballs de neteja, desbrossament i jardineria, quan comportin destrucció de jardins o tala de masses arbòries, de vegetació arbustiva o d'arbres aïllats.
  *Construcció de dipòsits, piscines, hivernacles o instal·lacions similars.
  *Tancaments de finques en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat.
  *Murs de contenció de terres en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat.
  *Tanques publicitàries (cartells i tanques de propaganda) en sòl no urbanitzable o urbanitzable no delimitat - Elements o instal·lacions que requereixin estructura o suport autònoms visibles des de la via públic-.
  *Col·locació de tendals, rètols i altres elements publicitaris, quan incideixin en l’estructura i en la configuració arquitectònica de l’edifici, i sempre que incideixin en el nivell de protecció que disposi l’edifici. (elements de catàleg, entorns i fronts catalogats)
  *L'obertura, la pavimentació i la modificació de camins rurals.
  *Obres puntuals d’urbanització no incloses en un projecte d’urbanització.
  *La instal·lació de línies elèctriques, telefòniques o altres de similars i la col·locació d'antenes o dispositius de telecomunicacions de qualsevol tipus.
 • Quan es fa?: Durant tot l'any. En qualsevol cas en el moment que, per part de la persona l'interessada, en resulti necessari.
  En horari de dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h..
  Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
  Les persones obligades, segons la normativa de procediment administratiu, hauran de presentar la sol.licitud per vies telemàtiques.
 • Cost del servei: Consultar taxes a ordenances fiscals: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
  A l'atorgament de la llicència i dintre dels trenta ( 30) dies posteriors, s'ha de pagar l'impost d'obres i construccions (ICIO) que es calcula a partir de l' aplicació d' un precentatge del 4% sobre el pressupost declarat inicialment per l'interessa. També s'ha d'ingressar la fiança de runes, amb un mínim de 150€ i la resta en funció de la quantitat de tones previstes a l'Estudi de gestió de residus. Es retornarà aquesta fiança quan finalitzi l'obra, amb el certificat final d'obra i el certificat de gestió dels residus.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és d'UN MES, article 52 de l'Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres.

  L’ORDENANÇA QUE REGULA AQUEST PROCEDIMENT NO POT CONTRADIR EL QUE ESTABLEIX EL DECRET 64/2014, DE 13 DE MAIG, PEL QUAL S’APROVA EL REGLAMENT SOBRE PROTECCIÓ DE LA LEGALITAT URBANÍSTICA. EN VIGOR DES DEL DIA 4 DE JUNY DE 2014.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: D'acord amb l'ordenança citada al punt anterior, transcorregut el termini d'UN MES sense resoldre expressament i notificar-ho a l'interessat, s'entendrà que la sol.licitud ha estat atorgada per silenci positiu. Excepte sol.licituds contràries al planejament urbà i legislació vigent o que signifiquin adquirir facultats sobre el domini públic.
 • Última revisió: 15/11/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF.
 • Representant: Es pot actuar a través de representant acreditat.

Requisits

 • S'ha de demanar mitjançant l'imprès oficial de l'Ajuntament i s'hi ha d'adjuntar la documentació que s’enumera a l’article 19.2 de l’Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres:
 • a) Projecte tècnic redactat per tècnic competent i signat pel promotor que haurà d'incloure, com a mínim:plànol d'emplaçament (E/1:2000) que determini la localització de les obres a què es refereix la sol•licitud, memòria descriptiva de les obres a realitzar, amb referència al planejament vigent , pressupost d'execució material, plànols de plantes, alçats i seccions (E/1:100) suficients per a la comprensió del projecte i de les obres a fer, i justificatives de les determinacions del planejament vigent aplicable en l'emplaçament de referència.
 • b) Nomenament del tècnic director de l'execució de les obres.
 • c) Estudi de Seguretat i Salut.
 • d) Justificació de la gestió de les runes segons l'Ordenança municipal corresponent.
 • e) Només per a les instal.lacions de grues : assegurança vigent acreditativa de tenir coberta la responsabilitat civil derivada de la instal.lació concreta de què es tracti, certificat EIC (inspecció grua desmuntada).
 • f) Documentació annexa d’ocupació de via publica, si s'escau.
 • Per l’acompliment complet dels requisits necessaris veure el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. En vigor des del dia 4 de juny de 2014.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

Normativa

 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (B.O.P. número 305, de 21 de desembre de 2001).
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
 • L’ordenança que regula aquest procediment no pot contradir el que estableix el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. En vigor des del dia 4 de juny de 2014.
 • Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, que aprova el text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya.
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Més informació

 • Telefonar al 010:
 • La taxa, segons l'ordenança fiscal número 10 epigraf 5, és de 167 euros. Consultar l'ordenança al web de l'Ajuntament de Manresa::
 • http://www.ajmanresa.cat/web/imatges/continguts//doc_contingut_5749.pdf:

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat