Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Expedients d'informació urbanística en l'àmbit concret de planejament i gestió urbanística.

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: És l'expedient que s'inicia amb la petició d'informació per part de qualsevol persona sobre aspectes que son competència de l'Àrea de Territori.
  L'àmbit d'aquests expedients es concreta en donar resposta a aspectes de la competència dels departaments de planejament i gestió urbanística.
 • Quan es fa?: Qualsevol dia hàbil, de dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l'1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d'agost de 09:00 a 14:00 h.). Es pot fer també a través de la presentació certificada en oficines de correus.
 • Cost del servei: En general no té cap cost.
  No obstant, això, quan fa referencia a aspectes urbanístics que requereixen de certificació, s'aplicaran les taxes que preveu l'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6, REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.
  Si es demanen fotocòpies o reproduccions gràfiques, s'aplicaran les taxes que preveu l'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 28, REGULADORA DE LA TAXA PER LA VENDA DE TEXTOS, PUBLICACIONS I IMPRESOS.
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és d'UN MES.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Es tracta d'un tràmit sense resolució.
 • Última revisió: 02/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Ho pot demanar qualsevol persona física o jurídica, que s'haurà d'identificar amb el nom complert i el DNI o NIF. Determinades informacions requeriran l’acreditació d’interés per part del sol.licitant.
 • Representant:

Requisits

 • S'ha de demanar per qualsevol dels mitjans que preveu la llei de procediment administratiu. No s’ha d’incloure cap documentació especial, simplement cal indicar amb claredat l’objecte de la demanda. En els casos que requereixen una resposta especial, es requerirà documentació adicional que es requerirà a l’interessat en el seu moment.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

Documentació a aportar

Normativa

 • La sol.licitud d’informació de tipus generalista fa difícil precisar la normativa d’aplicació. No obstant, això, tenim entre altres posibles:
 • Ley 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú i les Modificaciones introduïdes amb la Ley 4/1999, de 13 de gener.
 • Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Decret 305/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la llei d’urbanisme de Catalunya.
 • Reial Decret 772/1999, de 7 de maig, mitjançant el qual es regula la presentació de sol.licituds, escrits i comunicats davant l’Administració General de l’Estat, l’expedició de còpies de documents i devolució d’originals, i el règim de les oficines de registre.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i de l’article 3.2 e) del Reial Decret 1671/2009, de 6 de novembre, pel qual es desenvolupa parcialment aquesta llei.
 • Reglament regulador del Registre de documents

Més informació

 • Manresa Informació tf. 010: De dilluns a divendres de 09:00 h. a 20:00 h. (De l'1 de juliol al 15 de setembre de 09:00 a 19:00 h. i el mes d'agost de 09:00 a 14:00 h.)

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat