Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Modificació de guals

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Llicència per a la modificació de qualsevol dels elements d'una llicència per l'aprofitament comú especial del domini públic mitjançant entrada i sortida de vehicles des de finques privades a través de la via pública, o llicència de gual. S'ha de demanar en els casos següents :
  - ampliació o reducció de la longitud del gual.
  - modificació de qualsevol dels elements físics de la vorera o calçada d'accés al local.
  - modificació de l'activitat existent al local, en el moment de concedir-se la llicència inicial.
  La variació de qualsevol dels aspectes esmentats,sense sol·licitar-se prèviament la llicència de modificació, es causa d'anul·lació de la llicència del gual .
 • Quan es fa?: Durant tot l'any, quan la persona interessada desitgi modificar el seu gual. En qualsevol moment en horari d'obertura al públic dels registres municipals. En qualsevol registre general de l'Ajuntament de Manresa preferiblement en el de l'OAE. També a través de presentació certificada en les oficines de correus. També es pot presentar telemàticament, a travès del web de l'Ajuntament de Manresa : http://www.manresa.cat/web/oficinavirtual/arbre.
 • Cost del servei: Si cal fer obres , s'haurà d'abonar la taxa que preveu l'Ordernança Fiscal núm.10,epígraf 9, reguladora de la Taxa per l'atorgamentde llicències urbanístiques. Si no s'han de fer obres, la llicència és gratuïta.

  Es poden consultar les ordenances fiscals a: http://www.manresa.cat/web/article/4249-ordenances-i-reglaments
 • Òrgan Competent: Regidoria delegada d'Urbanisme
 • Termini màxim de resolució: El termini per resoldre és d'un mes segons legislació general (art. 52 de l'Ordenança municipals d llicències urbanístiques i control d'obres i article 6 de l'ordenança reguladora de guals i reserves d'estacionament) .
  Aquest termini restarà suspés sempre que hi hagi deficiències subsanables a la sol·licitud, durant el termini que se li atorgui a l'interessat/da per a subsanar-les.
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Transcorregut el termini d'un mes sense que s'hagi notificat resolució expressa, s'entendrà que la sol·licitud ha estat denegada.
 • Última revisió: 23/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: Persona física o jurídica titular de la llicència del gual.
 • Interessat/da: Persona física o jurídica que tingui possessió o domini del local al qual dona accés el gual
 • Representant: Pot actuar en nom de l'interessat/da, acreditant la representació

Requisits

 • -Emplenar i signar la sol.licitud de modificació normalitzada en tots els camps, indicant la llicència que vol modificar i el núm. de placa.
 • Quan calgui fer obres a la vorera o calçada,pestar fiança de runes (150,00 €), que es retornarà un cop fetes les obres, amb la presentació de certificat acreditatiu de la cofrrecte gestió de les runes.
 • Si s'ha produit un canvi en l'activitat inicial del local, s'ha d'estar en posessió de la llicència de la nova activitat, o haver presentat comunicació prèvia d'inici d'activitat, quan siguin preceptives.
 • Quan calgui fer obres, pagar la taxxa per concessió de llicpencia urbanística, amb caràcter previ a la seva concessió.
 • No és necessari demanar nova placa, es manté la vigència de la placa numerada corresponent a la llicència de concessió de l'aprofitament.

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • Mitjà: Internet

 • Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Ambdues
  Signat: Si

 • Llicència de gual que modifica
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

 • Fotos
  Obligatori
  Presentacio: Ambdues
  Signat: No

Normativa

 • Ordenança municipal reguladora dels guals i de les reserve d'estacionament (BOP núm.27, de 1/2/2000)
 • Ordenança municipal de les llicències urbanístiques i el control de les obres (BOP núm.305, de 21 de desembre de 2001)
 • Decret 179/1995, de 13 de juny, Reglament d'obres, activitats i Servis dels Ens locals
 • Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'urbanisme
 • Llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del tet refós de la Llei d'urbanisme
 • Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística
 • Decret 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de residus
 • Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova eln Programa de Gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)
 • La competència de resolució correspon a l'Alcalde (art. 72 de la ROAS) si bé ha estat delegada per resolució 6636, de 22 de juliol de 2011, publicada al BOP de 8 d'agost de 2011, modificada per la Resolució de l'Alcalde núm.8371, de 25 de setembre de 2013, en el Tinent d'alcalde regidor delegat d'Urbanisme,Paisatge i Mobilitat.

Més informació

 • OAE 010: 9-20h

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat