Aquest web utilitza galetes (cookies) per a oferir una millor experiència de navegació. Si continua navegant pel web, considerem que accepta la seva utilització. [ Acceptar ]
La ciutat
Ajuntament
Serveis
Oficina virtual

Responsabilitat Patrimonial

Dades del tràmit

 • Descripció del tràmit: Responsabilitat Patrimonial de l'Administració pública: els particulars tenen dret a ser indemnitzats per les lesions que pateixin i que siguin conseqüència del funcionament normal o anormal dels serveis públics, excepte força major. No seran indemnitzables els danys que el particular tingui el deure jurídic de suportar, ni els que es derivin de fets o circumstàncies que no s'haguessin pogut preveure o evitar segons l'estat dels coneixemetns de la ciència o de la tècnica existents en el moment de produir-se, ni els que hagi produït una tercera persona.
 • Quan es fa?: El dret a reclamar presciru al cap d'un any d'haver-se produït el fet o l'acte que motiva la indemnització, o d'haver-se manifestat el seu efecte lesiu. En cas de danys de caràcter físic o psíquic a les persones, el termini s'ha de començar a comptar des de la curació o la determinació de l'abast de les seqüeles.
 • Cost del servei: No té cap cost.
 • Òrgan Competent: Alcaldia
 • Termini màxim de resolució: El termini maxim per resoldre és de SIS MESOS segons la legislació general (art. 42 de la LRJAP, art. 13.3 RD 429/1993)
 • Efectes jurídics per no resoldre i notificar dins del temini màxim: Davant de la manca de resolució i notificació dins del termini de 6 mesos podrà entendre's que la resolució és contrària a la indemnització del particular.
 • Última revisió: 05/01/2017

Qui ho pot demanar

 • Interessat/da: La persona que tingui condició d'interessada en l'expedient, per haver estat perjudicada.
 • Interessat/da: Si reclama una asseguradora que ha pagat, cal que ho justifiqui amb un rebut de quitança.
 • Representant: Si es fa per representació, s'ha d'acreditar aquesta representació mitjançant poders o compareixença apud acta.
 • Representant: Persones jurídiques: cal poder que acrediti la representació.

Requisits

 • S’ha de demanar per escrit seguint el que estableix l’article 70 de la Llei 30/1992 de RJAPPAC, cal portar tots els documents originals relacionats amb l’incident que es denuncia (informes mèdics, valoracions, factures, fotografies, etc).

Com es fa

 • Oficina d'atenció d'activitats econòmiques (OAE) . Plaça Major, 1
  Mitjà: Presencialment
  Horari: De dilluns a dijous de 08:30h a 18h, els divendres de 08:30h a 15h (de l'1 de juliol al 15 de setembre de 08:30h a 17h i de 08:30h a 14h respectivament). Mes d'agost de 09h a 14h.

 • A qualsevol oficina de correus
  Mitjà: Correu ordinari

Documentació a aportar

 • Full de sol.licitud
  Obligatori
  Descarregar document: Prem aquí per descarregar
  Presentacio: Presencial
  Signat: Si

 • Documents probatoris de l’incident.
  Obligatori
  Presentacio: Presencial
  Signat: No

Normativa

 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.
 • Llei 50/1980, de 8 d’octubre, del Contracte de l’assegurança.
 • Reial Decret 429/1993, de 26 de març, que aprova el Reglament dels procediments de els Administracions publiques en matèria de responsabiitat patrimonial.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

Més informació

 • 010: De dilluns a divendres de 9 a 20h.

Sol·licitar tràmit

Destaquem

Notícies

Agenda

Directori

Plànol guia


Mapa web | Informació i Crèdits
© Ajuntament de Manresa - Pl. Major 1 - 08241 Manresa - +34 93 878 23 00 - ajt@ajmanresa.cat